ติดต่อเรา

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

387 .สุรนารี .เมือง

นครราชสีมา 30000

 

โทรศัพท์ 04 427 4535  04 425 6268. โทรสาร : 04 424 1840

eMail : koratmission@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th

 

สถาปนาเป็นสังฆมณฑล 18 ธันวาคม 1965. พื้นที่. 41,148 ตร.กม.   เขตปกครอง 3 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

หน่วยงานภายใน 

- ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา 

- ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

- ศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัว

- ศูนย์เยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

- ศูนย์คำสอน สังฆมณฑลนครราชสีมา

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ศูนย์คาทอลิกบุรีรัมย์

- ศูนย์คาทอลิกหนองบัวแดง

- ศูนย์คาทอลิกหนองบัวโคก

- ห้องสมุดสังฆมณฑลนครราชสีมา

- สักการสถานบุญราศี

- ค่ายลูกเสือวนานุรักษ์

- ค่ายลูกเสือมารีย์นุสรณ์

- มูลนิธิ/บริษัท/ที่ดิน

องค์กรต่างๆ 

- คณะพลมารีย์

- สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล

- สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

- สำนักงานคณะกรรมการสังคมพัฒนา

- สำนักงานคณะกรรมการเพื่อครอบครัว

- คณะกรรมการเยาวชน

- คณะกรรมการการศึกษา

- สื่อมวลชนคาทอลิก

- คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์

- คณะกรรมการพิธีกรรม

- คณะกรรมการพระคัมภีร์

- คณะกรรมการเพื่อการอบรมความเชื่อ

- คณะกรรมการงานธรรมทูต

- คณะกรรมการสามเณราลัย

- คณะกรรมการหน่วยงานชีวิตสงฆ์

- สภาฆราวาส

- คณะกรรมการเพื่อชนเผ่าพื้นเมือง

- คณะกรรมการเพื่อสุขอนามัย

- คณะกรรมการแพร่ธรรม

- คณะกรรมการวัฒนธรรมสัมพันธ์-ศาสนสัมพันธ์

- คณะเซอร์ร่า

- คณะกรรมการยุติธรรมและสันติ

- คณะกรรมการสตรีคาทอลิก