เขต จังหวัดชัยภูมิ

วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 146 หมู่ 6ถนนโนนไฮ-เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000. โทร 044811864 044812668 

เจ้าอาวาส คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ 

33 หมู่ 12 บ้านโนนสวรรค์ใต้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 โทร 044-882-299 โทรสาร 044-882-229

เจ้าอาวาส บาดหลวงประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คุณพ่อโจเซฟ บาสเลา

3. วัดนักบุญยอแซฟ  หนองไม้งาม 

บ้านหนองไม้งาม ตำบลห้วยบงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ติดต่อ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ )

เจ้าอาวาส คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์

 4. วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง 

ติดต่อวัดคาทอลิกแก้งค้อ 33 หมู่ 12 บ้านโนนสวรรค์ใต้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 

โทร044-882-299 โทรสาร 044882299

เจ้าอาวาส บาดหลวงประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์

5. วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง

 2/1 หมู่ 12 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 โทร044-872056

เจ้าอาวาส บาดหลวงสุข ศรจันทร์

  

6. วัดบุญราศีแห่งประเทศไทย 

บ้านคลองเจริญ ตำบลบ้านคลองเจริญ อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 36210

เจ้าอาวาส บาดหลวงสุข ศรจันทร์

  

7. วัดมารดาพระศาสนจักร (หนองกุง

บ้านหนองพวง ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ 36210  โทร04487-2056 

เจ้าอาวาส บาดหลวงสุข ศรจันทร์

8. วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ โคกไค 

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์(โคกไค) (วัดคาทอลิกวะตะแบก) ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36220

เจ้าอาวาส บาดหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี

9. วัดพระกุมารเยซู โป่งนคร 

หมู่ 4 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 

เจ้าอาวาส บาดหลวงสมดุล วาปีทะ

10. วัดนักบุญเบเนดิ๊ก ภักดีชุมพล

บ้านห้วยหินฝน อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260 

เจ้าอาวาส บาดหลวงสมดุล วาปีทะ

https://www.facebook.com

11. วัดมารดาพระผู้ไถ่ ท่าหินโงม 

180/2 หมู่1 ตำบลท่าหินโงม ตู้ ปณ 56 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

เจ้าอาวาส บาดหลวงประสาท ใหม่เพียรวงศ์

12. วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดคาทอลิกโนนสะอาด

138 หมู่19 ตำบลนาฝาย ตู้ ปณ 56 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

เจ้าอาวาส บาดหลวงประสาท ใหม่เพียรวงศ์