ติดต่อเรา

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

387 .สุรนารี .เมือง 

นครราชสีมา 30000


โทรศัพท์ 044 274 535  044 256 268 โทรสาร : 044 241 840

Email : koratmission@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th 


สถาปนาเป็นสังฆมณฑล 18 ธันวาคม 1965 พื้นที่ 41,148 ตร.กม.   เขตปกครอง

จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

หน่วยงานภายใน


- ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา                                                               - ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา                              

- ศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัว                                      - ศูนย์คาทอลิกหนองบัวโคก                                

- ห้องสมุดสังฆมณฑลนครราชสีมา                               - สักการสถานบุญราศี                    

- ค่ายลูกเสือมารีย์นุสรณ์                                           - มูลนิธิ/บริษัท/ที่ดิน                                                        

- ศูนย์เยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา                          - ศูนย์คำสอน สังฆมณฑลนครราชสีมา                      

- ค่ายลูกเสือวนานุรักษ์                                             - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     

- ศูนย์คาทอลิกบุรีรัมย์                                             - ศูนย์คาทอลิกหนองบัวแดง

องค์กรต่างๆ


- คณะพลมารีย์                                                      - สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล                             

- สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย.                              - สำนักงานคณะกรรมการสังคมพัฒนา              

- สำนักงานคณะกรรมการเพื่อครอบครัว                         - คณะกรรมการเยาวชน                  

- คณะกรรมการการศึกษา                                          - สื่อมวลชนคาทอลิก                                          

- คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์                                     - คณะกรรมการพิธีกรรม                              

- คณะกรรมการพระคัมภีร์                                         - คณะกรรมการเพื่อการอบรมความเชื่อ     

- คณะกรรมการงานธรรมทูต                                      - คณะกรรมการสามเณราลัย 

- คณะกรรมการหน่วยงานชีวิตสงฆ์                               - สภาฆราวาส                                           

- คณะกรรมการเพื่อชนเผ่าพื้นเมือง.                              - คณะกรรมการเพื่อสุขอนามัย.         

- คณะกรรมการแพร่ธรรม                                          - คณะกรรมการวัฒนธรรมสัมพันธ์                           

- ศาสนสัมพันธ์                                                      - คณะเซอร์ร่า                                            

- คณะกรรมการยุติธรรมและสันติ                                 - คณะกรรมการสตรีคาทอลิก

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK