"รับทุนการศึกษา" เด็กและเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟกรรมกรบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา ช่วงเช้าหลังมิสซาวันอาทิตย์ต้นเดือนพร้อมเจ้าอาวาส ร่วมส่งศีลให้กับผู้สูงอายุ และช่วงบ่ายเดินทางไปซื้ออุปกรณ์การเรียน ที่ .บัวใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิมารีย์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม .. 2022

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา  

ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมส่งตัวแทนเยาวชนของสังฆมณฑลร่วมค่ายผู้นำเยาวชนสี่สังฆมณฑลอีสาน ครั้งที่ 11 “To dream together, to pray together and to work together!””ภายใต้พระวรสารลมย่อมพัดไปตามทิศทางท่ีลมต้องการ ท่านได้ยินเสียงลมพัด แต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและจะพัดไปไหน” (ยน 3:8) สวนสัตว์ขอนแก่น สังฆมณฑลอุดรธานี

ปิดค่ายคำสอนฤดูร้อน" เด็กและเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟกรรมกรบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมค่ายคำสอนตลอด  1 สัปดาห์ เตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันปัสกา ในวันที่ 12 เมษายน เป็นวันสุดท้ายของการเรียนคำสอน หลังจากนั้นเด็กและเยาวชนช่วยเตรียมงานช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์จนถึงวันอาทิตย์ปัสกาที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 17 เมษายน .. 2022

ภาพข่าว  ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

"ค่ายคำสอน" เด็กๆและเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ร่วมค่ายคำสอนเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันปัสกา นำโดยสามเณรใหญ่สังฆมณฑลนครราชสีมา บราเดอร์ สหรัฐ พัสดุ ครูคำสอน และพี่เลี้ยง จัดค่ายคำสอนหนึ่งสัปดาห์ที่วัด ระหว่างวันที่ 6-12 เมษายน ค.ศ. 2022

ภาพข่าว  ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับสามเณรกลางสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรม “เยาวชนสัญจร” ณ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร และร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกับวัดและชาวบ้าน

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกฯ

28 พฤศจิกายน เวลา 13:59 . "กิจกรรมกลุ่ม" เด็กๆและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา โดยการนำของเยาวชนรุ่นพี่ แบ่งเด็กๆและเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่ม ระดมความคิดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเยาวชน อาทิเช่น การปฏิบัติความเชื่อของเยาวชน ความรู้สึกของเยาวชนต่อผู้อภิบาล ชุมชนวัดในอนาคตตามจินตนาการของเยาวชน และสรุปกิจกรรมเยาวชนตลอดปี ระดับชาติ สี่สังฆมณฑลอีสาน ระดับสังฆมณฑลและระดับวัด  ที่เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน .. 2021.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

9 กันยายน 64  ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมกับตัวแทนเยาวชนของสังฆมณฑลรับมอบกางเขนเพื่อนคู่คริสต์ต่อจากสังฆมณฑลอุดรธานี   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา เพื่อจัดกิจกรรมการจาริกในสังฆมณฑลต่อไป….

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

15 มกราคม เวลา 20:18 . "จิตอาสา" ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา เยาวชนแบร์โทนีและสัตบุรุษบ้านหนองห่าง ร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาถนนเข้าหมู่บ้าน สระน้ำ ปล่อยปลา จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆเยาวชน แข่งขันกีฬาเยาวชนกับสามเณรกลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม .. 2022.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา 

ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์และ(เยาวชน)สามเณร บ้านเณรเล็กนักบุญเปาโล สังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาและพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลอง 120 ปี แห่งการเข้ามาทำงานของ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย 1901-2021

วันที่ 10 ..  กิจกรรมจาริกกางเขน "เพื่อนคู่คริสต์"   เยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา    บ้านโคกปราสาท  ปราสาทพร  เวลา 19.00 .  สวดเทเซ่  สงบ  พบพระผ่านบทเพลง...

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

 "วันเด็ก" เด็กๆ และเยาวชนแบร์โทนีบ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เปิดกิจกรรมโดยคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2022.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

"เยาวชนหนองห่าง" เด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมาร่วมสมโภชพระคริสตราชาและเสกสุสานวัดเมืองคง .คง .นครราชสีมา ช่วยขับร้องบทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณและเสกสุสานประจำปี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน .. 2021.

สามเณราลัยเปาโล นครราชสีมา ทุกวันพุธสามเณรรวมกันสวดนพวารแม่พระ 

ภาพข่าว สามเณราลัยเปาโล นครราชสีมา