วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง (แก้งคร้อ/หนองสังข์)

กำเนิดหมู่บ้าน

ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ย้่ายจากหมู่บ้านหนองพอก อำเภอภูเขียว (ต่อมาเป็นอำเภอแก้งคร้อ) ไปหาที่ทำกินใหม่โดยการนำของนายปี้อ ขวาไทย นายเคน คำมา นายบุญมี โยธาวงค์ และนายมูล พงษ์ประเสริฐ ในสมัยนั้นการทำมาหากินหลักคือการทำนา ต่อๆ มาจึงมีชาวบ้านจากที่ต่างๆ อพยพย้ายที่ทำกินตามมา ที่สุดการขยับขยายจึงเกิดเป็นหนองหญ้าปล้อง (ตำบลหนองสังข์)

คริสตชน (ประมาณปี 2512 -2518/1969-1975)นายคำพา งามสวัสดิ์ ครูคำสอนของวัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ ได้เดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อสอนคำสอน ได้รู้จักคุ้นเคยกับนายบ่ง พิมพ์สมบูรณ์ ซึ่งเป็นชาวบ้านหนองหญ้าปล้อง มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนและพักที่บ้านนายบ่ง นายคำพาพูดคุยเรื่องศาสนากับนายบ่ง เพื่อนบ้านก็ได้เข้าร่วมวงสนทนา มีการถกเถียงแบ่งปันความรู้เรื่องศาสนาแก่กันและกัน เนื่องจากไม่เคยได้ยินเรื่องราวของศาสนาคริสต์ มีบางคนไม่ชอบใจแต่ก็มีบางคนสนใจ การเทียวไปเทียวมาของนายคำพานานเข้าจึงมีบางคนเกิดความเชื่อ เช่น นายบ่ง นายเบา นายอวบ นางอ่ำ นายสมมุติ เมื่อเห็นมีคนสนใจ นายคำพาจึงไปรายงานคุณพ่อมิแชล (M.E.P.) เจ้าวัดแก้งคร้อ คุณพ่อจึงไปเยี่ยมเยือนชาวบ้าน

ได้เข้าไปสอนคำสอนและสวดภาวนา ชาวบ้านหลายคนไม่เข้าใจแสดงอาการไม่ชอบและได้กลั่นแกล้ง (เมื่อมีการเปลี่ยนศาสนา บางคนไม่เข้าใจและไม่ชอบ...สมัยนั้น) ต่อมานายคำพาได้รับมอบหมายให้สอนที่แก้งคร้อ และนายเสมียน? ได้เข้ามาสอนต่อและพักที่หมู่บ้านเลย จากคำบอกเล่าชี้ว่าการติดต่อและเรียนรู้ศาสนานี้ใช้เวลาประมาณ 7 ปี

    สมัยท่านวังงาแวร์ ประมาณปี 2519 - 2528/1976 - 1985 หลังจากคุณพ่อมิแชลย้าย มีพระสงฆ์สลับกันมาช่วยเหลือชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นท่านวังงาแวร์ คุณพ่อมัลแซร์ คุณพ่ออรุณ ธรรมธาดา (มีการขุดเจาะบาดาลแต่ไม่ได้น้ำ) แต่ก็ไม่นานและที่สุดท่านวังงาแวร์ก็เป็นผู้รับผิดชอบเขตแก้งคร้อ

ท่านวังงาแวร์ได้ซื้อที่ดินของนางผาย เยือกเย็นในราคาถูกเพื่อสร้างโรงสวดเล็กๆ ในปี 2521/1978 (ปัจจุบันเป็นที่พักพระสงฆ์) 26 สิงหาคม 2521/1978 ท่านพเยาว์ มณีทรัพย์ ได้เข้ามาที่หมู่บ้าน เพื่อทำพิธีรับผู้สนใจเรียนคำสอน 50 คน เวลา 19:30 น. “โดยการมอบกางเขนให้หัวหน้าครอบครัวเอาไว้ไปแขวนที่บ้าน ผูกข้อมือมีกางเขนเล็กๆ เพื่อเอาไว้ไปห้อยคอ ทำเครื่องหมายกางเขนบนหน้าผาก”

Mass Times 

Saturday 06.00 p.m.

ท่านวังงาแวร์ยังสม่ำเสมอในการสอนคำสอนและถวายมิสซา ที่สุดเห็นว่าโรงสวดเล็ก ไม่พอกับผู้สนใจจึงขยับขยายซื้อบ้านเก่าหลังหนึ่งของนายพรหมา คำแพง ประมาณ 30,000 บาท ปรับปรุงเป็นวัด (รวมซื้อบ้าน ค่าช่าง และสร้างวัด) เย็น 13 พฤษภาคม 2523/1980 ท่านพเยาว์ มณีทรัพย์ โปรดศีลล้างบาป 6 ครอบครัว ผู้ใหญ่ 15 คน เด็ก 25 คน รวมเป็น 40 คน รุ่งขึ้นเวลา 07:00 น. เสกวัดใหม่และถวายมิสซาในวัดนี้เป็นครั้งแรก ผู้ใหญ่ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกด้วย นอกจากศาสนาแล้ว ด้านสังคมท่านวังงาแวร์ยังริเริ่มงานตั้งธนาคารข้าว ธนาคารควาย ปุ๋ย ส่งคนไปเรียน ช่วยเหลือด้านส่งคนไปโรงพยาบาล ฯลฯ นำความเจริญสู่ชาวบ้านมากทีเดียว ท่านวังงาแวร์ยังส่งเสริมเด็กไปเรียนค่ายคำสอน งานคริสต์มาสก็ได้ส่งเสริมให้มีพวกสามเณรใหญ่มาฝึกงาน ฯลฯ ท่านยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านอยู่เสมอ

    สมัยคุณพ่อสุข ศรจันทร์

    เมื่อท่านวังงาแวร์ป่วย คุณพ่อสุข ศรจันทร์ เป็นเจ้าวัดต่อมา มีการช่วยพัฒนาด้านอาชีพให้ชาวบ้าน ไม่ได้ขาดการเยี่ยมเยียนและถวายมิสซาเพื่อสัตบุรุษ

ช่วงนี้มีการส่งชาวบ้านไปร่วมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ฯลฯ

    สมัยคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ ท่านส่งเสริมให้คริสตชนกระตือรือร้นในการปฏิบัติศาสนกิจ แต่ก็อยู่ไม่นานเพราะต้องไปประจำที่อื่น (บุรีรัมย์)

    สมัยคุณพ่อโรแบร์ต มัลแซร์ นอกจากงานอภิบาล ท่านได้ซ่อมแซมบ้านพักพระสงฆ์ ปรับปรุงที่ดิน ขุดสระเพื่อให้มีน้ำหน้าแล้ง สร้างศาลา สร้างห้องน้ำห้องส้วมเพื่อให้เพียงพอในวันฉลองวัด ปรับปรุงด้านความร่มรื่นให้วัด โดยการเชิญชวนคริสตชนปลูกต้นไม้ ฯลฯ ส่งเสริมด้านการศึกษา โดยส่งเด็กๆ ไปเรียนในที่ต่างๆ ช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนสม่ำเสมอ

    สมัยคุณพ่ออังคาร บุญใหญ่ (คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์) คุณพ่อกระตือรือร้นในการทำงาน ช่วยเหลือสมทบระบบน้ำประปาให้กับชาวบ้าน ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับเด็กๆ และเยาวชน มีการชักชวนคริสตชนแก้งคร้อมาเลี้ยงอาหารให้กับชาวบ้าน โดยหลังมิสซาวันอาทิตย์ คริสตชนมาร่วมทานอาหารด้วยกัน แต่คุณพ่ออยู่ได้ไม่นานก็ย้ายไปรับหน้าที่แห่งอื่น

    สมัยคุณพ่อสิทธิชัย เพ็ญคำ (คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์) คุณพ่อเป็นเจ้าวัดต่อจากคุณพ่ออังคาร มีการปรับปรุงบ้านพักพระสงฆ์เก่าให้เป็นบ้านพักซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู ซึ่งมาช่วยงานที่นี่ ปรับปรุงวัดใหม่(จากหลังคาสังกะสีเป็นกระเบื้อง) สร้างบ้านพักเจ้าวัดหลังใหม่ มีคริสตชนอยู่ที่หมู่บ้านประมาณ 25 คน มีการอพยพไปทำงานที่อื่นบ้าน เพราะความแห้งแล้ง (อาชีพเกษตรกร)

    สมัยคุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี คุณพ่อได้สร้างวัดหลังใหม่พร้อมอาคารประกอบ เช่น บ้านพักพระสงฆ์ บ้านพักซิสเตอร์ ฯลฯ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดเสกวัดหลังใหม่

    สมัยคุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง เข้ามารับตำแหน่งต่อจากคุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี โดยท่านรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อด้วย ในสมัยนี้มีการสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับสัตบุรุษโดยเฉพาะเมื่อมีการฉลองวัด สมัยนี้คุณพ่อเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรม หรือเข้าเงียบ ทั้งเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสังคมพัฒนา ฯลฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2553/2010 ในงานฉลองวัดได้มีการเสกหอระฆังของวัด โดยพระคุณเจ้า ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน"