สตรี

วันที่ 16 กรกฎาคม ..2561   ติดตามกลุ่มสตรีอาสนวิหารฯ .นครราชสีมา  ในการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นอีกหนึ่งความสนใจของกลุ่มที่เคยเสนอไว้ ที่ประชุม การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มสมาชิก และหารายได้เข้ากลุ่ม

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 19 มิถุนายน ..2561 เข้าไปเยี่ยมเยียนสตรีบ้านหนองพลวง .ประทาย .นครราชสีมา ทางแผนกสตรี ไม่ได้ลงติดตามงาน ของกลุ่มสตรีหนองพลวงเป็นเวลานาน ในปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นภายในกลุ่มเพราะไม่มีกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน นอกจากนี้ยังพูดคุยกันเรื่อง การทอผ้าห่มและเสื่อ ซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่สตรีหนองพลวงทำกันอยู่เป็นประจำ แต่ต้องประสบปัญหากับเรื่องตลาด ซึ่งในตรงนี้ก็จะนำไปประชาสัมพันธ์ที่ คคส.สังฆมณฑลอื่นๆ และระดับชาติด้วย

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 20 มิถุนายน ..2561  ไปรวมกลุ่มสตรีวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน .ปะคำ .บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่แผนกสตรีได้ลงพื้นที่บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร เพื่อประชุมกับกลุ่มสตรีวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน สวดภาวนาร่วมกัน และพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของเราในฐานะสตรี เรามีส่วนร่วมกับวัดอย่างไรในการอภิบาลสตรี  และเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องรวมกลุ่มกัน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 24 กรกฎาคม ..2561 จัดการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองจากอุบัติภัย  ให้กับกลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจในชุมชน วัดหนองหญ้าปล้อง .แก้งคร้อ .ชัยภูมิ

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม  ..2561 เจ้าหน้าที่ของแผนกสตรีนครราชสีมา 2 คน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ ศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 23 กรกฎาคม ..2561 ติดตามกลุ่มสตรีวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท .บุรีรัมย์  ในการทำน้ำยาล้างจาน เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 26 กรกฎาคม ..2561 จัดประชุมสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 ที่สำนักพระสังฆราชเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในงานสตรีที่แต่ละวัดได้ทำนั้น และเพื่อปรึกษาหารือกันในการทำกิจกรรมตามโครงการที่ทางมิสซังอนุมัติให้ 

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดสัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑลย้อนประวัติศาสตร์ ในพระศาสนจักรไทย เพื่อการก้าวไปข้างหน้าในการดำรงชีวิตและความเชื่อโดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน ในการสัมมนาครั้งนี้ มีสตรีในเขตสังฆมณฑลฯ เข้าร่วมจำนวน 80 ท่าน และคุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โรงแรมศรีพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 เมี่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ .. 2561 คณะกรรมการสตรีคาทอลิกนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่บ้านโนนแก้ว และหมู่บ้านโนนแฝก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 คน โดยจัดให้มีการประชุมกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ วัดนักบุญเทเรซา  (วัดเก่า) ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งนี้จะทำให้การบริหารจัดการกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น หลังจากการประชุมจบลง ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี ได้เข้าไปติดตามและเยี่ยมเยียนสวนปลูกผักของกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่บ้านโนนแก้วต่อไป

Credit: แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ .. 2561 กลุ่มสตรีบ้านนาตะคุ ร่วมกับคณะกรรมการสตรีคาทอลิกนครราชสีมา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขสุภาพตำบลหนองม่วงใหญ่ จัดให้มีโครงการกิจกรรมการเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านและการทำลูกประคบเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน  การทำลูกประคบนี้ได้หาสมุนไพรจาก  “สวนพอเพียงบ้านตากี่กะยายเบ้า”  หมู่บ้านนาตะคุ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีในหมู่บ้านนาตะคุผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรและการทำลูกประคบ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน เรียนรู้วิธีการทำลูกประคบ ชนิดสด รวมไปถึงการทดลองประคบ และอบสมุนไพร โดยมีวิทยากรแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงใหญ่ คุณพรพิมล แสงตะวัน เป็นผู้สอนวิธีการทำลูกประคบ  และคุณบุญธรรม มะรังศรี(ยายเบ้า) เป็นผู้แนะนำวิธีการประคบและอบสมุนไพร ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

Credit: แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา

คณะกรรมการสตรีคาทอลิกนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองไม้งาม และร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในกลุ่ม วัดนักบุญยอแซฟ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ .. 2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานภายในกลุ่ม และพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการสตรีคาทอลิกนครราชสีมาได้มอบป้ายแปลงเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษให้แก่กลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองไม้งาม. Credit: แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา