พระสันตะปาปาเสด็จเยือนเจนัว

พระสันตะปาปายังคงกิจกรรมวันศุกร์แห่งเมตตาธรรมต่อไป

พระสันตะปาปาสถาปนานักบุญฟรังซิสโกและยาชินทา

สุวรรณสมโภชแม่พระฟาติมา

สู่ปีที่ 5 สมณสมัย พระสันตะปาปาฟรังซิส

พระสันตะปาปาประทานพรตรุษจีน

พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมวัดซานตา มาเรีย

พระสันตะปาปาตรัสสอนคำสอนเรื่อง “ความหวังของคริสตชน”

พระสันตะปาปาทรงประทานพรแด่โรมและโลก

พระสันตะปาปากระตุ้นให้เปิดใจรับข่าวดีแห่งการบังเกิด

พระสันตะปาปาถวายมิสซาวันสมภพ 80 ชันษา

พระสันตะปาปาทรงปิดประตูศักดิ์สิทธิ์พระมหาวิหารนักบุญเปโตร

11-11-2016 พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมชายหนุ่มที่ละชีวิตสงฆ์

02-11-2016 พระสันตะปาปาถวายมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

22-10-2016 พระสันตะปาปาทรงระลึกถึงนักบุญ ยอห์น ปอล ที่ 2

20-10-2016 ประธานาธิบดีแห่งบูร์ กินา ฟาโซ เข้าเฝ้าฯ พระสันตะปาปา

14-10-2016 พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านเด็ก “SOS Village”