จังหวัดชัยภูมิ

1. โบสถ์พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 146 หมู่ 6ถนนโนนไฮ-เมืองเก่า 

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

 โทร 044811864 044812668 โทรสาร 044812668

เจ้าอาวาสคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ

2. โบสถ์นักบุญยอแซฟ  หนองไม้งาม 

บ้านหนองไม้งาม ตำบลห้วยบงใต้ 

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 (ติดต่อ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ )

เจ้าอาวาสคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ

3. โบสถ์นักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ 

33 หมู่ 12 บ้านโนนสวรรค์ใต้ ตำบลหนองไผ่ 

อำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150

 โทร 044-882-299 โทรสาร 044-882-229

เจ้าอาวาสพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง

4. โบสถ์แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง 

ติดต่อวัดคาทอลิกแก้งค้อ 33 หมู่ 12 บ้านโนนสวรรค์ใต้

 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 

โทร044-882-299 โทรสาร 044882299

เจ้าอาวาสเกรียงไกร ยิ่งยง

5. โบสถ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง

 2/1 หมู่ 12 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง

 จังหวัดชัยภูมิ 36210 โทร044-872056

เจ้าอาวาสพ่อสมคิด เจริญนารถ

6. โบสถ์บุญราศีแห่งประเทศไทย 

บ้านคลองเจริญ ตำบลบ้านคลองเจริญ

อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 36210

เจ้าอาวาสพ่อสมคิด เจริญนารถ

7. โบสถ์มารดาพระศาสนจักร (หนองกุง

บ้านหนองพวง ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ 36210  โทร04487-2056 

เจ้าอาวาสคุณพ่อสมคิด เจริญนารถ

8. โบสถ์พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 

โคกไค วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์(โคกไค)

(วัดคาทอลิกวะตะแบก) ตำบลวะตะแบก 

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36220

เจ้าอาวาสคุณพ่อมนัสชัย ประทุมปี

9. โบสถ์พระกุมารเยซู โป่งนคร 

หมู่ 4 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 

เจ้าอาวาสคุณพ่อชำนาญ กล้าหาญ

10. โบสถ์นักบุญเบเนดิ๊ก ภักดีชุมพล

บ้านห้วยหินฝน อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260 

เจ้าอาวาสคุณพ่อชำนาญ กล้าหาญ

11. โบสถ์มารดาพระผู้ไถ่ ท่าหินโงม 

180/2 หมู่1 ตำบลท่าหินโงม

 ตู้ ปณ 56 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

เจ้าอาวาส คุณพ่อประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม

12. โบสถ์แม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดคาทอลิกโนนสะอาด

138 หมู่19 ตำบลนาฝาย ตู้ ปณ 56 อำเภอเมือง

 จังหวัดชัยภูมิ 36000

เจ้าอาวาส คุณพ่อประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม