มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "ความแตกต่างคือความสวยงาม" ในงาน WORLD HALAL FEST 2020 ที่ศูนย์การค้า Centralword เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา และนอกจากนี้ยังมี พระพยอม กลุยาโณ ตัวแทนจากศาสนาพุทธ และ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุขตัว แทนจากศาสนาอิสลาม เป็นวิทยากรงานดังกล่าว

ภาพข่าว โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมใจ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมิสซาบูชา

ขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก  รัชกาลที่ 10

วันที่ 22-25 เมษายน 2562 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตจักรคาทอลิกในประเทศไทย จัดให้มีการอบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 20 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน ทางสังฆมณฑลนครราชสีมาได้ส่งตัวแทนไปร่วมอบรมจำนวน 9 คน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ แผนกสตรี

หัวหน้าเขตชัยภูมิ นำฝ่ายอภิบาล แลฝ่ายศาสนสัมพันธ์วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิพร้อมตัวแทนนักเรียนร่วมอวยพรผู้นำศาสนาและพี่น้องคริสเตียนในเขตจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 Credit: ทีมข่าววัดชัยภูมิ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 วัดนักบุญเทเรซาโนนแก้ว จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10 โดย บาทหลวงสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เป็นประธานในพิธี โดยมีพี่น้องสัตบุรุษชุมชนแห่งความเชื่อโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว คณะครูโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ และในโอกาสนี้ คณะสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อำเภอห้วยแถลง) เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญวัดนักบุญเทเรซา.

ภาพ/ข่าว Theresa Upatham

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019 เวลา 10.30 น. บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส พร้อมด้วย ผู้นำทางศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาซิกข์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ หลักธรรมทางศาสนา และการเป็นศาสนิกชนที่ดี โครงการรวมพลังศาสนสัมพันธ์รู้รักสามัคคีเชิดชูสถาบัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี (บุ่งตาหลั่ว) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน .. 2018 เวลา 09.30 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี ..2018หัวข้อ : การสานเสวนาวัฒนธรรมอีสานใต้ (ไทยเขมร : ความเชื่อและวิถีชีวิต) โรงแรมสกายวิว จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้นำศาสนาพุทธ คริสจักร อิสลาม หน่วยงานราชการและผู้แทนจาก 11 สังฆมณฑลทั่วประเทศ จำนวน 130 ท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ครั้งนี้

สภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระประจักร์เมืองลูร์ดนำโดยคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เข้าเยี่ยมพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ที่วัดบึงพระอารามหลวง เนื่องในวันวิสาขบูชา

ภาพ/ข่าว สภาภิบาลอาสนวิหาร

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 คุณพ่อบาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ซิสเตอร์นงลักษณ์ ประทุมปี และสภาภิบาลวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์บุรีรัมย์ ได้นำกระเช้าของขวัญ ไปมอบความสุขในวันคริสมาส และปีใหม่เเก่ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้นำศาสนาพุทธ  ผู้นำศาสนาอิสลาม เเละเพื่อนพี่น้องคริสเตียน เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางจาริกเเสวงบุญประเทศรัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2018 เเสวงบุญวัด อาสนวิหาร เเละสถานที่สำคัญต่างๆที่มีชื่อเสียงพร้อมท้ังภาวนา ถวายมิสซาร่วมกัน เพื่อพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

กองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขับเคลื่อนหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ของศูนย์ธรรมขยายผลสู่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 โรงแรมหาดใหญ่

พาราไดส&รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมี พล...สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เข้าร่วม ได้แก่ มุขนายก ยอแซฟ

 ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ อาจารย์มิตร ดาราฉาย ครูชำนาญการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อาจารย์ไพรัช ผนิชวรนันท์ ผจก.โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีเรียนรู้แกนธรรมศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามอย่างแท้จริง และเป็นการสานสัมพันธ์แกนนำศาสนาให้มาเป็นเครือข่ายส่งเสริมสันติสุขในชุมชนท้องถิ่นตนเอง. ทั้งนี้มีแกนนำศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ตำรวจ ทหาร ข้าราชการครู ในอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และตำรวจจาก 3 จังหวัดชายแดน มาเข้าร่วมโครงการกว่า 96 รูป/คน ผลการอบรม ทั้ง 4 อำเภอ คิดทำโครงการต่อยอดนำความรู้จาการอบรมไปขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างสันติสุข ความรักความเข้าใจของคนในชุมชน หวังสร้างรูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่อำเภอเป็นต้นแบบศาสนิกสัมพันธ์สร้างสันติสุขอย่างแท้จริง ได้แก่ โครงการสานสัมพันธ์ทำดี พอมี พอกิน อำเภอจะนะ โครงการศาสนิกสัมพันธ์ ผูกมิตรจิตอาสา อำเภอสะบ้าย้อย โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสองศาสนาสู่สังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน อำเภอเทพา. โครงการสายใยศาสนิกสัมพันธ์ อำเภอนาทวี

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK