นครราชสีมา

AIzaSyC0xC5kn9Qd5AW-BBeXZGYncbbL2rxVcdo

1. อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

ที่อยู่ เลขที่ 386 ถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 0-4425-566-7 ต่อ 123,0-4424-2312,0-4426-2281 โทรสาร 0-4425-5667-9

เจ้าอาวาส คุณพ่อสมชัย  พงศ์ศิริพัฒน์

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คุณพ่ออนุสร สุริยัพ ,คุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี

2. โบสถ์นักบุญยอแซฟ บ้านหัน

ที่อยู่ เลขที่ 321/1 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 30140

โทร 0-4498-7097 โทรสาร 0-4498-7096 เจ้าอาวาส คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์

3. โบสถ์มารีย์สมภพ วัดน้อย รพ. เซนต์แมรี่

ที่อยู่ เลขที่ 307 ถนนมิตภาพ-หนองคาย .เมือง . นครราชสีมา 30000

โทร 0-4426-1261 ต่อ700,0-4427-2619. จิตตาภิบาล คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง

4. โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง

ที่อยู่ เลขที่ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 2 ถนนเทศบาล 20 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130  Tel. 044311212, 044313224Fax. 044315873

เจ้าอาวาสคุณพ่อจักรี พันธ์สมบัติ

5. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (วัดคาทอลิกกลางดง)

ที่อยู่ เลขที่ 164 13 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าอาวาสคุณพ่อจักรี พันธ์สมบัติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสคุณพ่อสมชาย หมอกครบุรี

6. โบสถ์แม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง

ที่อยู่ เลขที่ 118 5 ตำบลหนองพวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  โทร 04498-0437 เจ้าอาวาส คุณพ่อปราโมทย์ ชินโคตร

7. โบสถ์นักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้ตาย ติดต่อศูนย์คาทอลิกหนองพลวง 

118 หมู่5 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา 30180 เจ้าอาวาส คุณพ่อปราโมทย์ ชินโคตร

8. โบสถ์พระคริสตกษัตริย์ เมืองคง ศูนย์คาทอลิกเมืองคง 

ที่อยู่ เลขที่ 27 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

 โทร 081-270-7561,081-618-3563 เจ้าอาวาส คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี

9. โบสถ์นักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

 เลขที่ 61 หมู่4 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

 โทร 044-391 433 ,044-391 1092 โทรสาร 044-391-203 เจ้าอาวาส คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสคุณพ่อสมดุล วาปีทะ

10. โบสถ์นักบุญเปโตร   บ้านโนนแฝก ตำบลห้วยพะโก 

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240  โทร044-3910433 044-391 092 โทรสาร 044391203. เจ้าอาวาส คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

11. โบสถ์นักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240  โทร 044-391433 044391092 โทรสาร 044391203

 เจ้าอาวาส คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

12. วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า (วัดคาทอลิกพุทไธสง)

ติดต่อศูนย์คาทอลิกหนองพลวง 118 หมู่5 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 เจ้าอาวาส คุณพ่อปราโมท ชินโคตร

13. โบสถ์นักบุญยอแซฟ บ้านหนองห่าง (หนองบัวลาย

หมู่ 10 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

 โทร 0897773979  เจ้าอาวาส คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี

14. โบสถ์นักบุญอิสิดอร์ (วัดคาทอลิกบุไทย)ศูนย์คาทอลิกเมืองคง 

27 หมู่3 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 

โทร 081270-7561,0816183563 เจ้าอาวาส คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี

15. โบสถ์พระมารดามารีอา โคกสี.  บ้านโคกสี ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่

 จังหวัดนครราชสีมา 30120 โทร 089-777-3979

เจ้าอาวาส คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล

16. โบสถ์แม่พระฟาติมา บ้านบุญนิมิตร

บ้านบุญนิมิตร ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 044-258-165. เจ้าอาวาส คุณพ่อชาญชัย ประทุมปี

17. โบสถ์นักบุญยออากิมและอันนา (ไร่ 74 วนานุรักษ์)

26 หมู่ 10 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 

โทร044-228-256,044-228-319  โทรสาร 044-228-256

เจ้าอาวาสคุณพ่อสมชัย  พงศ์ศิริพัฒน์

18. วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่

โรงแรมเคนซิงตัน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

โทร 061-643-2302. จิตตาภิบาล คุณพ่อจักรี พันธ์สมบัติ

19. วัดมารดาน่ารักยิ่ง (วัดน้อย กม7)

ถนนมหาลัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวันครราชสีมา 30000

เจ้าอาวาสคุณพ่อประยูร นามวงศ์ (ติดต่อโรงบาลเซ็นต์เมรี่)

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK