เขต จังหวัดนครราชสีมา

1. อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

ที่อยู่ เลขที่ 386 ถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 0-4425-566-7 ต่อ 123,0-4424-2312,0-4426-2281 โทรสาร 0-4425-5667-9

เจ้าอาวาส บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส บาดหลวงมนัสชัย ประทุมปี คุณพ่อยอห์น วิชญะ ประทุมมา

https://www.facebook.com

2. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน

ที่อยู่ เลขที่ 321/1 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 30140

โทร 0-4498-7097 โทรสาร 0-4498-7096 

เจ้าอาวาส บาดหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ

https://www.facebook.com

3.   วัดมารีย์สมภพ วัดน้อย รพ. เซนต์แมรี่

ที่อยู่ เลขที่ 307 ถนนมิตภาพ-หนองคาย .เมือง . นครราชสีมา 30000

โทร 0-4426-1261 ต่อ700,0-4427-2619

จิตตาภิบาล บาดหลวงเฉลียว วาปีกัง

https://www.facebook.com

4.  วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง

ที่อยู่ เลขที่ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 2 ถนนเทศบาล 20 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130  

Tel. 044311212, 044313224Fax. 044315873

เจ้าอาวาส  บาดหลวงจักรี พันธ์สมบัติ

5. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (วัดคาทอลิกกลางดง)

ที่อยู่ เลขที่ 164 13 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าอาวาส บาดหลวงจักรี พันธ์สมบัติ 

https://www.facebook.com

6. วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง

ที่อยู่ เลขที่ 118 5 ตำบลหนองพวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  

โทร 04498-0437 

เจ้าอาวาส บาดหลวงปราโมทย์ ชินโคตร

7. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้ตาย 

ติดต่อศูนย์คาทอลิกหนองพลวง 

118 หมู่5 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 

 เจ้าอาวาส บาดหลวงปราโมทย์ ชินโคตร

8. วัดพระคริสตกษัตริย์ เมืองคง ศูนย์คาทอลิกเมืองคง 

ที่อยู่ เลขที่ 27 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

 โทร 081-270-7561,081-618-3563 เจ้าอาวาส บาดหลวงปราโมทย์ ชินโคตร

9. วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

 เลขที่ 61 หมู่4 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

 โทร 044-391 433 ,044-391 1092 โทรสาร 044-391-203 

เจ้าอาวาส บาดหลวงสุเทพ วนพงศ์ทิพากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส บาดหลวงสมดุล วาปีทะ

https://www.facebook.com

10. วัดนักบุญเปโตร   

บ้านโนนแฝก ตำบลห้วยพะโก  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240  

โทร044-3910433 044-391 092 โทรสาร 044391203

เจ้าอาวาส บาดหลวงสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

11. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว 

ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 

 โทร 044-391433 044391092 โทรสาร 044391203

 เจ้าอาวาส บาดหลวงเฟอร์ดินัน อโปริลโล

12. วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า (วัดคาทอลิกพุทไธสง)

ติดต่อศูนย์คาทอลิกหนองพลวง 118 หมู่5 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

เจ้าอาวาส บาดหลวงปราโมท ชินโคตร

13. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองห่าง (หนองบัวลาย

หมู่ 10 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

 โทร 0897773979  

เจ้าอาวาส บาดหลวงอัมรินทร์ พันธ์วิไล

14. วัดนักบุญอิสิดอร์บุไทย

เลขที่ 27 หมู่3 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 

โทร 081270-7561,0816183563 

เจ้าอาวาส บาดหลวงสมคิด เจริญนารถ

15. วัดพระมารดามารีอา โคกสี  

บ้านโคกสี ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 

โทร 089-777-3979

เจ้าอาวาส บาดหลวงสมคิด เจริญนารถ

16. วัดแม่พระฟาติมา บ้านบุญนิมิตร

บ้านบุญนิมิตร ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 044-258-165

 เจ้าอาวาส บาดหลวงชาญชัย ประทุมปี

17. วัดนักบุญยออากิมและอันนา (ไร่ 74 วนานุรักษ์)

26 หมู่ 10 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 

โทร044-228-256,044-228-319  โทรสาร 044-228-256

เจ้าอาวาส  บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส

18. วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่

โรงแรมเคนซิงตัน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

โทร 061-643-2302

จิตตาภิบาล บาดหลวงจักรี พันธ์สมบัติ

https://www.facebook.com

19. วัดมารดาที่น่ารัก (วัดน้อย กม7)

ถนนมหาลัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เจ้าอาวาส บาดหลวงประยูร นามวงศ์ (ติดต่อโรงบาลเซ็นต์เมรี่)

OK