ติดต่อเรา

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

387 .สุรนารี .เมือง 

นครราชสีมา 30000


โทรศัพท์ 044 274 535  044 256 268 โทรสาร : 044 241 840

Email : koratmission@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th 


สถาปนาเป็นสังฆมณฑล 18 ธันวาคม 1965. พื้นที่. 41,148 ตร.กม.   เขตปกครอง

จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

หน่วยงานภายใน


- ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา                                                                                              - ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา                              

- ศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัว                                                        - ศูนย์คาทอลิกหนองบัวโคก                                

- ห้องสมุดสังฆมณฑลนครราชสีมา                                                 - สักการสถานบุญราศี                    

- ค่ายลูกเสือมารีย์นุสรณ์                                                             - มูลนิธิ/บริษัท/ที่ดิน.                                                        

- ศูนย์เยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา                                            - ศูนย์คำสอน สังฆมณฑลนครราชสีมา                      

- ค่ายลูกเสือวนานุรักษ์                                                               - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     

- ศูนย์คาทอลิกบุรีรัมย์                                                                - ศูนย์คาทอลิกหนองบัวแดง

องค์กรต่างๆ


- คณะพลมารีย์                                                                        - สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล                             

- สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย.                                                - สำนักงานคณะกรรมการสังคมพัฒนา              

- สำนักงานคณะกรรมการเพื่อครอบครัว                                           - คณะกรรมการเยาวชน                  

- คณะกรรมการการศึกษา                                                           - สื่อมวลชนคาทอลิก                                          

- คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์                                                       - คณะกรรมการพิธีกรรม                              

- คณะกรรมการพระคัมภีร์                                                           - คณะกรรมการเพื่อการอบรมความเชื่อ     

- คณะกรรมการงานธรรมทูต                                                        - คณะกรรมการสามเณราลัย 

- คณะกรรมการหน่วยงานชีวิตสงฆ์                                                 - สภาฆราวาส                                           

- คณะกรรมการเพื่อชนเผ่าพื้นเมือง.                                                - คณะกรรมการเพื่อสุขอนามัย.         

- คณะกรรมการแพร่ธรรม                                                            - คณะกรรมการวัฒนธรรมสัมพันธ์                           

- ศาสนสัมพันธ์                                                                        - คณะเซอร์ร่า                                            

- คณะกรรมการยุติธรรมและสันติ                                                   - คณะกรรมการสตรีคาทอลิก

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK