เขต จังหวัดชัยภูมิ

1.  วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 146 หมู่ 6ถนนโนนไฮ-เมืองเก่า     อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

 โทร 044811864 044812668 โทรสาร 044812668

เจ้าอาวาส บาดหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ

2. วัดนักบุญยอแซฟ  หนองไม้งาม 

บ้านหนองไม้งาม ตำบลห้วยบงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ติดต่อ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ )

เจ้าอาวาส บาดหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ

3. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ 

33 หมู่ 12 บ้านโนนสวรรค์ใต้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 โทร 044-882-299 โทรสาร 044-882-229

เจ้าอาวาส บาดหลวงประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์

https://www.facebook.com

4. วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง 

ติดต่อวัดคาทอลิกแก้งค้อ 33 หมู่ 12 บ้านโนนสวรรค์ใต้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 

โทร044-882-299 โทรสาร 044882299

เจ้าอาวาส บาดหลวงประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์

5. วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง

 2/1 หมู่ 12 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 โทร044-872056

เจ้าอาวาส บาดหลวงสุข ศรจันทร์

6. วัดบุญราศีแห่งประเทศไทย 

บ้านคลองเจริญ ตำบลบ้านคลองเจริญ อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 36210

เจ้าอาวาส บาดหลวงสุข ศรจันทร์

7. วัดมารดาพระศาสนจักร (หนองกุง

บ้านหนองพวง ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ 36210  โทร04487-2056 

เจ้าอาวาส บาดหลวงสุข ศรจันทร์

8. วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 

โคกไค วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์(โคกไค) (วัดคาทอลิกวะตะแบก) ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36220

เจ้าอาวาส บาดหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี

9. วัดพระกุมารเยซู โป่งนคร 

หมู่ 4 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 

เจ้าอาวาส บาดหลวงชำนาญ กล้าหาญ

10. วัดนักบุญเบเนดิ๊ก ภักดีชุมพล

บ้านห้วยหินฝน อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260 

เจ้าอาวาส บาดหลวงชำนาญ กล้าหาญ

https://www.facebook.com

11. วัดมารดาพระผู้ไถ่ ท่าหินโงม 

180/2 หมู่1 ตำบลท่าหินโงม ตู้ ปณ 56 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

เจ้าอาวาส บาดหลวงประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม

12. วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดคาทอลิกโนนสะอาด

138 หมู่19 ตำบลนาฝาย ตู้ ปณ 56 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

เจ้าอาวาส บาดหลวงประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK