คำสอนและแพร่ธรรม

20/7/61 ฝ่ายแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับฆราวาสแพร่ธรรมบ้านโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว 11 ท่าน ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนวัดมารดาพระผู้ไถ่ท่าหินโงมชัยภูมิ เพื่อเสริมความเชื่อด้วยความผูกพันธ์ในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเยี่ยมเยียนพี่น้องคาทอลิกที่บ้านนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ 

ช่วงบ่ายวันเดียวกันได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคาทอลิกที่บ้านหนองปรือ ตำบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา 

Credit:  งานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา

ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับฆราวาสแพร่ธรรม จากวัดโนนแก้ว โนนแฝก และ โนนงิ้ว 12 ท่าน ร่วมกับกลุ่มแพร่ธรรม จากบ้านไทรทม จำนวน 7 ท่านติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากวัด เพื่อให้กำลังใจ เสริมความเป็นหนึ่งเดียว และร่วมแบ่งปันประสบการณ์หนทางความเชื่อของกันและกัน ที่บ้านหนองเพรช อำเภอหนองหงส์ .บุรีรัมย์  และ ติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนที่ละทิ้งวัดยาวนานทั้งสองครอบครัว ที่บ้านห้วยหิน ต.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 

Credit:  งานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 หน่วยงานแพร่ธรรมสังฆมณฑล นครราชสีมา นำฆราวาสโนนแก้ว โนนแฝก จำนวน 13 ท่าน ติดตามเยี่ยมเยียนตริสตชน ที่อาศัยอยูห่างวัด ที่บ้านหนองหงส์ 

. บุรีรัมย์ 

Credit:  งานแพร่ธรรมสังฆมณฑล นครราชสีมา

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2018 คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ  ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา    จัดประชุมคณะกรรมการงานแพร่ธรรม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผล โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับคุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์ และคณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เทเรซาอุปถัมภ์โนนแก้ว ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนพลัดถิ่น Credit: ฝ่ายแพร่ธรรม

ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับฆราวาสวัดนักบุญเปโตรบ้านโนนแฝก ติดตามเยี่ยมเยียนครอบครัวพี่น้องต่างความเชื่อ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนคาทอลิก Credit: ฝ่ายแพร่ธรรม

พิธีสมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ และพิธีโปรดศีลกำลัง ศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กในค่ายคำสอนของสังฆมณฑลนครราชสีมา โบสถ์แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี

วจนพิธีกรรมเปิดชุมนุมครูคำสอนภาคอีสาน พร้อมกับการเฝ้าศิล และพิธีรับศิลอภัยบาปโอกาสชุมนุมครูคำสอนภาคอีสาน ที่วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2017 Credit: คุณกิตติพิชญ์ วาปีกัง

THAI RCIA GROUP Nov 30-Dec 3, 2017 SINGAPORE

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ นำคณะสงฆ์ ซิสเตอร์ และครูคำสอน ศึกษาดูงานกระบวนการรับผู้ใหญ่เป็นคริสตชน ระหว่าง วันที่ 30พย - 3ธค 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์

Visited the Mary of Angels church and Marina bay. 

เยี่ยมชมวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์และร่วมพิธีมิสซาที่วัดแม่พระแห่งปวงเทวาและถ่ายรูปกับเมอไลออนที่มารีน่าเบย์ (Merlion)

   วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นผู้ให้การจัดอบรม เรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต การขาดภูมิคุ้มกันด้านจิตวิญญาณ และวัฒนธรรมการกินอาหารของมนุษย์ ด้านความเชื่อ โดยฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นผู้จัดอบรมให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนคาทอลิกบ้านโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว และบ้านโคกปราสาท  โดยมีวิทยากรจากโรงบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย ครั้งนี้ ช่าวบ่ายนำเสนอกิจกรรมกลุ่มแต่ละหมู่บ้าน ที่ทางฝ่ายงานได้มอบหมายให้ ในหัวข้อการติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องต่างความเชื่อในชุมชน  ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 37 ท่าน