ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถ

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ บ้านหนองพลวง .หนองพลวง .ประทาย .นครราชสีมา เพื่อนำไก่พันธุ์ไข่จำนวน 400 ตัว พร้อมอาหาร 40 ถุง มอบให้ผู้สูงอายุ จำนวน 16 ราย วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร หนองพลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

20 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 5 บ้านคุณสุภชัย วาปีทะ  (บ้านพักพนักงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์)  รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “สันติสุข" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากรเจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว  พร้อมด้วย ซิสเตอร์จากโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ หน่วยงานแพร่ธรรม  และกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ทั้ง 3 หมู่บ้าน  จำนวน 30 ท่าน ร่วมกันเยี่ยมเยียนครอบครัวคริสตชนที่บ้านปรางค์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้ คุณพ่อได้โปรดศีลอภัยบาป และถวายมิสซาที่บ้านปรางค์ด้วย  

ภาพ/ข่าว หน่วยงานแพร่ธรรม

สภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระประจักร์เมืองลูร์ดนำโดยคุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์ เข้าเยี่ยมพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ที่วัดบึงพระอารามหลวง เนื่องในวันวิสาขบูชา

ภาพ/ข่าว สภาภิบาลอาสนวิหาร

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง โปรแกรม 23-123 ให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 13 คน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมใจ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมิสซาบูชา

ขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก  รัชกาลที่ 10

 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรโนนแฝก  ร่วมกับฝ่ายแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา นำสัตบุรุษวัด จำนวน 20 ท่าน ร่วมกันเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องคริสตชนในงานศพพี่น้องต่างความเชื่อ บ้านหนองกก ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Credit:ฝ่ายแพร่ธรรมฯ

วันที่ 18-19 เมษายน 2562 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา : จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ (สุกร) สำหรับผู้พิการไทย เขตจังหวัดบุรีรัมย์ ห้องโสตทัศนศึกษาแผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

พิธีมิสซาระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิท และพิธีล้างเท้าอัครสาวก ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา

คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา นำผู้สูงอายุจำนวน 63 คน เข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 ในงานชุมนุมครั้งนี้ มีพิธีการมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบพรพระสันตะปาปาให้กับผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างจากสังฆมณฑลต่างๆจำนวน 20 คน และ ลูกกตัญญูต่อบุพการี จำนวน 18 คน โดยผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างของสังฆมณฑล คือ มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์ จากอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา และลูกกตัญญูต่อบุพการีของสังฆมณฑล คือ มารีอา จิรภรณ์ หอมพิกุล จากวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง และวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น จากการประกวดชมรมผู้สูงอายุประจำปี .. 2019 ในงานมีการแสดงของผู้สูงอายุจากสังฆมณฑลที่มาร่วมงาน ซึ่งผู้สูงอายุจากอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา เป็นตัวแทนในการแสดง เต้นบาสโลบ ในปี2020 สังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 15/2020

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 วัดนักบุญเทเรซาโนนแก้ว จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10 โดย บาทหลวงสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เป็นประธานในพิธี โดยมีพี่น้องสัตบุรุษชุมชนแห่งความเชื่อโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว คณะครูโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ และในโอกาสนี้ คณะสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อำเภอห้วยแถลง) เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญวัดนักบุญเทเรซา.

ภาพ/ข่าว Theresa Upatham

คณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง พร้อมด้วย ผู้นำศาสนาพุทธ อิสลาม และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีมิสซาฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 เวลา 19.30 . พิธีตื่นเฝ้า เสกเทียนปัสกา เสกน้ำ เสกไฟ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา

วันที่14 พฤษภาคม 2019 สำนักเลขาธิการฯฝ่ายสังคม จัดประชุมคณะกรรมการเกษตรคารีตัสไทยแลนด์ครั้งที่2/2019  ณ ห้องประชุมฝ่ายสังคม  อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อติดตามความเลื่อนไหวการดำเนินงานแผนแม่บทงานเกษตรกรรมยั่งยืนพระศาสนจักรฯและนำเสนอแผนงานเกษตรกรรมยังยืนของแต่ละเขตมิสซัง และการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล :การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ในเชิงบูรณาการสู่ชุมชน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 22-25 เมษายน 2562 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตจักรคาทอลิกในประเทศไทย จัดให้มีการอบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 20 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน ทางสังฆมณฑลนครราชสีมาได้ส่งตัวแทนไปร่วมอบรมจำนวน 9 คน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ แผนกสตรี

  วันพุธที่ 17 เมษายน 2019 เวลา 19:30 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และการรื้อฟื้นคำปฎิญาณแห่งชีวิตสงฆ์ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี  ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จ.นครราชสีมา

วันอังคารที่ 14 .. 2562 คุณพ่อปราโมทย์ ชินโคตร เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร  บ้านหนองพลวง  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ สัตบุรุษในพื้นที่ บ้านหนองพลวง   ตำบลหนองพวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเก็บข้อมูล ผู้สูงอายุ และชาวบ้านที่ห่างวัด เพื่อหาแนวทางปฏิบัติต่อไป  “ภารกิจตามหาลูกแกะพระเจ้า

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

  วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019 เวลา 08.30 . พิธีมิสซาโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ของเด็กในค่ายคำสอนของสังฆมณฑลนครราชสีมา โบสถ์แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี.

"ประชุมผู้นำเยาวชน" ผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมประชุมผู้นำเยาวชนประจำปี .. 2019 เพื่อทราบปฏิทินปฏิบัติงานแผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชีมา แบ่งปันกิจกรรมกลุ่มเยาวชนตามวัดและองค์กร สำนักมิสซังนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม .. 2019.

ภาพ/ข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 8-10 มีนาคม 2562 แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 81 จัดขึ้นที่ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ .แก้งคร้อ .ชัยภูมิ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ให้การช่วยเหลือจากรุ่นที่สังฆมณฑลนครราชสีมาที่เคยผ่านการเข้าอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 3 คู่ 1 ฝา

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ แผนกสตรี

"ประชุมกลุ่ม Becs" สัตบุรุษวัดนักบุญยอเซฟกรรมกรหนองห่าง ร่วมประชุมกลุ่ม Becs ประจำเดือนเมษายน ที่บ้านแม่บัวลี  ปุราสะเก เมื่อวันที่ 29 เมษายน .. 2019. 

ภาพข่าว วัดหนองห่าง

ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์” (ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)ระลึกถึงพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 19.00 . ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 2 บ้านคุณสำนวน หงสูง รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

- ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม

สังคมพัฒนา

- ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดตั้งองค์สาธารณประโยชน์ด้านการจัดสวัดิการสังคม

ครอบครัว

- แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดให้มีงานสัมมนาเยาวชนกับทางเลือก ( Choice ) ครั้งที่ 6

สตรี

- คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสตรีประจำปี หัวข้อแนวทางการป้องกัน : การค้ามนุษย์ และปัญหาความรุนแรง

คาทอลิกไทย

- คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์  ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงยุทธ เนติเจริญกุล รองผู้บังคับบัญชาการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 และคณะ

วิถีชุมชนวัด

 - ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 2 บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าจงให้แล้วท่านจะได้รับ"

ฆราวาส

- พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฯ และพิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่เพื่อเตรียมล้างบาปในปีนี้ จำนวน 38 คน

คำสอนและแพร่ธรรม

- กลุ่มฆราวาสบ้านโนนแก้ว โนนแฝก และบ้านไทรทม ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลชุมชนคาทอลิก

ศาสนสัมพันธ์

- วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิพร้อมตัวแทนนักเรียนร่วมอวยพรผู้นำศาสนาและพี่น้องคริสเตียนในเขตจังหวัดชัยภูมิ

การศึกษา

- ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตตามกระแสเรียก

ผู้สูงอายุ

- ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา

เยาวชน

- "กิจกรรมเยาวชน" เด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา

กิจกรรมอื่นๆ

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์   พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอนที่ 2 ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอนที่ 3 อย่าผิดประเวณี

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK