ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

Facebook

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

ในโอกาสเปิดปีการศึกษา  2563  ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้เชิญผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะและปรึกษาหารือ ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในวันอังคารที่  20  ตุลาคม  2563    ห้องประชุมสำนักมิสซังคาทอลิก  ในเวลา 10.30 – 12.00 .   โดยคุณพ่อสุรชัย  เจริญพงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอบรม สังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ภาพข่าว ครู MBAC

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย โดยมอบผ่านทาง นางวิภาพงษ์บุญ ปลัดอำเภอปักธงชัย นางซ่อนกลิ่น ไชยราช ปลัดอำเภอประจำตำบลโคกไทย เป็นตัวแทนรับมอบ เทศบาลเมือง เมืองปัก จากการสอบถามข้อมูลพบว่า ในเขตอำเภอปักธงชัยได้รับผลกระทบทั้งสิ้น  14 ตำบล  81 หมู่บ้าน  2,013 ครัวเรือน  6,338 คน แบ่งได้ดังนี้

ผลกระทบจากเขื่อนลำพระเพลิง (คลองธรรมชาติ) 8 ตำบล 1,493 ครัวเรือน 4,791 คน ผลกระทบจากน้ำลำเชียงสา 3 ตำบล 316 ครัวเรือน 952 คน

ผลกระทบจากน้ำลำสำลาย  3 ตำบล 204 ครัวเรือน 595 คน 

  ทั้งนี้ ทางปลัดอำเภอได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งของที่จะนำมาบริจาค ต้องการ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อจัดเป็นชุดมอบให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปส่งมอบต่อยังลูกบ้าน และทางเทศบาลเมือง เมืองปัก ได้ตั้งจุดรับมอบ / จุดแจกจ่าย / จุดรับแจ้งขอความช่วยเหลือ

ภาพข่าว ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา

บาดหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลปากช่อง และบาดหลวงสมบัติ ประทุมปี อธิการบ้านเณรเล็กเปาโลนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยี่ยนคริสตชน.ในเขตปากช่องที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจพี่น้อง วันที่ 13 ตุลาคม 2563

ภาพข่าว คุณวัชระ สอนจันทึก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา แผนกผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการ  ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนติดตามงานส่งเสริมอาชีพด้านความเป็นอยู่หลังมอบเห็ดนางฟ้าให้ไปเพาะเมื่อปลายเดือนสิงหาคม กลุ่มผู้ติดเชื้อแจ้งว่า หลังเห็ดออกดอก ได้แบ่งไว้ทาน ส่วนที่เหลือได้นำไปแบ่งขายถุงละ 20 บาท  1 ถุง ใส่เห็ด 2 ขีด ขายดีมากในหมู่บ้าน มีความสนใจจะสั่งเห็ดเพิ่ม ทั้งนี้ในวันเดียวกันทางฝ่ายฟื้นฟูฯ ได้มอบไก่ไข่พร้อมหัวอาหาร อีก 25 ตัว อาหาร 10 กระสอบ

ภาพข่าว  ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา

ภาวะผู้นำแบบพระเยซูเจ้า: แบ่งปันหัวข้อรูปแบบภาวะผู้นำแบบพระเยซูเจ้า(Jesus Christ’s Leadership model)แก่คณะบราเดอร์สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 05-10-2563

ภาพข่าว คุณพ่อEkachai Chinnakort

วันที่28-29กันยายน2020เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทยเขตพื้นที่บ้านโนนสะอาดตำบลนาฝายและบ้านท่าหินโงมตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิการลงพื้นที่ครั้งนี้นายสัตวแพทย์เจตเมธีสมัยกลางและทีมงานได้ติดตามผลการควบคุมโรคสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยงสุกรอย่างถูกวิธีตลอดจนวิธีการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการระบาดโรคสุกรให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรเกิดความมั่นใจต่อไป...

บรรยากาศการสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ...ของวัดหนองหญ้าปล้อง...ด้วยบรรยากาศของความเชื่อ และความรักต่อแม่พระและภาวนาวอนขอพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางแม่พระ...วันนี้สวดบ้านแม่เพ็ง-พ่อคำ...ขอพระอวยพรครอบครัวแม่เพ็ง-พ่อคำเสมอไป...

ภาพข่าว ซิสเตอร์Jai Khotaphat

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 แผนกงานผู้สูงอายุ นายวีระ  ธาราสิงห์ ประธานชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา และผู้ประสานงาน  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2020  นำโดยบาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ และบาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลทั้ง 11 แห่ง และเตรียมจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2020/2563 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดงานฟื้นฟูจิตใจคณะสมาชิก ที่วัดพระคริสตราชา เมืองคง ช่วงเช้ามีคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เป็นประธานทำพิธีมิสซา ช่วงบ่ายคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา" (มธ.25:40)  ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังฝ่ายครอบครัว และฝ่ายแพร่ธรรม  มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมนันทนาการสอดแทรกข้อคิด รวมถึงมีพยาบาลอาสาจากโรงพยาบาลเซนแมรี่ มาคอบตรวจวัดความดันให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

วจนพิธีสวดสายประคำเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์   สำนักมิสซังนครราชสีมา  โดยมี คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง พร้อมด้วย พนักงานมิสซัง และสัตบุรุษมาร่วมพิธี เพื่อเสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธา ความสามัคคีในชุมชน วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 19.30 .

วันพุธที่ 14  ตุลาคม  2563  คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ(MBAC)  ได้นำนักศึกษาระดับปวช.1/2  1/4  1/6  1/8  เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มระดับ ปวช.1 ปวช. 2 ปวช.3  จำนวน  665 คน  รับฟังบรรยายความรู้ในเรื่องศาสนาคริสต์   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ในระหว่างเวลา 14.00 - 15.30 . กิจกรรมนี้อยู่ในการเรียนการสอนคาบชมรม (อวท.)  ซึ่งในวันที่ 21 ตุลาคม 2563  นักศึกษาระดับปวช. 1/1 1/3 1/5 1/7    จะไปทำกิจกรรมและในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2  ปวช. 3 จะเข้าร่วมฟังบรรยายในลำดับต่อไป 

ภาพข่าว ครู MBAC

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 18:30 . พิธีแห่พระรูปท่านนักบุญเทเรซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว การภาวนาและจุดเทียนอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ (ฉลองภายใน) และสมโภชนักบุญทั้งหลาย (เสกสุสานประจำปี 2020) ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 8:30 โดยมีคุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาส เป็นประธาน ร่วมกับคุณพ่อสมดุล วาปีทะ คุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

สวดสายประคำตามบ้าน หนองหญ้าปล้องโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์วันนี้สวดที่บ้านของคุณการุณ-พัชรินทร์ ผิวงาม(นก-จุ่น) ขอพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางแม่พระ ได้ประทานพระทุกประการแด่ครอบครัวของ คุณการุณ-พัชรินทร์ ผิวงาม(นก-จุ่น) บรรดาคริสตชน ชาวบ้านและบรรดาลูกหลานให้ได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเทอญ....

ภาพข่าว ซิสเตอร์Jai Khotaphat

"แม่พระแห่งสายประคำ" โอกาสสวดเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมาพร้อมสัตบุรุษและสามเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา กลุ่มที่ 3 ร่วมส่งศีลผู้สูงอายุ สวดสายประคำ ถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ และรับประทานอาหารด้วยกัน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม . 2020.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับ สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ จัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนโคราชสัมพันธ์ สังฆมณฑลนครราชสีมา โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันที่ 19 กันยายน ..2020 สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ สังฆมณฑลนครราชสีมา

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

ประชุมพระสังฆราช 4 สังฆมณฑลภาคอีสาน ครั้งที่ 27   สังฆมณฑลนครราชสีมา โรงแรมแคนทารี โคราช

ในโอกาสครบรอบ  5 ปี  พระสมณสาส์น   Laudato Si  ของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส   คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี  ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ / จิตตาภิบาลแผนกผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้ผู้สูงอายุปลูกต้นไม้ โดยได้นำพันธ์ไม้  เช่น มะม่วง,มะพร้าว,มะขามส้มโอ,ขนุน และผักสวนครัว เป็นต้น ไปมอบให้ผู้สูงอายุปลูกที่วัด ,บ้าน และพื้นที่ส่วนรวมของหมู่บ้าน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งได้มีการบรรยายสรุป พระสมณสาส์น  Laudato Si  และให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่  แก่ผู้สูงอายุแต่ละวัด ดังนี้ 1. วันที่ 20 สิงหาคม 2563 / ชมรมผู้สูงอายุวัดโคกปราสาท 2. วันที่ 28 สิงหาคม 2563 / วัดหนองไม้งาม 3. วันที่ 2 กันยายน 2563 / ชมรมผู้สูงอายุวัดปากช่อง 4. วันที่ 4 กันยายน 2563 / วัดหนองพลว 5. วันที่ 10 กันยายน 2563 / วัดโนนงิ้ว 6. วันที่ 12 กันยายน 2563 / วัดโคกไค 7. วันที่ 16 กันยายน 2563 / วัดหนองห่าง

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

- วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 วจนพิธีกรรมสวดสายประคำเปิดเดือนแม่พระ

สังคมพัฒนา

- เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ร่วมเวที อบรมพัฒนาศักยภาพโครงการคนสู้ชีวิต (CPVP) ประจำปี 2020

วิถีชุมชนวัด

 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิถีชุมชนวัด เขตโคราช

คำสอนและแพร่ธรรม

-   ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคริสตชน ที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากชุมชนคาทอลิก อำเภอโนนไทย

ศาสนสัมพันธ์

-   มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขเขตการปกครองนครราชสีมา ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติประเภทบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนบวรในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ .. ๒๕๖๓

การศึกษา

-   โรงเรียนมารีย์รักษ์ นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม

ผู้สูงอายุ

-  ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา

เยาวชน

- ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับสามเณรกลางวิสุทธิวงศ์และวัดนักบุญยอแซฟบ้านหัน สีคิ้ว จัดกิจกรรมกลุ่มเยาวชนสัญจร “Journey Together with Christ ”

วินเชนเดอปอล

- กลุ่มวินเซน เดอ ปอล  เข้าร่วมงานสัมมนาประธาน/รองประธาน วินเซน เดอ ปอล ทั่วประเทศ

กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำวัดคาทอลิก สังฆมลฑลนครราชสีมา

VDO บทเทศน์  ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอน เมื่อปัสกาเวียนมาถึง

ตอน อดเด้อใจ

พิธีเสกสุสาน

ฉลองวัด

ตอน บิดาผู้ใจดี

ตอน หัวอกแม่

ตอน ความฮัก

ตอน ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอน อย่าผิดประเวณี

ตอน อย่ามักได้ทรัพย์ของเขา

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

ลิงค์คาทอลิก

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

วัดพระกุมารเยซู โป่งนคร

วัดมารดาพระผู้ไถ่ ท่าหินโงม

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์องค์อุปถัมภ์

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โนนสะอาด

 วัดมารดาที่น่ารัก  กม.7

 วัดแม่พระฟาติมา บ้านบุญนิมิตร

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK