ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถ

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

วันที่ 18 มี..62 นักศึกษาครูคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางไปเรียนที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ระดับชาติ 20 คน เดินทางไปล่วงหน้าแล้ว 2 คน รวม 22 คน ขอคำภาวนาเพื่อผู้แพร่ธรรมอนาคตของสังฆมณฑลด้วย. Credit: ศูนย์คำสอน

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน .นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 เวลา 10.30 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ในพิธีครั้งนี้มีน้องๆ เยาวชนเข้าพิธีรับศีลกำลัง จำนวน 10 คน

วันที่ 14 มี..62 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานคนพิการบ้านหนองไม้งาม .ห้วยบง .เมือง .ชัยภูมิ  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเสนอในโครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการในอนาคต

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 15 มี..62 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน (โคกปราสาท) .ไทยเจริญ .ปะคำ .บุรีรัมย์  ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น วิชาพระคัมภีร์ วิชาสุขศึกษา และออกเยี่ยมผู้สูงวัยที่นอนป่วยติดเตียง บรรดาผู้สูงอายุต่างได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 8 มีนาคม 2562 งานออมทรัพย์ศูนย์สังคมพัฒนาได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เขตวัดหนองบัวลาย  อ.หนองบัวลาย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นกลุ่ม ที่ศูนย์สังคมฯ ได้เข้าไปสนับสนุนเงินทุนในบางส่วน  มีสมาชิก จำนวน 60 คน และมีการดำเนินกิจกรรม เป็นปกติดี โดยมีคุณนิกูล บูรกิจ  อบต.เป็นเหรัญญิกของกลุ่ม Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 8 มีนาคม 2019 เวลา 15.30 . คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามสภาพความเป็นอยู่ครอบครัวของนางจำรัส ในเขต .เทพาลัย .คง จังหวัดนครราชสีมา หลังฝ่ายแพร่ธรรมเคยลงเยี่ยมไปเพื่อหาแนวทางช่วยเหลืออย่างยั่งยืน โดยการสร้างอาชีพให้กับครอบครัว Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์  2019 หอประชุมมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เวลา 09.00 . คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ ผู้อำนวยการแผนกแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมฆราวาสแพร่ธรรม โดยพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นผู้ให้การอบรมในหัวข้อ คำสอนพระศาสนจักร กับ งานแพร่ธรรม เพื่อเป็นแนวทางและเสริมสร้างจิตตารมณ์ของการประกาศข่าวดี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 68 ท่าน

วันที่ 7 มีนาคม 2019 ศูนย์คำสอนโคราชจัดปฐมนิเทศนักศึกษาครูคำสอนภาคฤดูร้อน รุ่น1 (พลังและความหวังของสังฆมณฑล) โดยคุณพ่อเปรมปรี  วาปีโส ผู้อำนวยการศูนย์ และพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์   สิริสุทธิ์  มีผู้สมัครเข้าร่วม 21 คนจากทุกวัดในสังกัดวัดและโรงเรียนของสังฆมณฑล

Credit: ศูนย์คำสอน

วันที่12 มีนาคม 2562  เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนานครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่ประชุมและติดตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย  ที่ได้รับทุนสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสุกรขุนและการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ   “งบประมาณโครงการปี2560” บ้านบุไทย หมู่ที่8 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่9 ตำบลห้วยยาง และบ้านหญ้าคา หมู่ที่6 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 10.30 . วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

สัตบุรุษวัดหนองห่าง ร่วมประชุมกลุ่ม Becs ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ที่บ้านแม่ดำ นิลาราช เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ .. 2019. Credit: วัดหนองห่าง

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่เพื่อประชุมและติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการปี2561  บ้านโนนแก้วหมู่ที่4 และบ้านโนนแฝก หมู่ที่5 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมจัดอบรมกระบวนการผลิตสารอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 

เพื่อยับยั้งเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตร ให้กับสมาชิกเครือข่าย โครงการราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต  ผู้บริโภคพืชผักเกษตรอินทรีย์ ในเชิงบูรณาการสู่ชุมชน บ้านโคกปราสาทและบ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ  อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์..

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 . ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 2 บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าจงให้แล้วท่านจะได้รับ" เป็นข้อเตือนใจ ตลอดเดือน

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

22 มกราคม 2562 เวลา 18.00 . ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 1 เดือนกุมภาพันธ์ บ้านคุณศกุนตลา บ่อมณี  เป็นเจ้าภาพ  ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าจงอธิษฐานภาวนาเป็นข้อเตือนใจ ตลอดเดือน. Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2019 ณ หอประชุมมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เวลา 13.00-15.00 น. ได้จัดอบรมการเงินและบัญชีโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยได้เชิญบริษัท นทีออดิท ออฟฟิต จำกัด กรุงเทพฯ เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ ปรึกษาและให้คำแนะนำก่อนปฎิบัติงานตามโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 . พิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกรเปาโล ศุภกร ขันธรักษา, M.I.  อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ...

"เพื่อเทิดพระเกียรติมงคลของพระเจ้าให้ทวียิ่งขึ้น"

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 13 มีนาคม 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา เดินทางมาเยี่ยมและติดตามงานออมทรัพย์ และงานฌาปนกิจเครือข่ายศูนย์สังคม บ้านคงถาวร .คูขาด .คง .นครราชสีมา เพื่ออัพเดตทะเบียนสมาชิก ฌาปนกิจฯ และติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์พระคริสตราชาเมืองคง ซึ่งเป็นกลุ่มก่อตั้งใหม่โดยมีศูนย์สังคมฯ สนับสนุนทุนเริ่มต้น และช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้ลงพื้นที่บ้านคงถาวรพัฒนา หมู่ที่3 และหมู่ที่ 17 ตำบลคูขาด เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานคนพิการและผู้ยากไร้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย  

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม  2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ลงเยี่ยมเยียนและติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ ของผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง การเลี้ยงไก่ไข่ ทำให้ผู้สูงอายุและลูกหลานได้มีไข่ได้กินทุกวัน เหลือจากการกิน ก็นำไข่ขายในหมู่บ้าน ทำให้มีรายได้เสริม Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา และประธานผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โรงเรียนเปิดทำการทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน ในวันดังกล่าว ภาคเช้ามีพิธีมิสซาโดยคุณพ่อจักรี พันธ์สมบัติ (คุณพ่อเจ้าวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง)หลังจากมิสซาคุณพ่อได้อบรมหัวข้อมหาพรตให้กับผู้สูงอายุ พักเที่ยง ผู้สูงอายุนำปิ่นโตจากบ้านมาทานด้วยกัน ภาคบ่าย ผู้สูงอายุเรียนวิชาสุขศึกษา โดยมีวิทยากร คุณศศิธร กรณ์สกุล จากอนามัยประปา .ปากช่อง มาให้ความรู้เรื่องหลัก 11 . เพื่อสุขภาพกายใจที่ดีของผู้สูงอายุ” ,คุณวิเชียร สุขตาม เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมฯ ได้อธิบายเรื่องการทำงานคาริตัสวัดให้กับผู้สูงอายุ หลังจากนั้น ผู้สูงอายุแบ่งปันพระวาจา บีอีซี และปิดท้ายท้าย กิจเมตตา ออกเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

คณะวินเซนต์ เดอ ปอล นครราชสีมา  นำโดย นายสุเทพ หมายมี ประธานมนตรีสังฆมณฑล นำคณะสมาชิกทั้ง 5 คณะ เข้าคำนับพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พร้อมรับฟังโอวาท ว่าด้วยเรื่องของการกระตือรือร้นในงานที่ทำ การมีจิตสาธารณะ และการขยายเครือข่าย ซึ่งเป็นการประกาศข่าวดีบอกบุญให้กับผู้อื่นได้มีส่วนร่วมในการทำดี ช่วยเหลือพี่น้องผู้ได้รับความเดือดร้อน  Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา (นักสังคมสงเคราะห์) ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น บ้านโนนงิ้ว .12 .งิ้ว .ห้วยแถลง .นครราชสีมา  เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชน รับฟังสภาพปัญหา และแนวทางในการแก้ไข เพื่องานพัฒนาชุมชนเป็นลำดับต่อไป Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.30 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานพิธีในโอกาสฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

งานอภิบาลเด็ก-เยาวชน บ้านหนองหญ้าปล้อง

  กิจกรรมรวมกลุ่มเด็กคำสอน บ้านหนองหญ้าปล้อง ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน ช่วยกันเก็บขยะรอบหมู่บ้าน หลังจากนั้นไปเยี่ยมน้องแอ๋ม. ที่เป็นเด็กพิการที่บ้านอยู่ริมเขา น้องแอ๋มหัวเราะมีความสุขมากๆ ที่มีเพื่อน ไปเยี่ยม  เดินทางต่อไปเยี่ยมลุงแม็ค ที่พิการ เด็กเรียนรู้จัก ความเมตตาสงสาร การเห็นอกเห็นใจคนอื่น ช่วยเหลือ แบ่งปัน... ยอมรับความแตกต่างของแต่ละคน

   จากนั้นเรามาที่วัด มีกิจกรรมสนุกสนาน ร่วมกัน นำกิจกรรมโดยพี่ๆ เยาวชนและผู้ฝึกหัดของคณะ. รับประทานอาหารร่วมกัน  รับของขวัญที่ระลึกและกลับบ้าน การปลูกฝังสิ่งดีงามในตัวเด็กเยาวชน ในยุคปัจจุบัน ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยาก แต่ทีละเล็กทีละน้อย เมล็ดพันธุ์เหล่านี้คงได้ซึมซับและเติบโต เป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่งอกงาม...เราหวังเช่นนั้นจริง ....

Credit: ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

- ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ

สังคมพัฒนา

- เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา มอบรถเข็นให้กับนายน้อย พิมพ์เทพ

ครอบครัว

- แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดให้มีงานสัมมนาเยาวชนกับทางเลือก ( Choice ) ครั้งที่ 6

สตรี

- แผนกสตรี ลงติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มสตรีปลูกผักบ้านโนนแฝก

คาทอลิกไทย

- คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์  ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงยุทธ เนติเจริญกุล รองผู้บังคับบัญชาการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 และคณะ

วิถีชุมชนวัด

 - ผู้นำกลุ่มวิถีชุมชนวัดบุรีรัมย์  ร่วมแบ่งปันประสบการณ์

ฆราวาส

- กิจกรรมแห่ดาวคริสต์มาส ครั้งที่ 1" ปฐมบทแห่งดาวสีมานคร "

คำสอนและแพร่ธรรม

- ถวายมิสซาที่บ้านดงหลบ .ลำทเมนชัย .นครราชสีมา และได้ส่งศีลผู้สูงอายุพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด

ศาสนสัมพันธ์

- วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิพร้อมตัวแทนนักเรียนร่วมอวยพรผู้นำศาสนาและพี่น้องคริสเตียนในเขตจังหวัดชัยภูมิ

การศึกษา

- ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตตามกระแสเรียก

ผู้สูงอายุ

- ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา

เยาวชน

- "กิจกรรมเยาวชน" เด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา

กิจกรรมอื่นๆ

งานแห่ดาวเพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า จังหวัดชัยภูมิ

VDO กิจกรรมแห่ดาวคริสต์มาส ครั้งที่ 1 " ปฐมบทแห่งดาวสีมานคร "

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์   พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอนที่ 2 ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอนที่ 3 อย่าผิดประเวณี

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268