9 กันยายน 64  ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมกับตัวแทนเยาวชนของสังฆมณฑลรับมอบกางเขนเพื่อนคู่คริสต์ต่อจากสังฆมณฑลอุดรธานี   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา เพื่อจัดกิจกรรมการจาริกในสังฆมณฑลต่อไป….

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

28 พฤศจิกายน เวลา 13:59 . "กิจกรรมกลุ่ม" เด็กๆและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา โดยการนำของเยาวชนรุ่นพี่ แบ่งเด็กๆและเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่ม ระดมความคิดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเยาวชน อาทิเช่น การปฏิบัติความเชื่อของเยาวชน ความรู้สึกของเยาวชนต่อผู้อภิบาล ชุมชนวัดในอนาคตตามจินตนาการของเยาวชน และสรุปกิจกรรมเยาวชนตลอดปี ระดับชาติ สี่สังฆมณฑลอีสาน ระดับสังฆมณฑลและระดับวัด  ที่เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน .. 2021.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

วันที่ 10 ..  กิจกรรมจาริกกางเขน "เพื่อนคู่คริสต์"   เยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา    บ้านโคกปราสาท  ปราสาทพร  เวลา 19.00 .  สวดเทเซ่  สงบ  พบพระผ่านบทเพลง...

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์และ(เยาวชน)สามเณร บ้านเณรเล็กนักบุญเปาโล สังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาและพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลอง 120 ปี แห่งการเข้ามาทำงานของ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย 1901-2021

"เยาวชนหนองห่าง" เด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมาร่วมสมโภชพระคริสตราชาและเสกสุสานวัดเมืองคง .คง .นครราชสีมา ช่วยขับร้องบทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณและเสกสุสานประจำปี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน .. 2021.

สามเณราลัยเปาโล นครราชสีมา ทุกวันพุธสามเณรรวมกันสวดนพวารแม่พระ 

ภาพข่าว สามเณราลัยเปาโล นครราชสีมา