ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2019 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมร่วมกับมูลนิธิโคเออร์ และหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบเกียติบัตรและมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทยเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน21 คน อาคารห้องประชุม อเนกประสงค์ หมู่ที่2 บ้านไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาดหลวงประสาท ใหม่เพียรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟไทรทม และคุณชลัท สัจจะเวทะ ตัวแทนหอการค้าแห่งประเทศไทย และตัวแทนคณะ CRS “ Corporate Social Responsibility “ บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์จำกัด (มหาชน) บริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์จำกัด บริษัทบางกอกโพลีแซคจำกัด และบริษัทไอ.พี.เทรดดิ้งจำกัด ที่ให้การสนับสนุนทุนโครงการปี2019/2562

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

เวลา 10.00 . บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา พร้อมด้วย บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์ มารี อารีวรรณ แห่งการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า ตอบเสียงเรียกของพระ เข้าสู่การถวายตัวรับใช้พระเจ้า ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของผู้มาร่วมงาน อารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา  วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019

พระสังฆราชเเละคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าเงียบประจำปี ระหว่าง วันที่ 4-8 พฤศจิกายน ..2019 โดย พระสังฆราชยอเเซฟ วุฒิเลิศ เเห่ล้อม ผู้เทศน์ ด้วยบรรยากาศครอบครัวพี่น้องสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมใจภาวนาเพื่อพระสังฆราชเเละคณะสงฆ์ของเรา

"ประชุมสามัญประจำปี"สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญประจำปี .. 2019 หอประชุมศูนย์การเรียนรู้การเกษตร บุ่งตาหลัว .เมือง .นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม .. 2019

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา และผู้ประสานงานผู้สูงอายุ ลงเยี่ยมเยียนโรงเรียนผู้สูงอายุคาทอลิกวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานโคกปราสาท/ปราสาทพร เพื่อติดตามเรื่องการยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  ขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดตั้ง และในวันดังกล่าวทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมต่างๆเช่น ทำกิจกรรมการทักทายและการไหว้ ,แบ่งปันเรื่องราวการถูกโจรปล้นที่หมู่บ้านเมื่อประมาณปี 2500 ,แบ่งปันการไปเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุที่ อบต.ไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ จ.บุรีรัมย์ , แบ่งปันเรื่องการสวดสายประคำว่าในแต่ละวันมีการสวดแบบไหน อย่างไร และผู้สูงอายุได้เสนอให้ทางโรงเรียนจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย และวิทยากรพาทำกิจกรรมสันทนาการ  ตอนเที่ยงทางโรงเรียนได้จัดอาหารให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารร่วมกัน และแบ่งสายนำอาหารไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ติดเตียง และผู้ยากไร้ ในหมู่บ้าน

วันที่ 22 ตุลาคม 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่ประชุมเพื่อชี้แจงแบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา35 “ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่จะดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทยในปี2020 หมู่ที่5,19 ตำบลนาฝาย และหมู่ที่1 ตำบลท่าหินโงม  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาพข่าว แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2019 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดการอบรมโครงการปกป้องชีวิตและป้องกันการค้ามนุษย์ จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่อยู่ในวัยเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นหญิงและชาย ของตนเอง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เข้าใจถึงความรักของพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกแม้นมีความยากลำบาก ทางแผนกสตรีได้เสริมสร้างคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมให้กับเยาวชนเหล่านี้  อีกทั้งได้เชิญชวนแกนนำสตรีวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์มาร่วมในกระบวนการอบรมเยาวชนนี้ด้วย ในการอบรมครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 120 คนและได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจและคณะครูเป็นอย่างดี

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม .. 2019 สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดงานชุมนุมวันแพร่ธรรม ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ปี .. 1669-2019 ครบ 100ปี มณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก และฉลอง 100 ปี สมณลิขิต "Maximum lllud" โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา และ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดย บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เนื่องในโอกาส งานชุมนุมวันแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

#เยี่ยมเยือนคริสตชนบ้านโนนแก้ว 

คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม สังฆมณฑลนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนชีวิตคริสตชนบ้านโนนแก้ว ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วย ผู้สูงอายุและสอบถามความต้องการของคนในชุมชน กว่า 70 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นไปได้ด้วยดีและตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนมากที่สุด #พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา

ภาพข่าว ศูนย์พัฒนาสังคม สังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562 กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา  นำโดย คุณสุเทพ หมายมี และคณะเข้าร่วมงานสัมมนาประธาน/รองประธาน วินเซน เดอ ปอล ทั่วประเทศ บ้านผู้หว่าน .สามพราน .นครปฐม  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการช่วยเหลือพี่น้อง ( ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ) ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา พร้อมแผนงานที่จะดำเนินการช่วยเหลือต่อในอนาคต ผ่านทาง Presentation และการแสดงบทบาทสมมติให้เห็นภาพการทำงานจากกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว วินเซน เดอ ปอล 

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ปีการศึกษา 2562 โดย บาดหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนปฐมวัย ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2562 ปีการศึกษา 2562 ตามโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนปฐมวัยเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย ดังนั้นปัญหาทางเพศจึงเป็นเรื่องที่ไม่พูดกันอย่างเปิดเผย และ ให้ความรู้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถอบรมสั่งสอนเด็กได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย

วันที่16-18 ตุลาคม 2019 ผู้อำนายการและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา เข้าร่วมสัมมนาองค์กรคารีตัสไทยแลนด์ “Caritas Thai Land” และองค์เครือข่ายสมาชิก ประจำปี2019  การสัมมนาครั้งนี้ ได้เลือกประเด็น:หัวข้อ“ 350ปี มิสซังสยามกับการประกาศข่าวดีด้วยงานกิจเมตตาโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรผู้ทำงานด้านสังคมของพระศาสนจักรได้มีโอกาส ศึกษา เรียนรู้ ไตร่ตรองทำความเข้าใจประเด็นสำคัญของสถานการณ์สังคมในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการทำงานต่อไป..

ภาพข่าว แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 เวลา 10.30 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เครียงร่วมพิธีครั้งนี้

ค่ายสัมผัสกระเเสเรียกบ้านเณรเปาโล สังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 14-16 ตุลาคม ..2019 ร่วมในภาวนาเพื่อกระเเสเรียกเป็นพระสงฆ์สังฆมณฑลของเรา

วันที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.30 . ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง .หนองบัวแดง .ชัยภูมิ  โดย คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2019 คณะพระสงฆ์นักบวชชายหญิงสังฆมณฑลนครราชสีมาและสัตบุรุษ ร่วมพิธี วจนพิธีกรรม เปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์  และสวดสายประคำประจำปี คศ. 2019

วันที่26 กันยายน 2019 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม และแผนกผู้สูงอายุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ:กระบวนการเก็บข้อมูลในเชิงลึก/การคืนข้อมูลสู่ชุมชน และวิธีการยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตลอดจนหลักการเขียนโครงการ เพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  จากหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาชีวิตช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะลำบาก การอบรมครั้งนี้ได้เชิญ ดร.ปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  มาบรรยายให้องค์ความรู้กับแกนนำ/อาสาสมัคร/ผู้สูงอายุในชุมชน ณ ห้องประชุมวัดนักบุญเทเรซาบ้านโนนแก้ว ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ โดยบิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีมิสซา พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธี วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 10.30 . วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สังคมพัฒนา ลงพื้นที่สำรวจวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ พร้อมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ ของพี่น้อง ในชุมชนบ้านโนนแฝก .ตะโก .ห้วยแถลง .นครราชสีมา เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562  กลุ่มวินเซน เดอ ปอล นครราชสีมา ได้มีการเข้าฟื้นฟูจิตใจประจำปี ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน .สีคิ้ว .นครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนำพากลุ่มเยาวชน (ยุววินเซนฯ) ลงพื้นที่ออกเยี่ยมชุมชนครอบครัวผู้พิการ และผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตตารมณ์ แห่งความรัก และการแบ่งปัน ตระหนักรู้ถึงคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนพี่น้องทุกคน

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน ค.ศ. 2019 เวลา 10.30 น. ณ ฉลองวัดมารีย์สมภพ (รพ.เซนต์แมรี่) จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

16 กันยายน 2019 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่บ้านหนองเพชร หมู่5 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อเยี่ยมเยียน สัตบุรุษให้กำลังใจ และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้อยู่ในภาวะลำบากในชุมชนอันนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 2 กันยายน 2562 ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 6 (บีอีซีเด็กโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์) ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “ผู้ชอบธรรม" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 19.00 .ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 2 บ้าน คุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าสดชื่น" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่10-12 กันยายน 2019 สำนักเลขา กรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas ThaiLand) ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯ และองค์กรสมาชิก จัดเวทีสัมมนาพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2019 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้แกนนำอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการคนสู้ชีวิต ได้สามารถเรียนรู้กระบวนการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนที่ทำงานกับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะลำบากในชุมชน อันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 3 เดือน กันยายน 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา (แผนกพัฒนาสังคม) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย บ้านท่าหินโงม ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  และได้สำรวจพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่บ้านท่าหินโงม  เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 กลุ่มนักบุญวินเซนเดอปอล อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งคาทอลิคและพี่น้องต่างความเชื่อ จำนวน 11 ทุน โดยมีบาดหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ จิตตาธิการคณะ เป็นผู้มอบ

ภาพข่าว กลุ่มนักบุญวินเซนเดอปอล ฯนครราชสีมา

แผนกครอบครัวจัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 2 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 - 25 สิงหาคม 2562 ณ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีวิทยากรจากเขตศาสนปกครองจันทบุรีมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ การสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 2 รุ่นที่ 8 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 5 คู่ ด้วยกัน  ทั้งนี้ สมาชิก ส.ช.ค. เขตศาสนปกครองนครราชสีมา นำคณะโดยคุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง ได้ถือโอกาสเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ คุณวันชัย วิทยากรจากเขตศาสนปกครองจันทบุรี ผู้ให้การช่วยเหลือตลอดมาเป็นอย่างดี บรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และกำลังใจ

ภาพข่าว แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019 เวลา 10.30 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเบเนดิกต์ ภักดีชุมพล บ้านห้วยหินฝน อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยมี คุณพ่อเปาโล สมเดช พันธ์สมบัติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับ เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้บริการแก่สัตบุรุษที่มาร่วมงานฉลองวัดด้วย

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

- ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (วัดคาทอลิกกลางดง)

สังคมพัฒนา

- ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : กระบวนการเก็บข้อมูลในเชิงลึก/คืนข้อมูลสู่ชุมชน

ครอบครัว

- แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 82

สตรี

- แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการแผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมาประจำปีครั้งที่ 1/2562

คาทอลิกไทย

- คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์  ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงยุทธ เนติเจริญกุล รองผู้บังคับบัญชาการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 และคณะ

วิถีชุมชนวัด

 - ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 1 ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าพยายามเป็นข้อเตือนใจ

ฆราวาส

- พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฯ และพิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่เพื่อเตรียมล้างบาปในปีนี้ จำนวน 38 คน

คำสอนและแพร่ธรรม

- แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา นำ กลุ่มแพร่ธรรมโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว เยี่ยมเยียน พบปะ แบ่งปัน ให้กำลังใจคริสตชนกลุ่มเล็กๆ ที่ท่าหินโงม จังหวัดชัยภูมิ

ศาสนสัมพันธ์

- บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส พร้อมด้วย ผู้นำทางศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาซิกข์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ หลักธรรมทางศาสนา

การศึกษา

- ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์

ผู้สูงอายุ

- ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา

เยาวชน

- "เยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชนไทยสัมผัสชีวิต"เยาวชนญี่ปุ่นจากเขตศาสนปกครองเกียวโตและเยาวชนไทยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

กิจกรรมอื่นๆ

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์  ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอน บิดาผู้ใจดี

ตอน หัวอกแม่

ตอน ความฮัก

ตอน ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอน อย่าผิดประเวณี

ตอน อย่ามักได้ทรัพย์ของเขา

ลิงค์คาทอลิก

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK