ประชุมพระสังฆราช 4 สังฆมณฑลภาคอีสาน ครั้งที่ 27   สังฆมณฑลนครราชสีมา โรงแรมแคนทารี โคราช

ขอแสดงความยินดีกับมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขเขตการปกครองนครราชสีมา ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติประเภทบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนบวรในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ .. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๓ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประธานในการมอบโดย ท่านอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการประทรวงวัฒนธรรม หลังจากเสร็จพิธีมอบโล่ นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ  อธิบดีกรมการศาสนา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับองค์การศาสนาที่ได้รับโล่อันทรงเกียรตินี้

ภาพข่าว Varintorn Hema

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ร่วมงาน โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ..2563   โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 จัดโดย การที่กองส่งเสริมอค์กรศาสนาอิสลาม และกิจการฮัจย์    เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้ความข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และมีทักษะในการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม และสามารถสนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา

บาดหลวงรัชนัย อ้อมนอก ผู้อำนวยการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา และคณะ ร่วมงาน รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2020 เวลา 13.00 . บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ   ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอน และข้อปฏิบัติพื้นฐานของศาสนา ที่ส่งเสริมความสมานฉันท์ และข้อห้ามทางศาสนา ให้แก่นักเรียน  โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์   ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี (บุ่งตาหลั่ว) .เมือง .นครราชสีมา จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ 7 กย. 2563 พระอาจารย์ สิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา พร้อมคณะ นำโดย คุณพิชิต-คุณอัจฉรา สุขีวัฒน์ มาศึกษาดูงานและเสวนาเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษและศาสนสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องต่างความเชื่อ ....ที่วัดนักบุญยอแซฟบ้านหนองไม้งาม 

.....โดยมีพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่พุทธศาสนิกชน และกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษของวัดคาทอลิก มาร่วมชุมนุม เสวนา-แบ่งปัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน...

…..เป็นการเปิดมิติแห่งความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาเพื่อการพัฒนา การแบ่งปัน การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน...

.....ขอพระพรแห่งพระจิตเจ้าได้นำทาง เป็นแสงสว่างในการดำเนินภารกิจงานแพร่ธรรมของพระองค์ในโลกปัจจุบันด้วยเทอญ.....

ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

คุณพ่อสุรชัย เจริญพงษ์ พร้อมด้วยคริสตชน วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

ทั้งนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และศาสนิกชนทุกศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  ภาพข่าว ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 พี่น้องชาวมุสลิมมาเยี่ยมชมศิลปะผสมขอม-โคธิคที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ นางรอง บุรีรัมย์และได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องคริสตชนของเรา 

ภาพข่าว ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

**ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร** 

..๖๓ เวลา ๐๙.๒๐ . ห้องศาสนาคริสต์ ชั้น อาคารรัฐสภา คริสต์ศาสนิกชน นำโดย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล จัดพิธีนมัสการพระเจ้า และได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีโดยมี นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต้อนรับ โดยได้กล่าวว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของทุกศาสนาในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จึงได้จัดให้มีสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจของศาสนาหลักในประเทศไทยทั้งศาสนาพุทธ คริสต์และอิสลาม เพื่อให้แต่ละศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน ทั้งนี้ ห้องศาสนาคริสต์แห่งนี้นับเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สมาชิกรัฐสภาบุคลากรในวงงานรัฐสภา ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของรัฐใช้สำหรับประกอบพิธีตามหลักศาสนาจากนั้น ศาสนาจารย์ ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย ผู้แทนสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย (กปท.) อธิษฐานพิธีเปิดการนมัสการพระเจ้า โดยมี นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีสำหรับการประกอบพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย การนมัสการพระเจ้า การอ่านพระวจนะพระธรรมสดุดี และการอธิษฐานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี รวมทั้งการอธิษฐานเผื่อคณะรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่รัฐสภา

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

คุณพ่อพรสิทธิ์ ประทุมปี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย และฝึกปฏิบัติวิชาศาสนิกสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมคำสอน และข้อปฏิบัติพื้นฐานของศาสนาคริสต์ ในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) ภาคบูรณาการและพิทักษ์สันติ สังกัด ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิดกฤษบำรุงเขาใหญ่ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ภายในและบริเวณรอบๆวัด ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม เวลา 10.00 - 12.00

ภาพข่าว คุณวัชระ สอนจันทึก

วันที่ 22-25 เมษายน 2562 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตจักรคาทอลิกในประเทศไทย จัดให้มีการอบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 20 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน ทางสังฆมณฑลนครราชสีมาได้ส่งตัวแทนไปร่วมอบรมจำนวน 9 คน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ แผนกสตรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมใจ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมิสซาบูชา

ขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก  รัชกาลที่ 10

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019 เวลา 10.30 น. บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส พร้อมด้วย ผู้นำทางศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาซิกข์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ หลักธรรมทางศาสนา และการเป็นศาสนิกชนที่ดี โครงการรวมพลังศาสนสัมพันธ์รู้รักสามัคคีเชิดชูสถาบัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี (บุ่งตาหลั่ว) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขับเคลื่อนหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ของศูนย์ธรรมขยายผลสู่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 โรงแรมหาดใหญ่

พาราไดส&รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมี พล...สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เข้าร่วม ได้แก่ มุขนายก ยอแซฟ

 ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ อาจารย์มิตร ดาราฉาย ครูชำนาญการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อาจารย์ไพรัช ผนิชวรนันท์ ผจก.โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีเรียนรู้แกนธรรมศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามอย่างแท้จริง และเป็นการสานสัมพันธ์แกนนำศาสนาให้มาเป็นเครือข่ายส่งเสริมสันติสุขในชุมชนท้องถิ่นตนเอง. ทั้งนี้มีแกนนำศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ตำรวจ ทหาร ข้าราชการครู ในอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และตำรวจจาก 3 จังหวัดชายแดน มาเข้าร่วมโครงการกว่า 96 รูป/คน ผลการอบรม ทั้ง 4 อำเภอ คิดทำโครงการต่อยอดนำความรู้จาการอบรมไปขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างสันติสุข ความรักความเข้าใจของคนในชุมชน หวังสร้างรูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่อำเภอเป็นต้นแบบศาสนิกสัมพันธ์สร้างสันติสุขอย่างแท้จริง ได้แก่ โครงการสานสัมพันธ์ทำดี พอมี พอกิน อำเภอจะนะ โครงการศาสนิกสัมพันธ์ ผูกมิตรจิตอาสา อำเภอสะบ้าย้อย โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสองศาสนาสู่สังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน อำเภอเทพา. โครงการสายใยศาสนิกสัมพันธ์ อำเภอนาทวี

สภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระประจักร์เมืองลูร์ดนำโดยคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เข้าเยี่ยมพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ที่วัดบึงพระอารามหลวง เนื่องในวันวิสาขบูชา

ภาพ/ข่าว สภาภิบาลอาสนวิหาร

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางจาริกเเสวงบุญประเทศรัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2018 เเสวงบุญวัด อาสนวิหาร เเละสถานที่สำคัญต่างๆที่มีชื่อเสียงพร้อมท้ังภาวนา ถวายมิสซาร่วมกัน เพื่อพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 คุณพ่อบาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ซิสเตอร์นงลักษณ์ ประทุมปี และสภาภิบาลวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์บุรีรัมย์ ได้นำกระเช้าของขวัญ ไปมอบความสุขในวันคริสมาส และปีใหม่เเก่ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้นำศาสนาพุทธ  ผู้นำศาสนาอิสลาม เเละเพื่อนพี่น้องคริสเตียน เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน .. 2018 เวลา 09.30 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี ..2018หัวข้อ : การสานเสวนาวัฒนธรรมอีสานใต้ (ไทยเขมร : ความเชื่อและวิถีชีวิต) โรงแรมสกายวิว จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้นำศาสนาพุทธ คริสจักร อิสลาม หน่วยงานราชการและผู้แทนจาก 11 สังฆมณฑลทั่วประเทศ จำนวน 130 ท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ครั้งนี้

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 วัดนักบุญเทเรซาโนนแก้ว จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10 โดย บาทหลวงสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เป็นประธานในพิธี โดยมีพี่น้องสัตบุรุษชุมชนแห่งความเชื่อโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว คณะครูโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ และในโอกาสนี้ คณะสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อำเภอห้วยแถลง) เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญวัดนักบุญเทเรซา.

ภาพ/ข่าว Theresa Upatham

หัวหน้าเขตชัยภูมิ นำฝ่ายอภิบาล แลฝ่ายศาสนสัมพันธ์วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิพร้อมตัวแทนนักเรียนร่วมอวยพรผู้นำศาสนาและพี่น้องคริสเตียนในเขตจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 Credit: ทีมข่าววัดชัยภูมิ

OK