คำสอนและแพร่ธรรม

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคริสตชน ที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากชุมชนคาทอลิก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันภาวนา เพื่อเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ต่อไป

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม .. 2019 สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดงานชุมนุมวันแพร่ธรรม ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ปี .. 1669-2019 ครบ 100ปี มณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก และฉลอง 100 ปี สมณลิขิต "Maximum lllud" โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา และ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดย บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เนื่องในโอกาส งานชุมนุมวันแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 4 สิงหาคม 2019 แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา และฆราวาสแพร่ธรรมวัดบ้านโนนงิ้ว ร่วมกันฝึกเด็กๆ ในชุมชน เยี่ยมเยียน ภาวนาสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ฝึกให้เด็กๆเสียสละแบ่งปัน ให้กำลังใจผู้ดูแล และผู้ป่วย

Credit: แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 63   ฝ่ายแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วย ฆราวาสแพร่ธรรมอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคริสตชน ที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากชุมชนคาทอลิก   อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ .บุรีรัมย์

 เพื่อให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันภาวนา เพื่อเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าต่อไป

วันนี้ทีมงานแพร่ธรรมของมิสซังโคราช นำโดย คพ.สมเดช พันธ์สมบัติ ครูสมพงษ์ พี่น้องบ้านโนนแก้ว - แก้งคร้อ 

ไปเยี่ยมคุณวุฒิพงศ์ -คุณมะลิ ที่ภูเขียว เพื่อให้กำลังใจ ...ขอพระอวยพรกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณวุฒิ-มะลิ

Credit: งานแพร่ธรรมฯ

วันที่ 15 สิงหาคม 2019 แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา นำ กลุ่มแพร่ธรรมโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว เยี่ยมเยียน พบปะ แบ่งปัน ให้กำลังใจคริสตชนกลุ่มเล็กๆ ที่ท่าหินโงม จังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมเยียนคริสตชนเจ็บป่วยที่บ้านใหม่ทรายทอง และเยี่ยมเยียนคริสตชนบ้านนาฝาย และบ้านหนองปรือ ในการนี้ มีพี่น้องต่างความเชื่อในชุมชนท่าหินโงมมาร่วมกิจกรรมกลุ่มด้วย

ภาพข่าว แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 29 กรกฎคม 2019 แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับฆราวาสแพร่ธรรม บ้านโนนแฝก และบ้านโนนงิ้ว จำนวน 12 ท่าน ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนห่างวัด บ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Credit: แผนกแพร่ธรรมฯ

 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรโนนแฝก  ร่วมกับฝ่ายแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา นำสัตบุรุษวัด จำนวน 20 ท่าน ร่วมกันเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องคริสตชนในงานศพพี่น้องต่างความเชื่อ บ้านหนองกก ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Credit:ฝ่ายแพร่ธรรมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019 แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มฆราวาสบ้านโนนแก้ว โนนแฝก และบ้านไทรทม จำนวน 50 ท่าน ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลชุมชนคาทอลิก ที่อำเภอหนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้เชิญคุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว ไปถวายมิสซา เสกบ้าน ที่บ้านพี่น้องคริสตชนด้วย

วันที่ 7 มีนาคม 2019 ศูนย์คำสอนโคราชจัดปฐมนิเทศนักศึกษาครูคำสอนภาคฤดูร้อน รุ่น1 (พลังและความหวังของสังฆมณฑล) โดยคุณพ่อเปรมปรี  วาปีโส ผู้อำนวยการศูนย์ และพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์   สิริสุทธิ์  มีผู้สมัครเข้าร่วม 21 คนจากทุกวัดในสังกัดวัดและโรงเรียนของสังฆมณฑล

Credit: ศูนย์คำสอน

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2018 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว ,วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก และ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ได้ถวายมิสซาที่บ้านดงหลบ .ลำทเมนชัย .นครราชสีมา และได้ส่งศีลผู้สูงอายุพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด เพื่อให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันภาวนา เพื่อเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยมีหน่วยงานแพร่ธรรม พร้อมด้วยอาสาสมัครแพร่ธรรม จากบ้านโนนแก้ว บ้านโนนแฝก บ้านโนนงิ้ว จำนวน 24 ท่าน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนในครั้งนี้

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 ฝ่ายงานแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมฆราวาส เขตปากช่อง โคราช ชัยภูมิ ในหัวข้อ คำสอนพระศาสนจักรกับงานแพร่ธรรม โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นผู้ให้การอบรม ช่วงบ่ายคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ ได้แนะแนวทาง การแพร่ธรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานแพร่ธรรมต่อไป  มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 56 ท่าน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากรเจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว ร่วมกับ แผนกแพร่ธรรม นำกลุ่มแพร่ธรรมวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว จำนวน 17 ท่าน เดินทางไปให้กำลังใจ และร่วมภวานา โอกาสโปรดศีลเจิม แก่ มาระโก คำพันธ์ วาปีเตา ที่โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากรเจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว  พร้อมด้วย ซิสเตอร์จากโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ หน่วยงานแพร่ธรรม  และกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ทั้ง 3 หมู่บ้าน  จำนวน 30 ท่าน ร่วมกันเยี่ยมเยียนครอบครัวคริสตชนที่บ้านปรางค์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้ คุณพ่อได้โปรดศีลอภัยบาป และถวายมิสซาที่บ้านปรางค์ด้วย  

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์  2019 ณ หอประชุมมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เวลา 09.00 น. คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ ผู้อำนวยการแผนกแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมฆราวาสแพร่ธรรม โดยพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นผู้ให้การอบรมในหัวข้อ คำสอนพระศาสนจักร กับ งานแพร่ธรรม เพื่อเป็นแนวทางและเสริมสร้างจิตตารมณ์ของการประกาศข่าวดี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 68 ท่าน

หน่วยงานแพร่ธรรม พร้อมด้วย อาสาสมัครแพร่ธรรม จากบ้านโนนแก้ว บ้านโนนแฝก และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด ในเขตอำเภอลำปลายมาศ เขตอำเภอชุมพวง และเขตห้วยแถลง รวม 5 ครอบครัว และร่วมกันภาวนาให้พี่น้องที่เจ็บป่วยให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

วันพุธที่ 15  สิงหาคม 2018 หน่วยงานแพร่ธรรม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา และฆราวาสแพร่ธรรมจากวัดพระคริสตราชาเมืองคง จำนวน 13 ท่าน ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชน วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร 

บ้านหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ที่เจ็บป่วย ไม่สามารถมาร่วมพิธีมิสซาที่วัดได้ จำนวน 4 ครอบครัว เพื่อเสริมกำลังใจในยามเจ็บป่วย

ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับฆราวาสแพร่ธรรม จากวัดโนนแก้ว โนนแฝก และ โนนงิ้ว 12 ท่าน ร่วมกับกลุ่มแพร่ธรรม จากบ้านไทรทม จำนวน 7 ท่านติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากวัด เพื่อให้กำลังใจ เสริมความเป็นหนึ่งเดียว และร่วมแบ่งปันประสบการณ์หนทางความเชื่อของกันและกัน ที่บ้านหนองเพรช อำเภอหนองหงส์ .บุรีรัมย์  และ ติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนที่ละทิ้งวัดยาวนานทั้งสองครอบครัว ที่บ้านห้วยหิน ต.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับคุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์ และคณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เทเรซาอุปถัมภ์โนนแก้ว ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนพลัดถิ่น 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร ร่วมกับฝ่ายงานแพร่ธรรม และสัตบุรุษวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว จำนวน 57 ท่าน ร่วมงานฌาปนกิจศพของพี่น้องต่างความเชื่อ และร่วมกันภาวนาขอพระทรงเมตตา แด่ดวงวิญญาณ พ่อเสาร์ เอี่ยมรัมย์ ที่บ้านทับสวาย .ทับสวาย .ห้วยแถลง .นครราชสีมา

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

  วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019 เวลา 08.30 . พิธีมิสซาโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ของเด็กในค่ายคำสอนของสังฆมณฑลนครราชสีมา โบสถ์แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี.

วันที่ 18 มี..62 นักศึกษาครูคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางไปเรียนที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ระดับชาติ 20 คน เดินทางไปล่วงหน้าแล้ว 2 คน รวม 22 คน ขอคำภาวนาเพื่อผู้แพร่ธรรมอนาคตของสังฆมณฑลด้วย. 

Credit: ศูนย์คำสอน

วันพฤหัสบดีที่ 20  กันยายน 2018 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว ,วัดนักบุญเปโตร  บ้านโนนแฝก และ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ร่วมกับ หน่วยงานแพร่ธรรม พร้อมด้วยอาสาสมัครแพร่ธรรม จากบ้านโนนแก้ว บ้านโนนแฝก บ้านโนนงิ้ว จำนวน 24 ท่าน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด ที่ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันภาวนา เพื่อเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 23  สิงหาคม 2018 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว ,วัดนักบุญเปโตรบ้านโนนแฝก และ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ร่วมกับหน่วยงานแพร่ธรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ จากสังฆมณฑลฯ ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนในพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันภาวนา เพื่อเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าต่อไป

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 หน่วยงานแพร่ธรรมสังฆมณฑล นครราชสีมา นำฆราวาสโนนแก้ว โนนแฝก จำนวน 13 ท่าน ติดตามเยี่ยมเยียนตริสตชน ที่อาศัยอยูห่างวัด ที่บ้านหนองหงส์  . บุรีรัมย์ 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับฆราวาสวัดนักบุญเปโตรบ้านโนนแฝก ติดตามเยี่ยมเยียนครอบครัวพี่น้องต่างความเชื่อ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนคาทอลิก 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2018 คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ  ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา    จัดประชุมคณะกรรมการงานแพร่ธรรม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผล โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ฝ่ายแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับฆราวาสแพร่ธรรมบ้านโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว 11 ท่าน ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนวัดมารดาพระผู้ไถ่ท่าหินโงมชัยภูมิ เพื่อเสริมความเชื่อด้วยความผูกพันธ์ในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเยี่ยมเยียนพี่น้องคาทอลิกที่บ้านนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ 

ช่วงบ่ายวันเดียวกันได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคาทอลิกที่บ้านหนองปรือ ตำบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

OK