อภิบาล

พิธีเปิดโครงการอบรมและเสวนา จุดยืนคำสอนคาทอลิก สำหรับผู้ทำงานด้านการดูแลสุขภาพและอนามัย

 เวทีเสวนาระหว่างศาสนา คำสอนในเรื่องการเคารพ คุณค่าศักดิ์ศรีชีวิตมนุษย์ และการละเมิดชีวิต และประเด็นการทำแท้ง โดยมีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวังน้ำเขียว บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

คณะสงฆ์ สัตบุรุษ สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วม พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองโอกาส 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก

- พระสังฆราชกองส์ตัง ยอห์น บัปติสต์ โปรดม

- คุณพ่อฟรังซัวส์ มารีย์ ซาเวียร์ เกโก 

รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม

OK