คำสอนและแพร่ธรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2019 แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา นำ กลุ่มแพร่ธรรมโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว เยี่ยมเยียน พบปะ แบ่งปัน ให้กำลังใจคริสตชนกลุ่มเล็กๆ ที่ท่าหินโงม จังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมเยียนคริสตชนเจ็บป่วยที่บ้านใหม่ทรายทอง และเยี่ยมเยียนคริสตชนบ้านนาฝาย และบ้านหนองปรือ ในการนี้ มีพี่น้องต่างความเชื่อในชุมชนท่าหินโงมมาร่วมกิจกรรมกลุ่มด้วย

ภาพข่าว แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 29 กรกฎคม 2019 แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับฆราวาสแพร่ธรรม บ้านโนนแฝก และบ้านโนนงิ้ว จำนวน 12 ท่าน ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนห่างวัด บ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Credit: แผนกแพร่ธรรมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019 แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มฆราวาสบ้านโนนแก้ว โนนแฝก และบ้านไทรทม จำนวน 50 ท่าน ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลชุมชนคาทอลิก ที่อำเภอหนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้เชิญคุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว ไปถวายมิสซา เสกบ้าน ที่บ้านพี่น้องคริสตชนด้วย

วันที่ 7 มีนาคม 2019 ศูนย์คำสอนโคราชจัดปฐมนิเทศนักศึกษาครูคำสอนภาคฤดูร้อน รุ่น1 (พลังและความหวังของสังฆมณฑล) โดยคุณพ่อเปรมปรี  วาปีโส ผู้อำนวยการศูนย์ และพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์   สิริสุทธิ์  มีผู้สมัครเข้าร่วม 21 คนจากทุกวัดในสังกัดวัดและโรงเรียนของสังฆมณฑล

Credit: ศูนย์คำสอน

20/7/61 ฝ่ายแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับฆราวาสแพร่ธรรมบ้านโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว 11 ท่าน ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนวัดมารดาพระผู้ไถ่ท่าหินโงมชัยภูมิ เพื่อเสริมความเชื่อด้วยความผูกพันธ์ในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเยี่ยมเยียนพี่น้องคาทอลิกที่บ้านนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ 

ช่วงบ่ายวันเดียวกันได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคาทอลิกที่บ้านหนองปรือ ตำบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรโนนแฝก  ร่วมกับฝ่ายแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา นำสัตบุรุษวัด จำนวน 20 ท่าน ร่วมกันเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องคริสตชนในงานศพพี่น้องต่างความเชื่อ บ้านหนองกก ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Credit:ฝ่ายแพร่ธรรมฯ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 ฝ่ายงานแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมฆราวาส เขตปากช่อง โคราช ชัยภูมิ ในหัวข้อ คำสอนพระศาสนจักรกับงานแพร่ธรรม โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นผู้ให้การอบรม ช่วงบ่ายคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ ได้แนะแนวทาง การแพร่ธรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานแพร่ธรรมต่อไป  มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 56 ท่าน

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2018 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว ,วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก และ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ได้ถวายมิสซาที่บ้านดงหลบ .ลำทเมนชัย .นครราชสีมา และได้ส่งศีลผู้สูงอายุพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด เพื่อให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันภาวนา เพื่อเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยมีหน่วยงานแพร่ธรรม พร้อมด้วยอาสาสมัครแพร่ธรรม จากบ้านโนนแก้ว บ้านโนนแฝก บ้านโนนงิ้ว จำนวน 24 ท่าน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนในครั้งนี้

วันที่ 4 สิงหาคม 2019 แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา และฆราวาสแพร่ธรรมวัดบ้านโนนงิ้ว ร่วมกันฝึกเด็กๆ ในชุมชน เยี่ยมเยียน ภาวนาสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ฝึกให้เด็กๆเสียสละแบ่งปัน ให้กำลังใจผู้ดูแล และผู้ป่วย

Credit: แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากรเจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว  พร้อมด้วย ซิสเตอร์จากโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ หน่วยงานแพร่ธรรม  และกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ทั้ง 3 หมู่บ้าน  จำนวน 30 ท่าน ร่วมกันเยี่ยมเยียนครอบครัวคริสตชนที่บ้านปรางค์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้ คุณพ่อได้โปรดศีลอภัยบาป และถวายมิสซาที่บ้านปรางค์ด้วย  

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

หน่วยงานแพร่ธรรม พร้อมด้วย อาสาสมัครแพร่ธรรม จากบ้านโนนแก้ว บ้านโนนแฝก และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด ในเขตอำเภอลำปลายมาศ เขตอำเภอชุมพวง และเขตห้วยแถลง รวม 5 ครอบครัว และร่วมกันภาวนาให้พี่น้องที่เจ็บป่วยให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

วันที่ 29 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากรเจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว ร่วมกับ แผนกแพร่ธรรม นำกลุ่มแพร่ธรรมวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว จำนวน 17 ท่าน เดินทางไปให้กำลังใจ และร่วมภวานา โอกาสโปรดศีลเจิม แก่ มาระโก คำพันธ์ วาปีเตา ที่โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์  2019 หอประชุมมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เวลา 09.00 . คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ ผู้อำนวยการแผนกแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมฆราวาสแพร่ธรรม โดยพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นผู้ให้การอบรมในหัวข้อ คำสอนพระศาสนจักร กับ งานแพร่ธรรม เพื่อเป็นแนวทางและเสริมสร้างจิตตารมณ์ของการประกาศข่าวดี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 68 ท่าน

ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับฆราวาสแพร่ธรรม จากวัดโนนแก้ว โนนแฝก และ โนนงิ้ว 12 ท่าน ร่วมกับกลุ่มแพร่ธรรม จากบ้านไทรทม จำนวน 7 ท่านติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากวัด เพื่อให้กำลังใจ เสริมความเป็นหนึ่งเดียว และร่วมแบ่งปันประสบการณ์หนทางความเชื่อของกันและกัน ที่บ้านหนองเพรช อำเภอหนองหงส์ .บุรีรัมย์  และ ติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนที่ละทิ้งวัดยาวนานทั้งสองครอบครัว ที่บ้านห้วยหิน ต.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

วันพุธที่ 15  สิงหาคม 2018 หน่วยงานแพร่ธรรม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา และฆราวาสแพร่ธรรมจากวัดพระคริสตราชาเมืองคง จำนวน 13 ท่าน ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชน วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร 

บ้านหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ที่เจ็บป่วย ไม่สามารถมาร่วมพิธีมิสซาที่วัดได้ จำนวน 4 ครอบครัว เพื่อเสริมกำลังใจในยามเจ็บป่วย

ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับคุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์ และคณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เทเรซาอุปถัมภ์โนนแก้ว ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนพลัดถิ่น 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2018 คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ  ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา    จัดประชุมคณะกรรมการงานแพร่ธรรม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผล โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

วันนี้ทีมงานแพร่ธรรมของมิสซังโคราช นำโดย คพ.สมเดช พันธ์สมบัติ ครูสมพงษ์ พี่น้องบ้านโนนแก้ว - แก้งคร้อ 

ไปเยี่ยมคุณวุฒิพงศ์ -คุณมะลิ ที่ภูเขียว เพื่อให้กำลังใจ ...ขอพระอวยพรกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณวุฒิ-มะลิ

Credit: งานแพร่ธรรมฯ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร ร่วมกับฝ่ายงานแพร่ธรรม และสัตบุรุษวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว จำนวน 57 ท่าน ร่วมงานฌาปนกิจศพของพี่น้องต่างความเชื่อ และร่วมกันภาวนาขอพระทรงเมตตา แด่ดวงวิญญาณ พ่อเสาร์ เอี่ยมรัมย์ ที่บ้านทับสวาย .ทับสวาย .ห้วยแถลง .นครราชสีมา

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 23  สิงหาคม 2018 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว ,วัดนักบุญเปโตรบ้านโนนแฝก และ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ร่วมกับหน่วยงานแพร่ธรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ จากสังฆมณฑลฯ ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนในพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันภาวนา เพื่อเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 20  กันยายน 2018 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว ,วัดนักบุญเปโตร  บ้านโนนแฝก และ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ร่วมกับ หน่วยงานแพร่ธรรม พร้อมด้วยอาสาสมัครแพร่ธรรม จากบ้านโนนแก้ว บ้านโนนแฝก บ้านโนนงิ้ว จำนวน 24 ท่าน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด ที่ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันภาวนา เพื่อเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าต่อไป

  วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019 เวลา 08.30 . พิธีมิสซาโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ของเด็กในค่ายคำสอนของสังฆมณฑลนครราชสีมา โบสถ์แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี.

ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับฆราวาสวัดนักบุญเปโตรบ้านโนนแฝก ติดตามเยี่ยมเยียนครอบครัวพี่น้องต่างความเชื่อ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนคาทอลิก 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

วันที่ 18 มี..62 นักศึกษาครูคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางไปเรียนที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ระดับชาติ 20 คน เดินทางไปล่วงหน้าแล้ว 2 คน รวม 22 คน ขอคำภาวนาเพื่อผู้แพร่ธรรมอนาคตของสังฆมณฑลด้วย. 

Credit: ศูนย์คำสอน

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 หน่วยงานแพร่ธรรมสังฆมณฑล นครราชสีมา นำฆราวาสโนนแก้ว โนนแฝก จำนวน 13 ท่าน ติดตามเยี่ยมเยียนตริสตชน ที่อาศัยอยูห่างวัด ที่บ้านหนองหงส์ 

. บุรีรัมย์ 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK