อภิบาล

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2019 เวลา 10.30 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (วัดคาทอลิกกลางดง) ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโดยมี คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา คณะสงฆ์จากประเทศญี่ปุ่น นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพิธีครั้งนี้

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 เวลา 10.30 . คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง อำเภอหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับเวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้บริการแก่สัตบุรุษที่มาร่วมงานฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง

พิธีบูชาของพระคุณโอกาสฉลองนักบุญคามิลโล โดย บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 วัดนักบุญคลารา บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 17.00 น. คณะนักบวชชาย หญิง พร้อมด้วยสัตบุรุษ สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อเทิดเกียรติพระมารดานิจจานุเคราะห์ ณ อารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช เป็นประธานในพิธีฯ

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม  2019  เวลา 10.30 น. คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีบิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับเวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้บริการแก่สัตบุรุษที่มาร่วมงาน

 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 10.30. ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วันนักบุญยออากิม-อันนา ไร่วนานุรักษ์ กม.74 วังน้ำเขียว   โดยมี บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ แผนกฆราวาส สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2019 ณ ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจร จัดขึ้นเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแต่ละสังฆมณฑล นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสรายงานการดำเนินงานขององค์กรสมาชิกของแต่ละสังฆมณฑล และการรายงานจากส่วนกลาง มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 30 ท่าน

 ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก ของคุณพ่อ นิโคลัส พรสิทธิ์ ประทุมปี วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.2019 เวลา 11.00 น. ณ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019 เวลา 10.00 . พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองอารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่ .นครราชสีมา และร่วมฉลองโอกาสครบรอบชีวิตสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์ บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

วันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 2019เวลา 10.30 น. ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก จ.นครราชสีมา โดยมีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานร่วมด้วยบรรดาคณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง

คณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง พร้อมด้วย ผู้นำศาสนาพุทธ อิสลาม และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีมิสซาฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์” (ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)ระลึกถึงพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน ค.ศ.2019 เวลา 10.00 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบวชพระสงฆ์ ของสังฆานุกร นิโคลัส พรสิทธิ์ ประทุมปี ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 เวลา 19.30 . พิธีตื่นเฝ้า เสกเทียนปัสกา เสกน้ำ เสกไฟ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2019 เวลา 10.30 น.โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ หนองไม้งาม จ.ชัยภูมิ โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน ร่วมกับบรรดาคณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง คณะเวชบุคคล รพ.เซนต์แมรี่ และพี่น้องสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง

พิธีมิสซาระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิท และพิธีล้างเท้าอัครสาวก ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน .นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 เวลา 10.30 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ในพิธีครั้งนี้มีน้องๆ เยาวชนเข้าพิธีรับศีลกำลัง จำนวน 10 คน

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระมารดามารีอา บ้านโคกสี .บัวใหญ่ .นครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 . พิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกรเปาโล ศุภกร ขันธรักษา, M.I.   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ...

"เพื่อเทิดพระเกียรติมงคลของพระเจ้าให้ทวียิ่งขึ้น"

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี "ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์"

  วันพุธที่ 17 เมษายน 2019 เวลา 19:30 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และการรื้อฟื้นคำปฎิญาณแห่งชีวิตสงฆ์ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี  ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จ.นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง


วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14.00 พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีมิสซาเสกสุสาน สุสานคาทอลิกนครราชสีมา เพื่อระลึกถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 10.30 . วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา 

พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

 โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ 60 ปี วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานโคกปราสาท-ปราสาทพร โดยมี 

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ วัดตั้งอยู่ที่บ้านโคกปราสาท -ปราสาทพร ตำบลปะคำ จังวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นเจ้าอาวาส

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เปิดเดือนแม่พระ   เวลา 19.00 น สวดสายประคำ พร้อมกับขบวนแห่พระแม่มารีย์รอบบริเวณโรงเรียนมารีย์วิทยา โดยมี คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วย ครู  พนักงาน นักเรียน  และสัตบุรุษมา ร่วมพิธี Credit: อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 13 .. 2018 เวลา 10.30 . โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา ร่วมกับพระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 เวลา 09.30 . คณะสงฆ์ นักบวชและสัตบุรุษ ร่วมงาน วจนพิธีเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ แห่ศีลมหาสนิท และช่วงบ่ายมีกิจกรรมรวมพล BECs เขตชัยภูมิ วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.30 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานพิธีในโอกาสฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พิธีมิสซางานชุมนุมวิถีชุมชนวัด (BECs day) สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11.00 .

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๐๑๙ โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี  

Credit: วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ

พระสังฆราชยอเเซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ทำพิธีเปิดเสก อนุสาวรีย์ คุณพ่อหลุยส์ นิโกลาส ในวันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.2018 โอกาสฉลองวัดเเม่พระคนกลางเเจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร เเละในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ.2018 เป็นประธานในพิธีเปิด-เสก ศาลาพักศพ เเละเสกสุสานประจำปี 2018

คณะสงฆ์ นักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษ สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมงาน วจนพิธีกรรมปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ อาคารมารีย์อา อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 20 .. 2018 เวลา 10.30 . โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK