สารวันวิสาขบูชา 2017

สังฆมณฑลนครราชสีมา ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานอบรมผู้นําศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 18 /2017 ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2017 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีรายนามดังนี้ คือ 1. คุณดิเรก ศรีบุตร 2. คุณแขไข ทองทั่ว 3. คุณสุปราณี โรจนรัต 4. คุณวีรนาถ แซ่เจา และ 5. คุณกฤษวรพัทธ์ รัชธันย์ญาเศวต โดยมีเนื้อหาเพื่อศึกษาเรื่องศาสนสัมพันธ์ และเรื่องคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จากแง่มุมต่างๆ ดังนี้คือ

1 ศาสนสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรสากล

2 ศาสนสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรในประเทศไทย 3 เหตุผลทำไมต้องทำศาสนสัมพันธ์

4 ศาสนสัมพันธ์แง่มุมพระคัมภีร์

5 ต้นแบบงานศาสนสัมพันธ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

6 พุทธศาสนา และหลักธรรมปฏิบัติในสังคม

7 ขั้นตอนการทาสมาธิ ในรูปแบบของพราหมณ์-ฮินดู

8 ประเพณี วัฒนธรรมไทย

9 หลักการทาศาสนสัมพันธ์ 10 ประการ

10 แนวทางปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมพิธีกรรมศาสนาอื่นๆ และถาม-ตอบ

11 หลักการและการทำคริสตศาสนจักรสัมพันธ์

หลังจากการเข้าร่วมอบรมแล้วพบว่าผู้เข้าร่วมมีความมั่นใจที่จะกล้าทำศาสนสัมพันธ์และมีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศาสนสัมพันธ์และประเพณี วัฒนธรรมของไทย ขอบคุณภาพจากคุณวีรนาถ แซ่เจา