วิถีชุมชนวัด(BEC)

ประชุมกลุ่ม Bec ประจำเดือนกรกฎาคม บ้านหนองห่าง ที่บ้านของแม่สาวิตรี ปุราสะเก เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2018.

Credit: Bec บ้านหนองห่าง

บีอีซีบุรีรัมย์ : 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 19.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 3 บ้านคุณฒาลิกา+คุณประเทือง โสนะชัย ที่ประชุมเลือกคำว่า "แจกจ่าย" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกรกฏาคม 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

บีอีซีบุรีรัมย์ : 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 19.00 น. ประชุมบีอีซี

กลุ่ม 2  สถานที่ บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า 

"ทรงขอบคุณพระเจ้า" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกรกฏาคม 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561 เวลา 17.00 น. ประชุมบีอีซี. กลุ่ม 5 (กลุ่มพนักงาน) สถานที่ บ้านนาง ละมัยพักตร์  นายศุภชัย วาปีทะ ที่ประชุมเลือกคำว่า "ฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกรกฏาคม

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

เวลา 18.00 น. ประชุม กลุ่ม BEC s ชุมชนสืบศิริ  บ้านคุณรัศมี ศักดิ์สง่าวงศ์ กลุ่ม เลือก  คำว่า"ขอบพระคุณพระเจ้า " เป็นพระวาจาทรงชีวิต เป็นข้อเตือนใจตลอดเดือนนี้  ปิดประชุมเวลา 19.15 น.

Credit: คุณ Noi Chabathip

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 . ประชุมบีอีซีกลุ่มสถานที่ บ้านนายสมัย ประทุมตรี      ที่ประชุมเลือกคำว่า "เด็กคนนี้อยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมิถุนายน Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันนี้ เวลา 17.30 สมาชิก BEC กลุ่มร่วมประชุมแบ่งปันประจำเดีอนนื้ ที่บ้านคุณศกุนตลา (คุณนกที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต "พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า"

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 07.45 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 4 (ครูคาทอลิก) สถานที่ อาคารแมรี่โดม ที่ประชุมเลือกคำว่า "ทันใดนั้นเศคาริยาห์กลับพูดได้" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมิถุนายน

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 3 สถานที่ บ้านนางจีรนัส และ นายครองศักดิ์ นิติไชยโรจน์ ที่ประชุมเลือกคำว่า "จิตใจของเขาเข้มแข็งขึ้น" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมิถุนายน 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 5 สถานที่ บ้านนาง นัยณา และ นายประยูร แก้วบ้านดู่ ที่ประชุมเลือกคำว่า "เข้มแข็งด้านจิตวิญญาณ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมิถุนายน  Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

บีอีซีบุรีรัมย์ : 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 2 สถานที่ บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า "สั่งสอน" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมิถุนายน

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

กลุ่มบีอีซี วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลปากช่อง แบ่งปันในหัวข้อเรื่อง พระอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง หว่านแล้ว งอกขึ้น กลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของนกและให้ร่มเงาได้ (มก.4:30-32)

Credit: sanguine

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.30 . ประชุมกลุ่มย่อยบีอีซี ชุมชนสืบศิริบ้านคุณมงคล-คุณภูวริศา พุ่มร่มบุตร มีผู้เข้าร่วมประชุม 8ท่าน  ทางกลุ่มเลือก "พระองค์อยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ"เป็นพระวาจาทรงชีวิต เพื่อเป็นข้อเตือนใจ  Credit: Noi Chabathip

 บีอีซีบุรีรัมย์ : 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 5 (กลุ่มพนักงาน) สถานที่ หน้าบ้านพัก นายอุทยาน ปั้นทอง (ลุงโตย) ที่ประชุมเลือกคำว่า "สันติสุข" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนพฤษภาคมCredit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

กลุ่มแรกรุ่นเลือกคำว่า...จงขอเถิด ท่านจะได้ร้บ เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนพฤษภาคม  Credit: Nok  Weranat

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018 เวลา 18.00 . คณะคุณครู พนักงาน และสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์บุรีรัมย์ ได้อำลาคุณพ่อยอห์น บัปติส บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียน ที่ต้องพักรักษาสุขภาพ และเป็นโอกาสดีต้อนรับซิสเตอร์ ซีริล จำนันท์ ไพรงาม มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ และทำงานในวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์บุรีรัมย์. Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 บีอีซีบุรีรัมย์ : 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 3 สถานที่ บ้านคุณรวิวรรณ วุฒิพินิจธรรม ที่ประชุมเลือกคำว่า "อภัยบาป" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนพฤษภาคม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่15.61 เวลา15.20 บีอีซีกลุ่ม1รพ.เซนต์เมรี ประชุม ห้องประชุมพลมารี กลุ่มเลือกคำว่า ทุกสิ่งที่เป็นของข้าพเจ้า ก็เป็นของพระองค์ด้วย เป็นพระวาจาทรงชีวิต ประจำเดือนพ.. Credit: Nicha

วันที่..  2561 ประชุม BECs  ที่บ้าน ..บำเพ็ญ - คุณอัมพร  สินธุวานิช   กลุ่มเลือกพระวาจาทรงชีวิต   " ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาป  ก็จะรอดพ้น "  

Credit: คุณยุพวรรณ

บีอีซีบุรีรัมย์ : 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 4 (กลุ่มครูคาทอลิก) สถานที่ ห้องประชุมอาคารแมรี่โดม ที่ประชุมเลือกคำว่า "สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอด เดือนพฤษภาคม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

อาทิตย์ที่6พฤษภาคม61 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่องได้ร่วมสวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจาในหัวข้อที่ว่า "ท่านทั้งหลายจงรักกันและกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน"และนำเอาไปปฏิบัติตลอดเดือนนี้ Credit: คุณ sanguan

การประชุมกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมารีย์บุรีรัมย์ Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 19.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่มสถานที่ บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า "มีผลมาก" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนเมษายน

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ประชุมกลุ่ม Bec บ้านหนองห่างประจำเดือนเมษายน ที่บ้านพ่อสมาน ปุราสะเก เมื่อ 29 เมษายน 2018

Credit: คุณพ่ออัมรินทร์

วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 18.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 5 (กลุ่มพนักงาน) สถานที่ บ้านนางหนูทิพย์  นายอุบล วาปีโส ที่ประชุมเลือกคำว่า "ท่านอยากได้สิ่งใดก็จงขอเถิด" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนเมษายน Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่  23 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 2 สถานที่ บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า " เอโลอี เอโลอี เลมา สะบัคทานี  (แปลว่า ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้า)" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมีนาคม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

บีอีซีบุรีรัมย์ : 17 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 . เป็นโอกาสเยี่ยมบ้านสมาชิก และประชุมบีอีซีกลุ่ม 5 สถานที่ บ้านคุณประสาน ศรจันทร์  พักอาศัยที่หมู่บ้านโคกเหล็ก .โคกเหล็ก .ห้วยราช ที่ประชุมเลือกคำว่า "ผู้รับใช้ " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมีนาคม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 07.45 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 4 และเรียนคำสอน กลุ่มครูคาทอลิก สถานที่ ห้องประชุมอาคารแมรี่โดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โดยมีซิสเตอร์จำเนียร สอนคำสอนคุณครูคาทอลิก และนำการรำพึง ภาวนาในรูปแบบของการ เดินรูป 14 ภาค พระวาจาที่สกิตใจเลือกคำว่า " พระเจ้าข้า " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมีนาคม. Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 1 บ้านคุณแม่ทองสุข ชนวัฒน์ ที่ประชุมเลือกคำว่า " ที่นี่สบาย น่าอยู่จริงๆ " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกุมภาพันธ์

 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

สภาภิบาลวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ นำโดย คุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ รองประธานสภาภิบาลวัด ให้การต้อนรับคณะผู้แสวงบุญจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี จำนวน 10  คน วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 .. 2561

 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 18.30 . ประชุม  บีอีซี กลุ่ม 1 บ้านคุณสาวิตรี และ .ชัยชาญ รอตภัย ที่ประชุมเลือกคำว่า " ประหลาดใจ/ปีศาจ " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมกราคม 

 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. ประชุมบีอีซี สถานที่บ้านคุณวัชรินทร์ และคุณอัจฉรา จิตรครบุรี ในที่ประชุมเลือกคำว่า " แสงสว่าง และอธิษฐานภาวนา " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมกราคม

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 60 ตัวแทนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ ร่วมถวายผ้าป่า และร่วมบริจาคเงินทำบุญ เพื่อสร้างอาคารโดม และหลังคาทางเดิน โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ (บ้านโนนแก้ว) โดยบริจาคเงินจำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

สัตบุรุษวัด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร่วมงานชุมนุมวิถีชุมชนวัดเขตบุรีรัมย์   สังฆมณฑลนครราชสีมาวันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม   พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม  วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท นำโดย คพ.สุรชัย เจริญพงศ์ 

ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

กลุ่มคริสตชนชุมชนแห่งความเชื่อ สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมสวดปิดเดือนแม่พระ การสวดสายประคำเดือนตุลาคม ปี 2017  Credit: คุณวีระ

บีอีซีกลุ่ม 1 บุรีรัมย์จัดประชุมที่บ้าน ผอ.ชัยชาญ และอ.สาวิตรี รอตภัยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 19.30 . ที่ประชุมเลือกคำว่า "อาณาจักรสวรรค์ และ ชั่วโมงเดียว" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน ภาพและข่าวจากม.กฤษวรพัทธ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2017 วัดมารีย์สมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ อบรมสร้างความตระหนักในวิถีชุมชนวัดครั้งที่1, คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร คุณพ่อธัญญา ศรีอ่อน และคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ร่วมให้การอบรม รายงานโดยคุณพ่อเฉลียว วาปีกัง

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 . โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ มีการประชุมบีอีซีกลุ่ม 4  (กลุ่มครูคาทอลิก) ที่ห้องสมุดของโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนซิสเตอร์จำเนียร บุญทันเข้าร่วม และมอบพระคัมภีร์ให้กับคุณครูเพื่อใช้ในการประชุม ในครั้งต่อๆไปที่ประชุมเลือกคำว่า "อย่ากลัวเลย" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน ขอบคุณข่าวจากคุณกฤษวรพัทธ์

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 . เขตบุรีรัมย์มีการประชุมบีอีซีกลุ่มที่บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า "เปิดเผย และคำว่า ท่านว่าเราเป็นใคร" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน รายงานโดยคุณกฤษวรพัทธ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 18.00 . มีประชุมกลุ่มบีอีซีชุมชนสืบศิริ ที่บ้านคุณพี่รนิจ ทางกลุ่มเลือกคำว่า "อย่ากลัวเลย"เป็นพระวาจาทรงชีวิตประจำเดือนนี้ ขอบคุณข่าวจากคุณชบาทิพย์