วิถีชุมชนวัด(BEC)

วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 2  สถานที่ บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า "มีผลมาก" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนเมษายน

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ประชุมกลุ่ม Bec บ้านหนองห่างประจำเดือนเมษายน ที่บ้านพ่อสมาน ปุราสะเก เมื่อ 29 เมษายน 2018

Credit: คุณพ่ออัมรินทร์

วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 5 (กลุ่มพนักงาน) สถานที่ บ้านนางหนูทิพย์  นายอุบล วาปีโส ที่ประชุมเลือกคำว่า "ท่านอยากได้สิ่งใดก็จงขอเถิด" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนเมษายน Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่  23 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 2 สถานที่ บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า " เอโลอี เอโลอี เลมา สะบัคทานี  (แปลว่า ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้า)" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมีนาคม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

บีอีซีบุรีรัมย์ : 17 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. เป็นโอกาสเยี่ยมบ้านสมาชิก และประชุมบีอีซีกลุ่ม 5 สถานที่ บ้านคุณประสาน ศรจันทร์  พักอาศัยที่หมู่บ้านโคกเหล็ก ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช ที่ประชุมเลือกคำว่า "ผู้รับใช้ " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมีนาคม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 07.45 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 4 และเรียนคำสอน กลุ่มครูคาทอลิก สถานที่ ห้องประชุมอาคารแมรี่โดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โดยมีซิสเตอร์จำเนียร สอนคำสอนคุณครูคาทอลิก และนำการรำพึง ภาวนาในรูปแบบของการ เดินรูป 14 ภาค พระวาจาที่สกิตใจเลือกคำว่า " พระเจ้าข้า " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมีนาคม. Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 1 บ้านคุณแม่ทองสุข ชนวัฒน์ ที่ประชุมเลือกคำว่า " ที่นี่สบาย น่าอยู่จริงๆ " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกุมภาพันธ์

 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

สภาภิบาลวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ นำโดย คุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ รองประธานสภาภิบาลวัด ให้การต้อนรับคณะผู้แสวงบุญจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี จำนวน 10  คน ณ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2561

 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 18.30 น. ประชุม  บีอีซี กลุ่ม 1 บ้านคุณสาวิตรี และ อ.ชัยชาญ รอตภัย ที่ประชุมเลือกคำว่า " ประหลาดใจ/ปีศาจ " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมกราคม 

 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. ประชุมบีอีซี สถานที่บ้านคุณวัชรินทร์ และคุณอัจฉรา จิตรครบุรี ในที่ประชุมเลือกคำว่า " แสงสว่าง และอธิษฐานภาวนา " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมกราคม

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 60 ตัวแทนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ ร่วมถวายผ้าป่า และร่วมบริจาคเงินทำบุญ เพื่อสร้างอาคารโดม และหลังคาทางเดิน โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ (บ้านโนนแก้ว) โดยบริจาคเงินจำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

สัตบุรุษวัด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร่วมงานชุมนุมวิถีชุมชนวัดเขตบุรีรัมย์   สังฆมณฑลนครราชสีมาวันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม   พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม  วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท นำโดย คพ.สุรชัย เจริญพงศ์ 

ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

กลุ่มคริสตชนชุมชนแห่งความเชื่อ สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมสวดปิดเดือนแม่พระ การสวดสายประคำเดือนตุลาคม ปี 2017  Credit: คุณวีระ

บีอีซีกลุ่ม 1 บุรีรัมย์จัดประชุมที่บ้าน ผอ.ชัยชาญ และอ.สาวิตรี รอตภัยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 19.30 . ที่ประชุมเลือกคำว่า "อาณาจักรสวรรค์ และ ชั่วโมงเดียว" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน ภาพและข่าวจากม.กฤษวรพัทธ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2017 วัดมารีย์สมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ อบรมสร้างความตระหนักในวิถีชุมชนวัดครั้งที่1, คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร คุณพ่อธัญญา ศรีอ่อน และคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ร่วมให้การอบรม รายงานโดยคุณพ่อเฉลียว วาปีกัง

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 . โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ มีการประชุมบีอีซีกลุ่ม 4  (กลุ่มครูคาทอลิก) ที่ห้องสมุดของโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนซิสเตอร์จำเนียร บุญทันเข้าร่วม และมอบพระคัมภีร์ให้กับคุณครูเพื่อใช้ในการประชุม ในครั้งต่อๆไปที่ประชุมเลือกคำว่า "อย่ากลัวเลย" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน ขอบคุณข่าวจากคุณกฤษวรพัทธ์

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 . เขตบุรีรัมย์มีการประชุมบีอีซีกลุ่มที่บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า "เปิดเผย และคำว่า ท่านว่าเราเป็นใคร" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน รายงานโดยคุณกฤษวรพัทธ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 18.00 . มีประชุมกลุ่มบีอีซีชุมชนสืบศิริ ที่บ้านคุณพี่รนิจ ทางกลุ่มเลือกคำว่า "อย่ากลัวเลย"เป็นพระวาจาทรงชีวิตประจำเดือนนี้ ขอบคุณข่าวจากคุณชบาทิพย์