ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่ากับจำนวนเงินบริจาคที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นการทำบุญ หรือบริจาคเงินให้กับวัด โบสถ์ทางคริสต์ศาสนา หรือมัสยิดของศาสนาอิสลามที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (การบริจาคเงินให้วัดที่ก่อตั้งขึ้นในต่างประเทศไม่สามารถลดหย่อนได้) สำหรับสถานสาธารณกุศล หรือมูลนิธิ ต้องอยู่ในรายชื่อที่กรมสรรพากรกำหนด สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และพี่น้องคริสตชนชัยภูมิ ได้ร่วมใจกันจัดงานแห่ดาวเพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า

สายการบินนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

สัมมนาสงฆ์อีสาน ครั้งที่ 26

วันที่ 14-19 มกราคม 2018 หัวข้อ “สงฆ์กับการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง” (The clergy: Safeguarding of Minors and Vulnerable Persons) ตลอดสองวันที่ผ่านมามีการรับฟังการบรรยายสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพความเป็นจริงในพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับการทารุณกรรม (abuse) ผู้เยาว์และบุคคลเปราะบางในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย การล่วงละมิดทางเพศ การทำร้ายจิตใจ หรือการทอดทิ้ง โดย มงซินญอร์แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ และการบรรยาย : รัฐกับการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง โดย คุณสาวิตรี สัมฤทธิ์สุขโชค อัยการจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี Credit:  คุณแป๊ก คอรัส ไลน์ สตูดิโอ

วันที่ 22 ธ.ค.60 งานมหาพรตศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของ ด.ญ.เจนจิรา ห่ามสันเทียะ อายุ 8 ปี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ขอรับทุนจากกปัจจัยโครงการมหาพรตในโรงเรียนประจำปี 2560  ซึ่งครอบครัวนี้ได้รับการดูแลเรื่องความเป็นอยู่จากโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยามาตั้งแต่สมัยย่าของเด็ก คือนางกุหลาบ ห่ามสันเทียะ ปัจจุบันอาศัยกับย่าวัย 75 ปี เนื่องจากแม่ทิ้งตั้งแต่ 3 เดือน ส่วนพ่อก็เพิ่งมาเสียชีวิตได้ไม่นาน สภาพความเป็นอยู่ บ้านที่อาศัยมีแต่กองขยะของเก่าเพื่อเตรียมคัดสำหรับขายโดยจะมีผู้มารับซื้อที่บ้านแต่ก็จะขายได้เงินเพียงเล็กน้อย และมีขโมยชุกชุม  การเดินทางมาโรงเรียนต้องนั่งรถรับส่งซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนค่อนข้างไกล

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018 เวลา 10.30 น. พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระมารดามารีอา บ้านโคกสี ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อครั้งนี้มี คณะสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก สำหรับวัดพระมารดามารีอา บ้านโคกสี  มีคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เป็นเจ้าอาวาส มีสัตบุรุษ จำนวน 6 ครอบครัว

หลังพิธีถวายมิสซาสุขสำราญให้สัตบุรุษ คุณพ่อสมคิด เจริญนารถ ได้เดินทางไปถวายของให้พระภิกษุสงฆ์ใหมู่บ้านข้างเคียงได้แก่ วัดนางแดด วัดหนองพวง และวัดทรัพย์เจริญ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ให้ศีลให้พรกันโอกาสขึ้นปีใหม่ .. 2018

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ผู้นำศาสนาอิสลาม ท่านอิหม่ามนิวัฒน์ และกรรมการมัสยิดกลางอันวารุสสลาม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เดินทางเข้าเยี่ยมคุณพ่อเอกชัย และคุณพ่อสุรชัย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองศาสนา และอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 60 เวลา 15.30 น. ทีมงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวนครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์ โดยมีคุณชนเทพ สังข์ทองหลาง หัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัว และพี่น้อง ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

"โครงการพี่ช่วยน้อง" กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา จัดกิจกรรมรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง         วันเสาร์รุ่นพี่นำรุ่นน้องช่วยทำความสะอาดวัดและบริเวณ วันอาทิตย์หลังมิสซา ซ้อมเพลง สอนคำสอน สันทนาการ  เล่นกีฬา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องทุกอาทิตย์ เพื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนจะได้มีความมั่นคงเข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวกัน เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ 14 มกราคม .. 2018

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา

  วันที่ 11-14 ธันวาคม 2560 นายวิเชียร สุขตาม              เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านสังคมระดับวัด จัดโดยกรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas Thailand) ณ โรงแรมรีเจนท์พาเลช อุบลราชธานี  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 47 คน จาก 7 สังฆมณฑล และได้รับเกียรติจากพระสัฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  เป็นประธานพิธีมิสซาเปิดการสัมมนา  โดยมีเนื้อหาสำคัญ  เกี่ยวกับชีวิตจิต "คำสอนด้านสังคมในภาคปฏิบัติ " และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนางานด้านสังคมระดับวัดตลอดจนการหารือและร่วมเสนอแนวทางแผนการทำงานร่วมกันCredit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาได้มอบวีลแชร์แก่ผู้พิการไม่สามารถเดินได้ โดยผ่านทางสมาคมวินเซน เดอ ปอล สำหรับผู้ที่ได้รับวีลแชร์ได้แก่ นายนาก ผ่านงูเหลือม นางสาวคำคูณ ผ่านงูเหลือม นายสมพิษ ผ่านงูเหลือม ซึ่งเป็นพี่น้องกัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 11/10 บ้านทองหลาง อำเภอจักราช และนายชูศรี รอสันเทียะ อาศัยอยู่บ้านพันดุง ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 คน นับถือศาสนาพุทธ ทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. ประชุมบีอีซี สถานที่บ้านคุณวัชรินทร์ และคุณอัจฉรา จิตรครบุรี ในที่ประชุมเลือกคำว่า " แสงสว่าง และอธิษฐานภาวนา " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมกราคม 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร อดีตมุขนายกสังฆมณฑลอุดรธานี

ฆราวาส

การเข้าเงียบประจำปี  2017 ของพลมารีย์ ที่วัดน้อยมารดาที่น่ารัก กม. 7. ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

  เยาวชน

   ค่ายสัมผัสชีวิตเณรบ้านเณรเปาโล นครราชสีมา

การศึกษา

สังคมพัฒนา

ครอบครัว

พิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา สังฆมณฑลนครราชสีมา น้อมวันทาสดุดี

วันผู้ยากไร้โลก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

เนื่องในโอกาสวันผู้ยากไร้โลก ทางศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ได้ทำกิจกรรมร่วมกับวัดต่างๆ

       สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขนาดแผนกครอบครัวและชุมนุมผู้ปฏิบัติงานครอบครัว Credit: คุณชัยชาญ

คำสอนและแพร่ธรรม

ผู้สูงอายุ

สตรี

วจนพิธีกรรมเปิดชุมนุมครูคำสอนภาคอีสาน ที่วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2017

จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้เดินทางไปส่งศีลผู้สูงอายุที่มาวัดไม่ได้

ออกเยี่ยมลาซารัสบ้านหนองพลวง .หนองพลวง .ประทาย .นครราชสีมา

วิถีชุมชนวัด

  ศาสนสัมพันธ์

คาทอลิกไทย

ตัวแทนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ ร่วมถวายผ้าป่า และร่วมบริจาคเงินทำบุญ Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

คุณพ่อ  สุรชัย เจริญพงศ์ พร้อมด้วยตัวแทนพี่น้องคริสตชน เข้าไหว้ และอวยพร นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  โอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

    กลุ่มคาทอลิกแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เข้าชมพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง 16 .. 2017

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มพระภารกิจวันที่สองของพระองค์ด้วยการเสด็จถวายมิสซา สนามกีฬากลางกรุงย่างกุ้ง