ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถ

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมสวดภาวนาเพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณแม่พิมพ์ เอี่ยมภิรมย์ มารดาของคุณสุทินเอี่ยมภิรมย์ สังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่วัดองครักษ์ อำเภอ บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

พิธีมิสซางานชุมนุมวิถีชุมชนวัด (BECs day) สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11.00 .

วันที่ 29 มกราคม 2019 เวลา 19.00 ผู้นำกลุ่มวิถีชุมชนวัดบุรีรัมย์ 4 ท่าน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในหัวข้อทำอย่างไรให้กลุ่มวิถีชุมชนวัด มีความมั่นคง ยั่งยืนโดยมีกลุ่มผู้นำวิถีชุมชนวัดโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว จำนวน 50 ท่านร่วมรับฟังการแบ่งปัน

วันที่ 23 มกราคม 2019  เวลา 13.00 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่บ้านปราสาทพร และบ้านโคกปราสาท ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ สัมภาษณ์พี่น้องคาทอลิค ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยHIV และผู้ยากไร้ จำนวน 4 ราย เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นลำดับต่อไป

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2019 ณ หอประชุมมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เวลา 13.00-15.00 น. ได้จัดอบรมการเงินและบัญชีโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยได้เชิญบริษัท นทีออดิท ออฟฟิต จำกัด กรุงเทพฯ เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ ปรึกษาและให้คำแนะนำก่อนปฎิบัติงานตามโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล

ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา นำสิ่งของอุปโภค บริโภค และสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นให้การช่วยเหลือ นางจำรัส บุญภักดี อายุ 68 ปี ที่คอยเฝ้าดูแล นายสุพิน บุญภักดี อายุ 69 ปี สามีที่พิการมากว่า 10 ปี จากอุบัติเหตุ และลูกชายป่วยติดเตียง คือนาย เสงี่ยม บุญภักดี อายุ 42 ปี จากโรคมะเร็งที่ลิ้น ไม่สามารถพูดได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา มอบรถเข็นให้กับนายน้อย พิมพ์เทพ ผู้พิการ ที่บ้านโคกปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

เมื่อเวลา 14.00 . วันที่ 29 มกราคม 2562 สมาชิกกลุ่มวินเซนเดอปอลคณะพระคริสตราชา เมืองคง นำโดย .ขวัญเรือน ประธานคณะฯ ได้ลงพื้นที่ ต.คูขาด .คง .นครราชสีมา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสวดภาวนาให้กำลังใจแก่ครอบครัว นายอ่อน นางบัวพา แน่นอก ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีอาการหลงลืม

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๐๑๙ โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี  

Credit: วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมจัดประชุมและลงพื้นที่ติดตาม สมาชิกเครือข่ายโครงการราชบุรีโมเดล : การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ในเชิงบูรณาการสู่ชุมชนบ้านโคกปราสาทและชุมชนบ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 . พิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกรเปาโล ศุภกร ขันธรักษา, M.I.  อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ...

"เพื่อเทิดพระเกียรติมงคลของพระเจ้าให้ทวียิ่งขึ้น"

งานอภิบาลเด็ก-เยาวชน บ้านหนองหญ้าปล้อง

  กิจกรรมรวมกลุ่มเด็กคำสอน บ้านหนองหญ้าปล้อง ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน ช่วยกันเก็บขยะรอบหมู่บ้าน หลังจากนั้นไปเยี่ยมน้องแอ๋ม. ที่เป็นเด็กพิการที่บ้านอยู่ริมเขา น้องแอ๋มหัวเราะมีความสุขมากๆ ที่มีเพื่อน ไปเยี่ยม  เดินทางต่อไปเยี่ยมลุงแม็ค ที่พิการ เด็กเรียนรู้จัก ความเมตตาสงสาร การเห็นอกเห็นใจคนอื่น ช่วยเหลือ แบ่งปัน... ยอมรับความแตกต่างของแต่ละคน

   จากนั้นเรามาที่วัด มีกิจกรรมสนุกสนาน ร่วมกัน นำกิจกรรมโดยพี่ๆ เยาวชนและผู้ฝึกหัดของคณะ. รับประทานอาหารร่วมกัน  รับของขวัญที่ระลึกและกลับบ้าน การปลูกฝังสิ่งดีงามในตัวเด็กเยาวชน ในยุคปัจจุบัน ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยาก แต่ทีละเล็กทีละน้อย เมล็ดพันธุ์เหล่านี้คงได้ซึมซับและเติบโต เป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่งอกงาม...เราหวังเช่นนั้นจริง ....

Credit: ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

คืนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมวินเซนเดอปอลโดยประธานมนตรีสังฆณฑลนครราชสีมา   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์มิสซังนครราชสีมา ร่วมสวดภาวนา พร้อมให้กำลังใจ กับครอบครัว คุณ ชาตรี เปลี่ยนพันธ์ุ ที่บ้านแป้ง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพุธที่ 23 มกราคม .. 2562   แผนกสตรี ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดการการประชุมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองไม้งาม .เมือง .ชัยภูมิ  เพื่อติดตามความคืบหน้าของกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ  และหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

Credit: แผนกสตรี ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมการให้คำปรึกษาสำหรับสมาชิกเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานอภิบาลผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกัก บ้านคริสตินา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

บีอีซีบุรีรัมย์ : 24 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 6 (นักเรียนคาทอลิก) สถานที่ ห้องคำสอนวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชุมเลือกคำว่า "ความเชื่อ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมกราคม

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 15.30 . สมาคมนักบุญวินเซน เดอ ปอล นำโดย นายสุเทพ 

หมายมี ประธานมนตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์มิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา และครูโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านเลขที่146 หมู่ 7 บ้านศรีสง่า ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิเพื่อเก็บข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป 

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

- ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระมารดามารีอา บ้านโคกสี .บัวใหญ่ .นครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019

สังคมพัฒนา

- แผนกพัฒนาสังคมมนุษย์ ศูนย์สังคมพัฒนาฯ และองค์กรสมาชิก จัดประชุมทีมดำเนินโครงการคนสู้ชีวิต ครั้งที่1 /2019

ครอบครัว

- แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดให้มีงานสัมมนาเยาวชนกับทางเลือก ( Choice ) ครั้งที่ 6

สตรี

- แผนกสตรี ลงติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มสตรีปลูกผักบ้านโนนแฝก

คาทอลิกไทย

- คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์  ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงยุทธ เนติเจริญกุล รองผู้บังคับบัญชาการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 และคณะ

วิถีชุมชนวัด

 - ประชุมบีอีซี กลุ่ม 5 (พนักงาน) สถานที่ บ้านพัก ป้าทิพและลุงเป ที่ประชุมเลือกคำว่า " รอคอย "

ฆราวาส

- กิจกรรมแห่ดาวคริสต์มาส ครั้งที่ 1" ปฐมบทแห่งดาวสีมานคร "

คำสอนและแพร่ธรรม

- ถวายมิสซาที่บ้านดงหลบ .ลำทเมนชัย .นครราชสีมา และได้ส่งศีลผู้สูงอายุพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด

ศาสนสัมพันธ์

- วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิพร้อมตัวแทนนักเรียนร่วมอวยพรผู้นำศาสนาและพี่น้องคริสเตียนในเขตจังหวัดชัยภูมิ

การศึกษา

- ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตตามกระแสเรียก

ผู้สูงอายุ

- กลุ่มคริสตชนชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อได้ร่วมแบ่งปันพระวาจา

เยาวชน

- "กิจกรรมเยาวชน" เด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา

กิจกรรมอื่นๆ

งานแห่ดาวเพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า จังหวัดชัยภูมิ

VDO กิจกรรมแห่ดาวคริสต์มาส ครั้งที่ 1 " ปฐมบทแห่งดาวสีมานคร "

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์   พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอนที่ 2 ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอนที่ 3 อย่าผิดประเวณี

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268