เขต จังหวัดบุรีรัมย์

1.โบสถ์แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน 

โคกปราสาท บ้านโคกปราสาท -ปราสาทพร  ปะคำ บุรีรัมย์ 31220

เจ้าอาวาส คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี  

https://www.facebook.com

2. โบสถ์พระมารดานิจานุเคราะห์ นางรอง  

70 ถนนประชาสามัคคี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110  โทร 044631727 โทรสาร 04463-1984

เจ้าอาวาส  บาดหลวงเอกชัย ชิณโคตร

3. โบสถ์นักบุญยอแซฟ ไทรทม 

หมู่ 2 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวับุรีรัมย์ 31240

เจ้าอาวาส คุณพ่อประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม

4. โบสถ์แม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ 

โรงเรียนมารีนุสรณ์  100 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-บรบือ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

โทร 044-612-274 โทรสาร 044-613-984

เจ้าอาวาส   คุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์

OK