สังฆมณฑลนครราชสีมา DIOCESE OF NAKHON RATCHASIMA

Facebook

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา เลขที่ 387 ถนนสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044 274 535044 256 268 

โทรสาร : 044 241 840 Email : koratmission@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th