ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

Facebook

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2020 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ร่วมเวที อบรมพัฒนาศักยภาพโครงการคนสู้ชีวิต (CPVP)ประจำปี2020 วัดนักบุญมาร์การิตาอาลาก็อก บ้านหนองบัวทอง ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแกนนำอาสาสมัครในชุมชนไทยทั่วประเทศ ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มทักษะในการบริการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อยกระดับงานบริการให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ จะได้เกิดประโยชน์ในการทำงานทั้งในภาพรวมและในพื้นที่ต่อไป..

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

กิจกรรม บีอีซี วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านหนองหญ้าปล้อง...เมื่อวัน พฤ.สัปดาห์ที่ผ่านมา..

....หัวข้อ" ผู้หว่าน" "ทุกคนปรารถนาอยากเป็นดินดี"...

.....และกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันคือมาช่วยกันทำความสะอาดสุสาน...ในวันอาทิตย์ต่อมา...

..ช่วยกันดีมากๆ ...ขอพระอวยพรและนำทางเราทุกคนค่ะ

ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

วันแห่งความยินดีของวัดนักบุญยอแซฟหนองไม้งาม...

...เพราะมีพิธีโปรดศีลล้างบาปคริสตชนใหม่จำนวน 4 ท่าน...ในวันที่ 25 กค.2563 โดย คพ.ประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์...เนื่องจาก คพ.สมเดช พันธุ์สมยัติ เจ้าอาวาส ไม่สบาย..จึงให้ คพ.ประสิทธิ์ มาประกอบพิธีแทน...ขอบคุณสัตบุรุษ-คริสตชนวัดทุกคนที่เป็นกำลังใจและช่วยดูแล ใส่ใจ คริสตชนใหม่ จนมาถึงวันนี้ที่เขารอคอย.เรายังมีเด็กๆ จากหมู่บ้านมาเรียนคำสอนและเรียนเสริมวิชาการ...มี ซิสเตอร์ของเรามาอยู่ประจำ...เพื่องานแพร่ธรรมในเขตนี้...

ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

คุณพ่อพรสิทธิ์ ประทุมปี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย และฝึกปฏิบัติวิชาศาสนิกสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมคำสอน และข้อปฏิบัติพื้นฐานของศาสนาคริสต์ ในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) ภาคบูรณาการและพิทักษ์สันติ สังกัด ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิดกฤษบำรุงเขาใหญ่ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ภายในและบริเวณรอบๆวัด ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม เวลา 10.00 - 12.00

ภาพข่าว คุณวัชระ สอนจันทึก

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2020 เวลา 13.00 . บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ   ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอน และข้อปฏิบัติพื้นฐานของศาสนา ที่ส่งเสริมความสมานฉันท์ และข้อห้ามทางศาสนา ให้แก่นักเรียน  โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์   ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี (บุ่งตาหลั่ว) .เมือง .นครราชสีมา จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 พี่น้องชาวมุสลิมมาเยี่ยมชมศิลปะผสมขอม-โคธิคที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ นางรอง บุรีรัมย์และได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องคริสตชนของเรา 

ภาพข่าว ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

28 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 .ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 7 มิสแมรี่แอน โมโคลิตา รับเป็นเจ้าภาพ ก่อนการประชุมบีอีซี คุณพ่อเฟอร์ดินัน อโปริลโล พระสงฆ์คณะ (MSP) ได้เสกบ้านเช่าหลังใหม่ ให้แก่มิสแมรี่แอน งานที่ทางบีอีซีตัวแทนกลุ่ม 7 ได้ทำในเดือนนี้ คือการออกเยี่ยมพี่น้องชาวฟิลิปปินส์ ที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ หลังมีการผ่อนปรนระยะที่ 4

ภาพข่าว ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

เมื่อวานนี้ เวลา 09:19 . ·อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020

พิธีมิสซา อาทิตย์สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา และโอกาสพิเศษ พิธีรับศีลล้างบาป พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และ พิธีศีลสมรส

ประธานในพิธีโดย คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์

.......ในนามสัตบุรุษวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ ขอแสดงความยินดี อย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ เป็นคริสตชนใหม่เจริญชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ขอพระอวยพรทุกท่านให้อยู่ในสันติสุข และความรักของพระเจ้าตลอดไป.....

ภาพข่าว วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 63   ฝ่ายแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วย ฆราวาสแพร่ธรรมอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคริสตชน ที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากชุมชนคาทอลิก   อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ .บุรีรัมย์

 เพื่อให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันภาวนา เพื่อเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าต่อไป

วันที่ 3 กรกฎาคม 2020 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย หัวข้อ :เรื่องหลักการทำบัญชีครัวเรือน และการบริหารจัดการเลี้ยงสุกรขุน ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่19 บ้านโนนสะอาด ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากคุณปุญญิสา คำนาค คุณวัชรี นิลรัตน์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง และคุณเสกสรรค์ เลิศกลาง คุณพงษ์สุพรรณ คณิตชยานันท์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มาบรรยายเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้หลักการทำบัญชีเบื้องต้นและเข้าใจหลักการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเลี้ยงสุกรขุนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและมีรายได้เป็นของตนเองอย่างยั่งยืนตลอดไป...  ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

การศึกษา

-   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์

ผู้สูงอายุ

-  ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา

เยาวชน

- ค่ายสัมผัสกระเเสเรียกบ้านเณรเปาโล สังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 14-16 ตุลาคม ..2019

วินเชนเดอปอล

- กลุ่มวินเซน เดอ ปอล  เข้าร่วมงานสัมมนาประธาน/รองประธาน วินเซน เดอ ปอล ทั่วประเทศ

กิจกรรมอื่นๆ

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์  ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอน เมื่อปัสกาเวียนมาถึง

ตอน อดเด้อใจ

พิธีเสกสุสาน

ฉลองวัด

ตอน บิดาผู้ใจดี

ตอน หัวอกแม่

ตอน ความฮัก

ตอน ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอน อย่าผิดประเวณี

ตอน อย่ามักได้ทรัพย์ของเขา

ลิงค์คาทอลิก

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK