วิถีชุมชนวัด(BEC)

วันจันทร์ที่ 8 ต.ค. เวลา19.30น. สวดสายประคำที่ร้านอาหารครัวมาลี สามแยกปักธงชัย คุณบำรุง  มากเอี่ยม. และลูกๆเป็นเจ้าภาพ มีพี่น้องสัตบุรุษประมาณ 90 คน Credit: ทีมข่าววัดนครราชสีมา

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. สวดสายประคำที่ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ โดยมีคุณสำเภา ถาดจังหรีด (ป้าป๊อบ)เป็นเจ้าภาพ มีสัตบุรุษมาร่วมสวดภาวนาขอพรแม่พระอย่างอบอุ่น 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

พี่น้องสัตบุรุษ คุณพ่อ มาเเซอร์ ไปสวดสายประคำที่บ้านของคุณวิชัย ตั้งสุขเกษมสันต์ .หมู่บ้านรชารมยฺ์ ซิตี้  ใกล้กับการเคหะ มีจำนวน 51 คน

Credit: ทีมข่าววัดนครราชสีมา

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9  โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของวัดชัยภูมิและโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

 Credit: ทีมข่าววัดชัยภูมิ

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ สวดสายประคำ สถานที่ บ้านคุณสุกานดา โกรัมย์ มีซิสเตอร์ คุณพ่อ และสัตบุรุษมาร่วมสวดภาวนาขอพรแม่พระอย่างอบอุ่น Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

บีอีซีบุรีรัมย์ : 23 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. ประชุมบีอีซี กลุ่ม 2 สถานที่ บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า " ให้น้ำท่านดื่ม" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 19.00 . ประชุมบีอีซี

กลุ่ม 3   สถานที่ บ้านนางมุกดาวัลย์  นายศุภชัย ตันติอลงการ ที่ประชุมเลือกคำว่า "กลับฟื้นคืนชีพ

เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 21 กันยายน 61 เวลา 10.00 . ประชุม กลุ่ม BECs ชุมชนสืบศิริ  ที่ใต้อาสนวิหารฯ  ทางกลุ่มเลือก "เป็นผู้รับใช้ของทุกคน" เป็นพระวาจาทรงชีวิต เพื่อเป็นข้อเตือนใจตลอดเดือนนี้ค่ะ มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 9 ท่าน ปิดประชุมเวลา 11. 15 .

Credit: คุณ Noi Chabathip

เสาร์ ที่ 29 กันยายน  การอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ ผู้ช่วยพิธีกรรม และคนจัดเตรียมพิธีกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา ณ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ โดย คพ.สมดุล วาปีทะ

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 13  กันยายน 2561 เวลา 10.00 . ประชุมเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา ที่ใต้อาสนวิหารฯ  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 13 ท่านในที่ประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการไปประชุมเซอร์ร่าที่ฮ่องกง ในปี 2020 มีสมาชิกที่ลงชื่อไป ทั้งหมด 15 ท่าน 

Credit: Noi Chabathip

กิจกรรมบีอีซีวัดหนองพลวง เมื่อคืนนี้ กลุ่มคริสตชนได้แบ่งปันถึงการไปเป็นประจักษ์พยานในชีวิตท่ามกลางเพื่อนพี่น้องต่างความเชื่ออย่างไร..เราได้แบ่งปันพระวาจาที่สัมผัสชีวิตเรา โดยมีพี่น้องวัดแก้งคร้อมาร่วมกิจกรรมด้วย

Credit: ทีมข่าวววัดหนองพลวง

บีอีซีบุรีรัมย์ : 10 กันยายน 2561 เวลา 08.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 6 (นักเรียนคาทอลิกสถานที่ ห้องคำสอนวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชุมเลือกคำว่า "เอฟฟาธา" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

บีอีซีบุรีรัมย์ : 25 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 . ประชุม

บีอีซีกลุ่ม 3 สถานที่ บ้านอาจารย์รัตนา สุขโน ที่ประชุมเลือกคำว่า "เชื่อ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนสิงหาคม 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

บีอีซีบุรีรัมย์ : 26 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 . ประชุม

บีอีซีกลุ่ม 5 สถานที่ บ้านพนักงาน คุณสมโชค คุณยุด เจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกคำว่า "ความเชื่อ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนสิงหาคม

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

บีอีซีบุรีรัมย์ : 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 6 (นักเรียนคาทอลิก) และเป็นการประชุม บีอีซี ครั้งแรกของกลุ่ม สถานที่ ห้องคำสอนวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชุมเลือกคำว่า "เปลี่ยนใจ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนสิงหาคม

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ประชุมกลุ่ม Bec ประจำเดือนกรกฎาคม บ้านหนองห่าง ที่บ้านของแม่สาวิตรี ปุราสะเก เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2018.

Credit: Bec บ้านหนองห่าง

บีอีซีบุรีรัมย์ : 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 19.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 3 บ้านคุณฒาลิกา+คุณประเทือง โสนะชัย ที่ประชุมเลือกคำว่า "แจกจ่าย" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกรกฏาคม 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์