"กิจกรรมเยาวชนแบร์โทนี" เด็กและเยาวชนจากศูนย์เยาวชนแบร์โทนีบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดเดือนมกราคม .. 2021 ร่วมประชุมกลุ่ม Becs เรียนคำสอน สันทนาการ เล่นกีฬา ช่วยงานอภิบาลคุณพ่อเจ้าวัดและพักผ่อนร่วมกัน

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี

กิจกรรมชุมนุมเยาวชน สี สังฆมณฑลอีสาน อัครสังมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ศูนย์ประสานเยาวชนร่วมกับสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา และตัวแทนเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชมา ร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชน สี สังฆมณฑลอีสาน "เยาวชนร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี มรณกรรมสองธรรมฑูตผู้บุกเบิก" อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล และ รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง วันที่ 8-11 ธันวาคม ..2020 

ภาพข่าว ศูนย์ประสานเยาวชนสังฆมณฑลนครราชมา

วันที่ 7-9 สิงหาคม .. 2020 ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับสามเณรกลางวิสุทธิวงศ์และวัดนักบุญยอแซฟบ้านหัน สีคิ้ว จัดกิจกรรมกลุ่มเยาวชนสัญจร “Journey Together with Christ ” ของกลุ่มศิษย์พระคริสต์ เยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ในพิธีมิสซาขอบพระคุณ กิจกรรมจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดวัดและบริเวณ ทำความสะอาดสุสาน กิจกรรมสร้างสรรค์ และการแข่งขันกีฬา มีทั้งเยาวชนคาทอลิกและเยาวชนต่างความเชื่อที่อยู่ในเขตวัด หมู่บ้านและท้องถิ่นรอบๆ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเกิดการตระหนักรู้ถึงบทบาทของการเป็นเยาวชนที่ดีของตนเอง

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

"ฝึกงานอภิบาล" สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา กลุ่มที่ 2 ฝึกงานอภิบาลเด็ก เยาวชนและสัตบุรุษ (เสาร์-อาทิตย์) วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม .. 2019.

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

"ฝึกงานอภิบาล" สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา กลุ่มที่ 2 ฝึกงานอภิบาลเด็ก เยาวชนและสัตบุรุษ (เสาร์-อาทิตย์) วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม .. 2019.

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาและตัวแทนเยาวชนร่วมพิธิเปิดปีเยาวชน อาสนวิหารอัสสัมชัญ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.                                                       ขอบคุณภาพ ศูนย์ฯเยาวชนสังฆมณอุบลฯและcbct....

ค่ายสัมผัสกระเเสเรียกบ้านเณรเปาโล สังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 14-16 ตุลาคม ..2019 ร่วมในภาวนาเพื่อกระเเสเรียกเป็นพระสงฆ์สังฆมณฑลของเรา

"เยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชนไทยสัมผัสชีวิต"เยาวชนญี่ปุ่นจากเขตศาสนปกครองเกียวโตและเยาวชนไทยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ร่วมค่ายสัมผัสชีวิตคริสตชนคาทอลิกในชนบท เขตศาสนปกครองนครราชสีมา บ้านหนองหญ้าปล้อง .หนองสังข์ .แก้งคร้อ .ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม .. 2019.

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา

คณะเยาวชนโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเยี่ยมชม อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา โดยมีบาดหลวงเอากุสติน อนุสรณ์ สุรียัพ ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติของคริสตศาสนิกชน

"โครงการพี่ช่วยน้อง" กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา จัดกิจกรรมรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง วันเสาร์รุ่นพี่นำรุ่นน้องช่วยทำความสะอาดวัดและบริเวณ วันอาทิตย์หลังมิสซา ซ้อมเพลง สอนคำสอน สันทนาการ  เล่นกีฬา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องทุกอาทิตย์ เพื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนจะได้มีความมั่นคงเข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวกัน เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ 14 มกราคม .. 2018

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน

วันที่ 15 ตค. 2018 เยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางร่วม ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 มิสซาเปิดที่วัดพระหฤทัยศรีราชา

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน

เยาวชนแบร์โทนีหนองห่าง (ชุมนุมเยาวชนเขตชัยภูมิ) 30 มิ.. 2018

Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน

"ฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชน" สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา รุ่นที่ 44 กลุ่มที่ 1 จำนวน 6 คน ฝึกงานอภิบาลที่วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่างพัฒนา .บัวลาย .นครราชสีมา เมื่อวันที่    17 มิถุนายน .. 2018.   Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน

วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2019  คณะเยาวชนคาทอลิกวัด แม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดี เสริมสร้างคุณธรรมนำสังคมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  โครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็นเมืองแห่งสันติสุขฯ โดยมีเยาวชนศาสนาพุทธ คริสต์ และศาสนาอิสลามร่วมกิจกรรม   เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท แอน แอดเวนเจอร์แคมป์ .เมือง .บุรีรัมย์

   กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ความแตกต่างของแต่ละศาสนา สามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

"วันเยาวชนแห่งชาติ" คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้า โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ช่วงเช้า คุณพ่อจาตุรงค์ สาระคุณ แบ่งปันงานอภิบาลเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงบ่าย เยาวชนร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเยาวชนในสังฆมณฑล วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ เยาวชนเข้าร่วม 182 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายน คศ. 2018.

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน

ชุมนุมพลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 22 

หัวข้อพลศีล ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียกระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ปีนี้สังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ มีเด็กพลศีลจาก 5 สังฆมณฑลมาร่วมงาน คือ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลอุบลฯ สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี และสังฆมณฑลนครราชสีมา ปีนี้มีจำนวนผู้มาร่วมงานทั้งหมดจำนวน 193 คน ซึ่งรวมสามเณรกลางและคณะครู คุณพ่อจิตตาภิบาลด้วย

"ประชุมผู้นำเยาวชน" ผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมประชุมผู้นำเยาวชนประจำปี .. 2019 เพื่อทราบปฏิทินปฏิบัติงานแผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชีมา แบ่งปันกิจกรรมกลุ่มเยาวชนตามวัดและองค์กร สำนักมิสซังนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม .. 2019.

ภาพ/ข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชน

ชุมนุมเยาวชนเขตนครราชสีมา บ้านเณรกลาง เมื่อ 28 กค. 2018.

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน

"ประชุมผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา" คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ประชุมผู้นำเยาวชนประจำปี เพื่อรับปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี .. 2018 แผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา พบปะ พูดคุย แบ่งปัน กิจกรรมเยาวชนของแต่ละวัด สรุปกิจกรรมเยาวชนที่ทำร่วมกันตลอดปี .. 2017 ที่ผ่านมา ห้องประชุมสำนักมิสซังนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม .. 2018

Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 สามเณรเล็กบ้านเณรเปาโล และเด็กนักเรียนบ้านหลุยส์ เมรี่ โฮม เที่ยวพักผ่อนประจำปี หลังจากสอบเสร็จก่อนจะกลับบ้าน เสริมสร้างชีวิตกลุ่มและความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชนศิษย์พระคริสต์

ตัวแทนสภาภิบาลวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ คุณครู และนักเรียน .3 จำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวทีลานไทร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

เตรียมผู้นำเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาล ที่บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ ร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก 4 สังฆมณฑลอีสาน บ้านนาบัว อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม คศ. 2018.   Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติสังฆมณฑลนครราชสีมา วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง เมื่อวันเสาร์ที่ 16  กันยายน  .. 2017

OK