เยาวชน

ฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชน สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์    นครราชสีมา กลุ่ม 3  นำกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน สอนคำสอน นำสันทนาการ เล่นกีฬากับเด็กและเยาวชน บ้านหนองห่าง  ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่  20 สิงหาคม .. 2017

"เยี่ยมเด็กและเยาวชน" คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมาและทีมงานสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา ออกเยี่ยม ติดตาม กลุ่มเด็กและเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟ โนนงิ้ว .ห้วยแถลง .นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม .. 2017.

"ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี เมืองคง" คุณพ่อวินัย เปลี่ยนบำรุง เจ้าคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองคณะ และเปิดกิจกรรมศูนย์เยาวชนแบร์โทนี เมืองคง จ.นครราชสีมา ช่วงบ่าย นักกีฬาทีมชาติสังกัด ทีมเมืองทอง ยูไนเต็ด มงคล ทศไกร และทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร ฝึกเทคนิคฟุตบอลให้กับเยาวชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

ฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชน สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา ออกฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชนตามวัดในเขตอ.ประทาย อ.บัวลาย และ อ.คง โดยรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในแต่ละวัดทำกิจกรรมร่วมกัน ซ้อมขับร้องบทเพลงในมิสซา ฝึกเด็กช่วยมิสซา สอนคุณธรรม คำสอน นำสันทนาการและกีฬาให้กับเด็กๆและเยาวชน

ออกเยี่ยมติดตามกลุ่มเยาวชนวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง แผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ออกเยี่ยมติดตามกลุ่มเยาวชนบ้านเณรเล็กเปาโล นครราชสีมาและนักเรียนโครงการหลุยส์ แมรี่โฮม ปากช่อง เริ่มด้วยวจนะพิธีกรรมศีลอภัยบาปโดยคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาล ติดตาม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กลุ่มเยาวชนได้รับทราบ ให้แต่ละกลุ่มสรุปกิจกรรมในปีที่ผ่านมา และนำสันทนาการโดยสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2017

ศูนย์ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ออกเยี่ยมกลุ่มเยาวชนที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด โดยมี บร.เณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา นำกิจกรรมและสันทนาการ จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 54คน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.2017

ประชุมผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา แผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมาประชุมผู้นำเยาวชนเพื่อทราบปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ค.ศ. 2017 และสรุปกิจกรรมที่ทำร่วมกันในปีที่ผ่านมา ที่สำนักมิสซังนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ภาพและข่าวจากคุณเยาวภา จันขุนทด