หน่วยงานภายใน


แผนกพระคัมภีร์


ประกาศ


วันที่  17 พฤศจิกายน   2023 พระคาร์ดินัล มิเกล อังเกิล อายูโซ กีโซต์ ประธานสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา พร้อมด้วย บิชอปชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและคณะ เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โอกาสที่พระคาร์ดินัล มิเกล อังเกิล อายูโซ กีโซต์ เดินทางมาจัดเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ ๗ (7th Buddhist – Christian Colloquium)ในหัวข้อ ความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ (Karuna and Agape in dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุม  มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

พิธีมอบเกียรติบัตรครอบครัวที่เป็นประจักษ์พยานแห่งศีลสมรส ณ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และ ส่งมอบธงภูมิภาคให้สังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา เสกสุสาน บรรดาซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธี เพื่อระลึกถึง ญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไป และเป็นการอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้น ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2023 เวลา 14.00 สุสานคาทอลิกนครราชสีมา

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่สำนักมิสซังนครราชสีมา เข้าร่วม การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำ ทะเบียนศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชน เพื่อจะได้อำนวยประโยชน์สำหรับงานอภิบาล การแพร่ธรรม การวางแผนและโครงการต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล จากฐานข้อมูลที่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2023

คุณพ่อยอห์นวิชญะ  ประทุมมา  จิตตาธิการ  ร่วมประชุม  มนตรีวินเซนเดอปอล สังฆมณฑล นครราชสีมา  เพื่อติดตามงาน และกำหนดแนวทาง ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

ขอบคุณภาพข่าว วินเซนเดอปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม  2023  เวลา 10.30  ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีบิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์   เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์  นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เครียงร่วมพิธีครั้งนี้

ขอบคุณภาพข่าว วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ 

https://drive.google.com/.../1-19qkV-oRK1MgzxkVv61...

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 

กิจกรรมศาสนสัมพันธ์คริสต์ - พุทธ โดยบาทหลวงเปโตร สมบัติ  ประทุมปี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วยครูประจำชั้นและนักเรียนคาทอลิก  

ขอบคุณภาพข่าว  โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 

ณ วัดน้อยเสิงสาง : 28 ตุลาคม 2023 / 2566 ร่วมบูชาขอบพระคุณ โปรดศีลล้างบาปเด็ก 6 คน ณ  โรงสวดอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  

ขอบคุณภาพข่าว  คุณพ่อ Ekachai Chinnakort

วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเนื้อที่กว่า 2ไร่ บนเนินเขาที่สวยที่สุดในโครงการ เคนซิงตั้น เขาใหญ่ รายล้อมด้วยธรรมชาติเขาใหญ่ โดยเปิดให้พี่น้องชาวคริสตชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆและกิจกรรมทางศาสนาด้วยความรักและความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า 

โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2023

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2023

คุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล และคุณพ่ออธิการสามเณราลัยเปาโล นำสัตบุรุษไปส่งศีลฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยในเขตปากช่อง-เขาใหญ่

ขอบคุณภาพข่าว  วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง

เยี่ยมคนป่วยและสอนคำสอนคนไข้ที่โรงพยาบาล : 28 ตุลาคม 2023 / 2566 ส่งมอบกำลังใจให้นายสุเมธ น้อยนาม ที่บ้านเทพพัฒนา นายคำสาง น้อยนาม ที่บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร เยี่ยมและสอนคำสอนนายคำพูน มีชัย ที่โรงพยาบาลนางรอง อำเภอนางรอง บุรีรัมย์

ขอบคุณภาพข่าว  คุณพ่อ Ekachai Chinnakort

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ขอบคุณภาพข่าว  Danger Art

https://photos.app.goo.gl/5Z2oujuUCqgyFCPM6

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา เลขที่ 387 ถนนสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044 274 535044 256 268 

โทรสาร : 044 241 840 Email : koratmission@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th