เมื่อวันอังคารที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564  ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ให้กับกลุ่มผู้พิการเขตวัดพระคริสตราชา บ้านเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทั้งคนพิการ ผู้ดูแล และอาสาสมัคร กว่า 30 คนโดยมีวิทยากรจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จ.นครราชสีมา สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครราชสีมาสนง.พัฒนาชุมชน อำเภอคงสนง.ปศุสัตว์ อำเภอคง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมครั้งนี้ ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา