คุณพ่อเปโตร 

ประยูร นามวงศ์

คุณพ่อยอแซฟ 

สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์

คุณพ่อโรแบร์ มัลแซร์

คุณพ่อยอแซฟ 

สุข ศรจันทร์

คุณพ่อเปาโล 

ประเวช  เตชะพิทักษ์ธรรม

คุณพ่อเปาโล 

สมเดช พันธ์สมบัติ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์

เอกชัย ชิณโคตร

คุณพ่อฟรังซิส

สมคิด เจริญนารถ

คุณพ่อมิคาแอล

เฉลียว วาปีกัง

คุณพ่อกาสิมีร์

ประสาท ใหม่เพียรวงศ์

คุณพ่อออกัสติน

เปรมปรี วาปีโส

คุณพ่อซิลเวสเตอร์

ประสิทธ์ ใหม่เพียรวงศ์

คุณพ่อยอแซฟ ยากอบ

สุเทพ วนพงศ์ทิพากร

คุณพ่ออเล็กซานเดอร์

ชำนาญ กล้าหาญ

คุณพ่อเอากุสติน

อนุสรณ์​ สุริยัพ

คุณพ่อเปโตร

จักรี พันธ์สมบัติ

คุณพ่อเปโตร

สมบัติ ประทุมปี

คุณพ่อเปโตร

สุรชัย เจริญพงศ์

คุณพ่อยอแซฟ

เกรียงไกร ยิ่งยง

คุณพ่อฟรังซิสโก

สมดุล วาปีทะ

คุณพ่อออกัสติน

พัฒนะชัย อินทิรถ

คุณพ่อโทมัส อาไควนัส

สมชาย หมอ กครบุรี

คุณพ่อนิโคลัส

มนัสชัย ประทุมปี

คุณพ่อยอห์น

วิชญะ ประทุมมา

คุณพ่อมัทธิว

ชาญชัย ประทุมปี

คุณพ่อนิโคลัส

พรสิทธิ์ ประทุมปี

คุณพ่อมาระโก

วีระศักดิ์ จันทรังษี

คุณพ่อทิโมธี

อัมรินทร์ พันธ์วิไล

คุณพ่อเปโตร

ปราโมทย์ ชินโคตร

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์

รัชนัย อ้อมนอก

คุณพ่อยอห์น 

คอนดาริน

คุณพ่อยากอบ

วิโรจน์ นันทจินดา

พระสงฆ์ฟิลิปปินส์ (MSP) 

คุณพ่อเฟอร์ดินัน อโปริลโล

คุณพ่อโจเซฟ บาสเลา