วันที่ 10 ..  กิจกรรมจาริกกางเขน "เพื่อนคู่คริสต์"   เยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา    บ้านโคกปราสาท  ปราสาทพร  เวลา 19.00 .  สวดเทเซ่  สงบ  พบพระผ่านบทเพลง...

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

สามเณราลัยเปาโล นครราชสีมา ทุกวันพุธสามเณรรวมกันสวดนพวารแม่พระ 

ภาพข่าว สามเณราลัยเปาโล นครราชสีมา