ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

เวลา 10.00 . บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา พร้อมด้วย บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์ มารี อารีวรรณ แห่งการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า ตอบเสียงเรียกของพระ เข้าสู่การถวายตัวรับใช้พระเจ้า ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของผู้มาร่วมงาน อารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา  วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2019 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมร่วมกับมูลนิธิโคเออร์ และหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบเกียติบัตรและมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทยเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน21 คน อาคารห้องประชุม อเนกประสงค์ หมู่ที่2 บ้านไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาดหลวงประสาท ใหม่เพียรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟไทรทม และคุณชลัท สัจจะเวทะ ตัวแทนหอการค้าแห่งประเทศไทย และตัวแทนคณะ CRS “ Corporate Social Responsibility “ บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์จำกัด (มหาชน) บริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์จำกัด บริษัทบางกอกโพลีแซคจำกัด และบริษัทไอ.พี.เทรดดิ้งจำกัด ที่ให้การสนับสนุนทุนโครงการปี2019/2562

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2019 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดการอบรมโครงการปกป้องชีวิตและป้องกันการค้ามนุษย์ จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่อยู่ในวัยเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นหญิงและชาย ของตนเอง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เข้าใจถึงความรักของพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกแม้นมีความยากลำบาก ทางแผนกสตรีได้เสริมสร้างคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมให้กับเยาวชนเหล่านี้  อีกทั้งได้เชิญชวนแกนนำสตรีวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์มาร่วมในกระบวนการอบรมเยาวชนนี้ด้วย ในการอบรมครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 120 คนและได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจและคณะครูเป็นอย่างดี

"ประชุมสามัญประจำปี"สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญประจำปี .. 2019 หอประชุมศูนย์การเรียนรู้การเกษตร บุ่งตาหลัว .เมือง .นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม .. 2019

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

พระสังฆราชเเละคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าเงียบประจำปี ระหว่าง วันที่ 4-8 พฤศจิกายน ..2019 โดย พระสังฆราชยอเเซฟ วุฒิเลิศ เเห่ล้อม ผู้เทศน์ ด้วยบรรยากาศครอบครัวพี่น้องสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมใจภาวนาเพื่อพระสังฆราชเเละคณะสงฆ์ของเรา

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ปีการศึกษา 2562 โดย บาดหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนปฐมวัย ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2562 ปีการศึกษา 2562 ตามโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนปฐมวัยเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย ดังนั้นปัญหาทางเพศจึงเป็นเรื่องที่ไม่พูดกันอย่างเปิดเผย และ ให้ความรู้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถอบรมสั่งสอนเด็กได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย

วันที่16-18 ตุลาคม 2019 ผู้อำนายการและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา เข้าร่วมสัมมนาองค์กรคารีตัสไทยแลนด์ “Caritas Thai Land” และองค์เครือข่ายสมาชิก ประจำปี2019  การสัมมนาครั้งนี้ ได้เลือกประเด็น:หัวข้อ“ 350ปี มิสซังสยามกับการประกาศข่าวดีด้วยงานกิจเมตตาโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรผู้ทำงานด้านสังคมของพระศาสนจักรได้มีโอกาส ศึกษา เรียนรู้ ไตร่ตรองทำความเข้าใจประเด็นสำคัญของสถานการณ์สังคมในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการทำงานต่อไป..

ภาพข่าว แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

แผนกครอบครัวจัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 2 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 - 25 สิงหาคม 2562 ณ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีวิทยากรจากเขตศาสนปกครองจันทบุรีมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ การสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 2 รุ่นที่ 8 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 5 คู่ ด้วยกัน  ทั้งนี้ สมาชิก ส.ช.ค. เขตศาสนปกครองนครราชสีมา นำคณะโดยคุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง ได้ถือโอกาสเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ คุณวันชัย วิทยากรจากเขตศาสนปกครองจันทบุรี ผู้ให้การช่วยเหลือตลอดมาเป็นอย่างดี บรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และกำลังใจ

ภาพข่าว แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

ค่ายสัมผัสกระเเสเรียกบ้านเณรเปาโล สังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 14-16 ตุลาคม ..2019 ร่วมในภาวนาเพื่อกระเเสเรียกเป็นพระสงฆ์สังฆมณฑลของเรา

วันที่ 22 ตุลาคม 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่ประชุมเพื่อชี้แจงแบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา35 “ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่จะดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทยในปี2020 หมู่ที่5,19 ตำบลนาฝาย และหมู่ที่1 ตำบลท่าหินโงม  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาพข่าว แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม .. 2019 สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดงานชุมนุมวันแพร่ธรรม ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ปี .. 1669-2019 ครบ 100ปี มณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก และฉลอง 100 ปี สมณลิขิต "Maximum lllud" โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา และ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดย บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เนื่องในโอกาส งานชุมนุมวันแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2019 คณะพระสงฆ์นักบวชชายหญิงสังฆมณฑลนครราชสีมาและสัตบุรุษ ร่วมพิธี วจนพิธีกรรม เปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์  และสวดสายประคำประจำปี คศ. 2019

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

ครอบครัว

- แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 82

สตรี

- แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการแผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมาประจำปีครั้งที่ 1/2562

คาทอลิกไทย

- คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์  ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงยุทธ เนติเจริญกุล รองผู้บังคับบัญชาการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 และคณะ

ฆราวาส

- พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฯ และพิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่เพื่อเตรียมล้างบาปในปีนี้ จำนวน 38 คน

คำสอนและแพร่ธรรม

- แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา นำ กลุ่มแพร่ธรรมโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว เยี่ยมเยียน พบปะ แบ่งปัน ให้กำลังใจคริสตชนกลุ่มเล็กๆ ที่ท่าหินโงม จังหวัดชัยภูมิ

ศาสนสัมพันธ์

- บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส พร้อมด้วย ผู้นำทางศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาซิกข์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ หลักธรรมทางศาสนา

การศึกษา

- ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์

ผู้สูงอายุ

-  ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา

เยาวชน

- "เยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชนไทยสัมผัสชีวิต"เยาวชนญี่ปุ่นจากเขตศาสนปกครองเกียวโตและเยาวชนไทยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

วินเชนเดอปอล

- กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา  นำโดย คุณสุเทพ หมายมี และคณะเข้าร่วมงานสัมมนาประธาน/รองประธาน วินเซน เดอ ปอล ทั่วประเทศ

กิจกรรมอื่นๆ

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์  ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอน บิดาผู้ใจดี

ตอน หัวอกแม่

ตอน ความฮัก

ตอน ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอน อย่าผิดประเวณี

ตอน อย่ามักได้ทรัพย์ของเขา

ลิงค์คาทอลิก

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK