เขต จังหวัดบุรีรัมย์

วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน  โคกปราสาท 

บ้านโคกปราสาท -ปราสาทพร  ปะคำ บุรีรัมย์ 31220

เจ้าอาวาส คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี   ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คุณพ่อมัทธิว ชาญชัย ประทุมปี

https://www.facebook.com/วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน-โคกปราสาท-ปราสาทพร

วัดพระมารดานิจานุเคราะห์ นางรอง  

70 ถนนประชาสามัคคี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110  โทร 044631727 โทรสาร 04463-1984

เจ้าอาวาส  บาดหลวงเอกชัย ชิณโคตร

https://www.facebook.com/วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์-นางรอง

วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ 

โรงเรียนมารีนุสรณ์  100 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-บรบือ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

โทร 044-612-274 โทรสาร 044-613-984

เจ้าอาวาส   คุณพ่อจักรี พันธ์สมบัติ

https://www.facebook.com/marryburiram/

วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม  

หมู่ 2 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวับุรีรัมย์ 31240

เจ้าอาวาส คุณพ่อโจเซฟ บาสเลา (MSP)