คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมา

พระสังฆราชยอเซฟซูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์

อุปสังฆราช

คุณพ่อประยูร นามวงศ์

คุณพ่อโรแบร์ 

 มัลแซร์

คุณพ่อสุข ศรจันทร์

คุณพ่อสมคิด เจริญนารถ

คุณพ่อประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม

คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ

คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร

คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม

คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง

คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์

คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

คุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์

คุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี

คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส

คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี

คุณพ่อสุรชัย เจริญพงษ์

คุณพ่อชำนาญ กล้าหาญ

คุณพ่ออนุสรณ์ สุรียัพ

คุณพ่อสมดุล วาปีทะ

คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง

คุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ

คุณพ่อจักรกรี พันธ์สมบัติ

คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล

คุณพ่อสมชาย หมอกครบุรี

คุณพ่อวิชญะ ประทุมมา

คุณพ่อมนัสชัย  ประทุมปี

คุณพ่อชาญชัย  ประทุมปี

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK