ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถ

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 19.00 . ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 2 บ้านคุณสำนวน หงสูง รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 18-19 เมษายน 2562 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา : จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ (สุกร) สำหรับผู้พิการไทย เขตจังหวัดบุรีรัมย์ ห้องโสตทัศนศึกษาแผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

พิธีมิสซาระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิท และพิธีล้างเท้าอัครสาวก ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2019  เวลา 09.30 . พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฯ และพิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่เพื่อเตรียมล้างบาปในปีนี้ จำนวน 38 คนโดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี  อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ลงเยี่ยมเยียนคุณพ่อเจ้าวัด และผู้สูงอายุ พร้อมติดตามงานออมทรัพย์ วัดมารดาพระศาสนจักร หนองพวง .หนองบัวแดง .ชัยภูมิ ผู้สูงอายุจะใช้เวลาว่างในการสานกระติ๊บข้าว โดยขายราคาส่งใบละ 100 บาท และถักเปลยวน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

  วันพุธที่ 17 เมษายน 2019 เวลา 19:30 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และการรื้อฟื้นคำปฎิญาณแห่งชีวิตสงฆ์ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี  ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จ.นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2019 เวลา 10.30 น.โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ หนองไม้งาม จ.ชัยภูมิ โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน ร่วมกับบรรดาคณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง คณะเวชบุคคล รพ.เซนต์แมรี่ และพี่น้องสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 เวลา 19.30 . พิธีตื่นเฝ้า เสกเทียนปัสกา เสกน้ำ เสกไฟ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา  ลงพื้นที่บ้านผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ  และบ้านไทรทม อำเภอ หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดูพื้นที่ สำหรับทำคอก เลี้ยงสุกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการไทย จำนวน 21 คน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สาม  และจะจัดให้มีการอบรมอาชีพ ในเดือนเมษายน เป็นลำดับต่อไป

ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์” (ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)ระลึกถึงพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา

  วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019 เวลา 08.30 . พิธีมิสซาโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ของเด็กในค่ายคำสอนของสังฆมณฑลนครราชสีมา โบสถ์แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี.

วันที่ 26 มีนาคม 2562   ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดตั้งองค์สาธารณประโยชน์ด้านการจัดสวัดิการสังคม  ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อสังคม. ศึกษากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาชุมชน การช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะลำบากและผู้สูงอายุ   อาคารอเนกประสงค์ชุมชน บ้านโคกปราสาท/ปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ชุมนุมพลมารีย์ระดับสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมพิธีอาชีเอสเพื่อเป็นการรื้อฟื้นและปฏิญาณตนต่อพระแม่มารีย์ สำหรับการทำหน้าที่พลมารีย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา

Credit: พลมารีย์

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019 แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มฆราวาสบ้านโนนแก้ว โนนแฝก และบ้านไทรทม จำนวน 50 ท่าน ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลชุมชนคาทอลิก ที่อำเภอหนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้เชิญคุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว ไปถวายมิสซา เสกบ้าน ที่บ้านพี่น้องคริสตชนด้วย

วันที่15 มีนาคม 2562 คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรรังษี ผู้อำนวยการ และนายวิเชียร สุขตาม เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ประชุมร่วมกับแกนนำเกษตรกร เพื่อวางแผนงานกองทุนขับเคลื่อน โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับสังฆมณฑล บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน .นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 เวลา 10.30 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ในพิธีครั้งนี้มีน้องๆ เยาวชนเข้าพิธีรับศีลกำลัง จำนวน 10 คน

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพฯ เดินทางมาเข้า" ค่ายเมล็ดพันธุ์เซนต์คาเบรียล #4 " ไร่จักราช .จักราช นครราชสีมา ในวันที่ 19-22 มี..62 โดยมีคณะนักเรียน .1- .6 และครูรวม 37 คน มาสัมผัสธรรมชาติผ่านการใช้ชีวิตกลุ่มร่วมกัน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 14 มี..62 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานคนพิการบ้านหนองไม้งาม .ห้วยบง .เมือง .ชัยภูมิ  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเสนอในโครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการในอนาคต

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 . ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 5 บ้านพักพนักงานมารียาอนุสรณ์ โดยมีครอบครัวคุณประยูรรับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าพรวนดิน" เป็นข้อเตือนใจ ตลอดเดือนนี้

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 มี..62 นักศึกษาครูคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางไปเรียนที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ระดับชาติ 20 คน เดินทางไปล่วงหน้าแล้ว 2 คน รวม 22 คน ขอคำภาวนาเพื่อผู้แพร่ธรรมอนาคตของสังฆมณฑลด้วย. Credit: ศูนย์คำสอน

วันที่ 15 มี..62 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน (โคกปราสาท) .ไทยเจริญ .ปะคำ .บุรีรัมย์  ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น วิชาพระคัมภีร์ วิชาสุขศึกษา และออกเยี่ยมผู้สูงวัยที่นอนป่วยติดเตียง บรรดาผู้สูงอายุต่างได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 09.30 คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสตรีประจำปี หัวข้อแนวทางการป้องกัน : การค้ามนุษย์ และปัญหาความรุนแรง ห้องประชุม ชั้น 8 โรงแรมศรีพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดการสัมมนา ครั้งนี้ขึ้น เพื่อรับทราบถึงปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาความรุนแรง ที่เกิดขึ้นในสังคม และหาแนวทางป้องกันร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 80 คน

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

- ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม

สังคมพัฒนา

- เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา เดินทางมาเยี่ยมและติดตามงานออมทรัพย์ และงานฌาปนกิจเครือข่ายศูนย์สังคม

ครอบครัว

- แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดให้มีงานสัมมนาเยาวชนกับทางเลือก ( Choice ) ครั้งที่ 6

สตรี

- แผนกสตรี ลงติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มสตรีปลูกผักบ้านโนนแฝก

คาทอลิกไทย

- คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์  ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงยุทธ เนติเจริญกุล รองผู้บังคับบัญชาการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 และคณะ

วิถีชุมชนวัด

 - ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 2 บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าจงให้แล้วท่านจะได้รับ"

ฆราวาส

- อบรมการเงินและบัญชีโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา

คำสอนและแพร่ธรรม

- ศูนย์คำสอนโคราชจัดปฐมนิเทศนักศึกษาครูคำสอนภาคฤดูร้อน รุ่น1 (พลังและความหวังของสังฆมณฑล)

ศาสนสัมพันธ์

- วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิพร้อมตัวแทนนักเรียนร่วมอวยพรผู้นำศาสนาและพี่น้องคริสเตียนในเขตจังหวัดชัยภูมิ

การศึกษา

- ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตตามกระแสเรียก

ผู้สูงอายุ

- ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา

เยาวชน

- "กิจกรรมเยาวชน" เด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา

กิจกรรมอื่นๆ

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์   พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอนที่ 2 ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอนที่ 3 อย่าผิดประเวณี

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK