มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "ความแตกต่างคือความสวยงาม" ในงาน WORLD HALAL FEST 2020 ที่ศูนย์การค้า Centralword เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา และนอกจากนี้ยังมี พระพยอม กลุยาโณ ตัวแทนจากศาสนาพุทธ และ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุขตัว แทนจากศาสนาอิสลาม เป็นวิทยากรงานดังกล่าว

ภาพข่าว โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมใจ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมิสซาบูชา

ขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก  รัชกาลที่ 10

วันที่ 22-25 เมษายน 2562 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตจักรคาทอลิกในประเทศไทย จัดให้มีการอบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 20 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน ทางสังฆมณฑลนครราชสีมาได้ส่งตัวแทนไปร่วมอบรมจำนวน 9 คน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ แผนกสตรี

หัวหน้าเขตชัยภูมิ นำฝ่ายอภิบาล แลฝ่ายศาสนสัมพันธ์วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิพร้อมตัวแทนนักเรียนร่วมอวยพรผู้นำศาสนาและพี่น้องคริสเตียนในเขตจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 Credit: ทีมข่าววัดชัยภูมิ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 วัดนักบุญเทเรซาโนนแก้ว จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10 โดย บาทหลวงสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เป็นประธานในพิธี โดยมีพี่น้องสัตบุรุษชุมชนแห่งความเชื่อโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว คณะครูโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ และในโอกาสนี้ คณะสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อำเภอห้วยแถลง) เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญวัดนักบุญเทเรซา.

ภาพ/ข่าว Theresa Upatham

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน .. 2018 เวลา 09.30 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี ..2018หัวข้อ : การสานเสวนาวัฒนธรรมอีสานใต้ (ไทยเขมร : ความเชื่อและวิถีชีวิต) โรงแรมสกายวิว จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้นำศาสนาพุทธ คริสจักร อิสลาม หน่วยงานราชการและผู้แทนจาก 11 สังฆมณฑลทั่วประเทศ จำนวน 130 ท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ครั้งนี้

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019 เวลา 10.30 น. บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส พร้อมด้วย ผู้นำทางศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาซิกข์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ หลักธรรมทางศาสนา และการเป็นศาสนิกชนที่ดี โครงการรวมพลังศาสนสัมพันธ์รู้รักสามัคคีเชิดชูสถาบัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี (บุ่งตาหลั่ว) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 คุณพ่อบาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ซิสเตอร์นงลักษณ์ ประทุมปี และสภาภิบาลวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์บุรีรัมย์ ได้นำกระเช้าของขวัญ ไปมอบความสุขในวันคริสมาส และปีใหม่เเก่ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้นำศาสนาพุทธ  ผู้นำศาสนาอิสลาม เเละเพื่อนพี่น้องคริสเตียน เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางจาริกเเสวงบุญประเทศรัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2018 เเสวงบุญวัด อาสนวิหาร เเละสถานที่สำคัญต่างๆที่มีชื่อเสียงพร้อมท้ังภาวนา ถวายมิสซาร่วมกัน เพื่อพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

กองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขับเคลื่อนหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ของศูนย์ธรรมขยายผลสู่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 โรงแรมหาดใหญ่

พาราไดส&รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมี พล...สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เข้าร่วม ได้แก่ มุขนายก ยอแซฟ

 ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ อาจารย์มิตร ดาราฉาย ครูชำนาญการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อาจารย์ไพรัช ผนิชวรนันท์ ผจก.โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีเรียนรู้แกนธรรมศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามอย่างแท้จริง และเป็นการสานสัมพันธ์แกนนำศาสนาให้มาเป็นเครือข่ายส่งเสริมสันติสุขในชุมชนท้องถิ่นตนเอง. ทั้งนี้มีแกนนำศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ตำรวจ ทหาร ข้าราชการครู ในอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และตำรวจจาก 3 จังหวัดชายแดน มาเข้าร่วมโครงการกว่า 96 รูป/คน ผลการอบรม ทั้ง 4 อำเภอ คิดทำโครงการต่อยอดนำความรู้จาการอบรมไปขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างสันติสุข ความรักความเข้าใจของคนในชุมชน หวังสร้างรูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่อำเภอเป็นต้นแบบศาสนิกสัมพันธ์สร้างสันติสุขอย่างแท้จริง ได้แก่ โครงการสานสัมพันธ์ทำดี พอมี พอกิน อำเภอจะนะ โครงการศาสนิกสัมพันธ์ ผูกมิตรจิตอาสา อำเภอสะบ้าย้อย โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสองศาสนาสู่สังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน อำเภอเทพา. โครงการสายใยศาสนิกสัมพันธ์ อำเภอนาทวี

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK