สังคมพัฒนา

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ  ติดตามงานกลุ่มสตรี เพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เขตวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว .งิ้ว  .ห้วยแถลง .นครราชสีมา

ภาพข่าว  ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 28 .. 64 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ เพื่อติดตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง .บัวใหญ่ .นครราชสีมา

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย โดยมอบผ่านทาง นางวิภาพงษ์บุญ ปลัดอำเภอปักธงชัย นางซ่อนกลิ่น ไชยราช ปลัดอำเภอประจำตำบลโคกไทย เป็นตัวแทนรับมอบ เทศบาลเมือง เมืองปัก จากการสอบถามข้อมูลพบว่า ในเขตอำเภอปักธงชัยได้รับผลกระทบทั้งสิ้น  14 ตำบล  81 หมู่บ้าน  2,013 ครัวเรือน  6,338 คน แบ่งได้ดังนี้

ผลกระทบจากเขื่อนลำพระเพลิง (คลองธรรมชาติ) 8 ตำบล 1,493 ครัวเรือน 4,791 คน ผลกระทบจากน้ำลำเชียงสา 3 ตำบล 316 ครัวเรือน 952 คน

ผลกระทบจากน้ำลำสำลาย  3 ตำบล 204 ครัวเรือน 595 คน 

  ทั้งนี้ ทางปลัดอำเภอได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งของที่จะนำมาบริจาค ต้องการ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อจัดเป็นชุดมอบให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปส่งมอบต่อยังลูกบ้าน และทางเทศบาลเมือง เมืองปัก ได้ตั้งจุดรับมอบ / จุดแจกจ่าย / จุดรับแจ้งขอความช่วยเหลือ

ภาพข่าว ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา

ในโอกาสครบรอบ  5 ปี  พระสมณสาส์น   Laudato Si  ของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส   คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี  ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ / จิตตาภิบาลแผนกผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้ผู้สูงอายุปลูกต้นไม้ โดยได้นำพันธ์ไม้  เช่น มะม่วง,มะพร้าว,มะขามส้มโอ,ขนุน และผักสวนครัว เป็นต้น ไปมอบให้ผู้สูงอายุปลูกที่วัด ,บ้าน และพื้นที่ส่วนรวมของหมู่บ้าน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งได้มีการบรรยายสรุป พระสมณสาส์น  Laudato Si  และให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่  แก่ผู้สูงอายุแต่ละวัด ดังนี้ 1. วันที่ 20 สิงหาคม 2563 / ชมรมผู้สูงอายุวัดโคกปราสาท 2. วันที่ 28 สิงหาคม 2563 / วัดหนองไม้งาม 3. วันที่ 2 กันยายน 2563 / ชมรมผู้สูงอายุวัดปากช่อง 4. วันที่ 4 กันยายน 2563 / วัดหนองพลว 5. วันที่ 10 กันยายน 2563 / วัดโนนงิ้ว 6. วันที่ 12 กันยายน 2563 / วัดโคกไค 7. วันที่ 16 กันยายน 2563 / วัดหนองห่าง

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

กลุ่มวินเซน เดอ ปอล นครราชสีมา คณะวัดพระคริสตราชาเมืองคง ลงพื้นที่จัดมอบผ้าห่มคลายหนาว จำนวน 21 ครอบครัว ในเขตพื้นที่เมืองคง

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่28-29กันยายน2020เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทยเขตพื้นที่บ้านโนนสะอาดตำบลนาฝายและบ้านท่าหินโงมตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิการลงพื้นที่ครั้งนี้นายสัตวแพทย์เจตเมธีสมัยกลางและทีมงานได้ติดตามผลการควบคุมโรคสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยงสุกรอย่างถูกวิธีตลอดจนวิธีการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการระบาดโรคสุกรให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรเกิดความมั่นใจต่อไป...

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา แผนกผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการ  ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนติดตามงานส่งเสริมอาชีพด้านความเป็นอยู่หลังมอบเห็ดนางฟ้าให้ไปเพาะเมื่อปลายเดือนสิงหาคม กลุ่มผู้ติดเชื้อแจ้งว่า หลังเห็ดออกดอก ได้แบ่งไว้ทาน ส่วนที่เหลือได้นำไปแบ่งขายถุงละ 20 บาท  1 ถุง ใส่เห็ด 2 ขีด ขายดีมากในหมู่บ้าน มีความสนใจจะสั่งเห็ดเพิ่ม ทั้งนี้ในวันเดียวกันทางฝ่ายฟื้นฟูฯ ได้มอบไก่ไข่พร้อมหัวอาหาร อีก 25 ตัว อาหาร 10 กระสอบ

ภาพข่าว  ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2020 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์-คาริตัส เข้าร่วมสัมมนาองค์กรเครือข่ายคาริตัสไทยแลนด์”Caritas Thailand” ประจำปี2020  หัวข้อ:โควิด-19 กับความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  การสัมมนาองค์กรเครือข่ายผู้ทำงานด้านสังคมคาริตัสไทยแลนด์ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์ของสังคมโลกและสังคมไทยในปัจจุบัน..เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันในการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมและให้มีความยั่งยืนต่อไป...

ภาพข่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 แผนกงานผู้สูงอายุ นายวีระ  ธาราสิงห์ ประธานชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา และผู้ประสานงาน  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2020  นำโดยบาดหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ และบาดหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลทั้ง 11 แห่ง และเตรียมจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2020/2563 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

OK