St. teresa church

ประวัติวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว

ปี พ.ศ.  2465/1922  ระหว่างเดินทางบนขบวนรถไฟ  พระภิกษุมังและครูแหยม  ขุนศักดา(ครูคำสอน) สนทนาเรื่องศาสนา“เยซูพระผู้ไถ่” ด้วยความสนใจศาสนาอย่างมาก  ครูแหยมจึงพาพระภิกษุมังพบคุณพ่อโทมาที่โคราช  จากน้ันพระภิกษุมังเดินทางกลับไปที่บ้านนาเชือก เล่าเรื่องคริสต์ศาสนาให้ญาติพี่น้องฟังอย่างร้อนรน (หลังจากสึกออกจากพระภิกษุ)

    เชิญคุณพ่อโทมาไปสอนคำสอนที่บ้านนาเชือก  ชาวบ้านสนใจเรียนคำสอน สมัครเข้าเป็นคริสตชน รับศีลล้างบาปเชิญคุณพ่อโทมาไปสอนคำสอนที่บ้านนาเชือก  ชาวบ้านสนใจเรียนคำสอน สมัครเข้าเป็นคริสตชน รับศีลล้างบาป ต่อมาเกิดความขัดแย้ง มีการกลั่นแกล้ง หนักขึ้นจึงย้ายไปที่นาดูน(ห่างกันประมาณ 1  กม.) ที่นาดูนคริสตชนถูกกลั่นแกล้ง เกลียดชัง เกิดความขัดแย้ง เช่น อุจจาระบนทางเดินเข้าโรงสวด เกิดการทะเลาะวิวาท ชกต่อย หนักขึ้นจึงเผาโรงสวด

    อพยพสู่บ้านสองพี่น้องโดยการนำของ นายมัง ศรีสุระและ ครูแหยม  ขุนศักดา(มีการอพยพไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้) ขณะน้ันคุณพ่อโทมาได้อภิบาลท้ังสองแห่ง คือ ที่นาเชือก และนาดูน  จากการถูกเบียดเบียนจึงได้พากันอพยพไปสองพี่น้อง แต่ขณะเดินทางเห็นที่แห่งหน่ึงเหมาะจะต้ังเป็นหมู่บ้าน ชื่อโนนแก้ว(ตามตำนานเล่าว่า “ตอนกลางคืนมีคนเห็นดวงแก้วลอยจากฟากฟ้าบ้านหน่ึงสู่อีกฟากฟ้าบ้านหน่ึง)

    ปี ค.ศ. 1931 ที่โนนแก้วมีโรงสวดทำด้วยไม้ไผ่หลังคามุงแฝก คุณพ่อราฟาแอลมาอภิบาลอาทิตย์ละคร้ัง จากน้ันเมื่อคุณพ่อราฟาแอลเป็นเจ้าอาวาส วัดได้ถูกสร้างเป็นหลังที่สองมี 12 ห้อง ยกระดับมีบันไดสามขั้น โดยนายเฟรด เดอเยซู คหบดีใจศรัทธาคอยช่วยเหลือ เปิดเสกวันที่ 11  พฤษภาคม พ.ศ. 2476 โดยพระสังฆราชเรอเน แปรอส พร้อมโปรดศีลกำลัง

Mass Times 

Mon-Sat 6.00 a.m.

Sunday 7.00 a.m.

    สมัยคุณพ่อราฟาแอลมีการสอนคำสอนแบบถาม-ตอบ มีการกล่าวหาชาวบ้านเป็นผีปอบ ผู้ไม่เชื่อไม่นับถือผีเข้าเรียนคำสอนและกลับใจจำนวนมาก ในวันเสาร์วันอาทิตย์ชาวบ้านมาช่วยทำนาวัดเพราะถือว่าเป็นกิจกุศลช่วยวัด

    ปี ค.ศ. 1938 สมัยคุณพ่อนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง สอนคำสอนใช้ภาพประกอบ ชาวบ้านให้ความสนใจมาก มีคริสตชนรับศีลล้างบาปจำนวนมาก เมื่อเกิดสงครามอินโดจีน  ขณะแวะวัดบ้านหันคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิด กฤษบำรุงตีระฆังเรียกชาวบ้านมาสวดที่วัด  เป็นเหตุให้ท่านถูกจับ

    ปี ค.ศ. 1942 สมัยคุณพ่อวิกเตอร์ ลาเกร์ เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อถาวร เป็นปลัดวัดโนนแก้วมีเรื่องเล่าว่า “คุณพ่อวิกเตอร์ ลาเกร์ ตีระฆังเรียกชาวบ้านมาเข้าวัด พวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่พอใจมาก อยากทำร้ายคุณพ่อ นางทองอ่อน ขุนศักดาว่ิงมาที่วัดพร้อมกับชาวบ้าน นางดี  ศรีสุระ พูดว่า “ฆ่าฉันก่อน จึงไปฆ่าคุณพ่อ” แสดงถึงความกล้าหาญอย่างมาก    

    วันที่ 2 มีนาคม .. 1942 คุณพ่อถาวรถูกยิงอาการสาหัส ที่จริงคนร้ายหวังยิงคุณพ่อวิกเตอร์ ลาเกร์

    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ .. 1944 กำนันห้วยแถลง ปลัดคนพิมายและพวกราว 20 คน เข้ามาก่อกวนกลางคืน ยิงปืนขึ้นฟ้า ตะโกนว่าใครดีเข้ามา ใครเก่งเข้ามาคนร้ายนำฟางข้าววัดมาจุดไฟเผาวัดและคอกม้า ได้เฝ้าดูจนไฟไหม้หมดจึงพากันกลับไป

    ปี ค.ศ. 1950 สมัยคุณพ่อหลุยส์ นิโคลาส(MEP)เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อเรอเน บริสซอง เป็นปลัดวัดโนนแก้ว มีการพัฒนาครูคำสอน ต้ังพลมารีคร้ังแรกในประทศไทย ช่วงนี้มีการสร้างวัดหลังใหม่(หลังที่ 2 ถูกเผา)   คุณพ่อหลุยส์ นิโคลาสคุมงานเข้มแข็งมาก ใช้เวลา 3 ปี (ช่วงฤดูร้อน) ชาวบ้านผลัดเปลี่ยนเป็นแรงงานสร้างวัด เมื่อสร้างวัดเสร็จจัดฉลอง 6 วัน 6 คืน และเปิดเสกโดยพระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง

    ปี ค.ศ.1972 สมัยคุณพ่อโรเบิร์ต มัลแซร์ได้พัฒนาวิชาการเกษตรในการปลูกข้าวและปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

    ปี ค.ศ.1974 สมัยคุณพ่อลาโบรีเป็นเจ้าอาวาส ได้จัดการเกี่ยวกับเอกสารที่ดินภายหลังเปลี่ยนเป็นมิสซังโรมันคาทอลิก สมัยคุณพ่อเกมังต์ ได้พัฒนาเส้นทางรอบหมู่บ้าน ตัดทางเชื่อมวัดโนนแก้วไปโนนแฝก พร้อมการพัฒนาแหล่งน้ำ

    ปี ค.ศ.1978 สมัยคุณพ่ออรุณ ธรรมธาดา สงฆ์จันทบุรีได้นำระบบสหกรณ์มาใช้ในหมู่บ้าน สร้างอาคารเรียนอนุบาล ปี ค.ศ.1985 สมัยคุณพ่อพิพัฒน์ ทนุพันธ์สงฆ์จันทบุรีีบวชพระสงฆ์คู่แรกของสังฆมณฑลนครราชสีมา คือ  คุณพ่อโทมัสบัณฑิต ประราศรี และคุุณพ่อยอแซฟสุข ศรจันทร์ วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.1988 บวชพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมาคู่ 2 คือคุณพ่อยอห์นบัปติสเอกชัย ชิณโคตร และคุณพ่อเปาโลสมเดช  พันธ์สมบัติ

    สมัยคุณพ่อยอแซฟสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ สงฆ์จันทบุรี สร้างอาคารเรียนใหม่เปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์”(ชื่อเดิมผดุงศิลป์) สร้างวัดหลังใหม่เปิดเสกโดยพระคุณเจ้ายออากิมพเยาว์ มณีทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2000 ปรับปรุงสุสาน ขุดสระน้ำใหม่

    สมัยคุณพ่อซิลเวสเตอร์ ประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ สร้างหอประชุมพระคุณแม่ สระว่ายน้ำ ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ (วัดเก่า) สร้างจำลองโรงสวดนาเชือก มีคุณพ่อสมดุล วาปีทะเป็นผู้ช่วย

    สมัยคุณพ่อมีคาแอลเฉลียว  วาปีกัง ท่านได้รับผิดชอบงานด้านสังคมและกลุ่มคริสตชนวัด BECs มีความตื่นตัวในเรื่องนี้อย่างแพร่หลายในมิสซัง

    ปัจจุบันสมัยคุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์