ขอแสดงความยินดีกับ ซิสเตอร์ณัฐพร  โคตะพัฒน์  นางกาญจนา นพแก้ว นางมาลินี พะชะนะ ตัวแทนสตรี สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "สตรีผู้กล้า ผ่าวิกฤต เพื่อสังคม"  

เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2566  เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ และตัวแทนสตรี เข้าร่วมงานสัมมนา - สมัชชา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี หัวข้อบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดี ในการทำงานเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว ศูนย์พระมหาไถ่ พัทยา พร้อมศึกษาดูงานศูนย์ธารชีวิต (มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล) ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา  จัดพิธีปิดโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (.35)" ประจำปี 2565    ศาลาอเนกประสงค์วัดนักบุญยอแซฟ  บ้านหัน  .สีคิ้ว  .นครราชสีมา  โดยมีบาดหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ  เจ้าอาวาสวัดเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีปิดโครงการฯ และมอบเกรียติบัตร ซึ่งมีหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ พมจ. ,ผู้ใหญ่บ้าน, มูลนิธิหอการค้าไทย, ผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการฯครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา แผนกฟื้นฟูสังคมมนุษย์ คาริตัสไทยแลนด์ โดยประสานแจ้ง คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ เพื่อลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ ที่พักอาศัยอยู่บริเวณวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ด้วยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา  แผนกฟื้นฟูสังคมมนุษย์ คาริตัสไทยแลนด์

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา นำโดยคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี ลงพื้นที่ชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน มอบไก่ไข่และอาหาร  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35 จำนวน 20 คน ไก่ไข่คนละ 70 ตัว รวม 1,400 ตัว และอาหาร คนละ 30 กระสอบ รวม 600 กระสอบ โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง นครราชสีมา (พมจ.) และหน่วยงานท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่มอบในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการไทย (เลี้ยงไก่ไข่

เมื่อวันที่ 30 มิ.. – 1 .. 2565 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา  ได้จัดฝึกอบรมด้านอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ และการศึกษาดูงาน โดยได้วิทยากรจาก ปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว จันพาเพลินฟาร์มไก่ และเจ้าหน้าที่โคเออร์ หลังการฝึกอบรมคุณพ่ออนุสรณ์ สุริยัพ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีปิด มอบป้ายโครงการ และกล่าวอวยพรแก่ผู้เข้ารับการอบรม

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565  ชุมชนวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา จัดกิจกรรมเวทีเสวนา ผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายคาทอลิกไทยร่วมใจ ผลิตและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม  ภายในพิธีมิสซาสัตบุรุษมีการสวดภาวนาเพื่อชุมชนคาทอลิกเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน หลังพิธีมิสซา คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี ทำการเสกป้ายชุมชนคาทอลิกนำร่องปลูกและบริโภคผักผลไม้ปลอดสารเคมี ผู้ใหญ่บ้านโคกปราสาท และบ้านปราสาทพร เป็นตัวแทนชุมชนรับมอบป้ายจากผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และตัวแทนคาริตัส ไทยแลนด์ จากนั้นคุณพ่อสมบัติ ประทุมปี ได้กล่าวเปิดงานเสวนา และเปิดตลาดผักผลไม้ปลอดภัยของชุมชนวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน ให้สัตบุรุษได้เลือกซื้อ  และยังมีการสาธิตอาหารปลอดภัย คือ ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ กล้วยปิ้ง ทำแจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทาน

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ให้กับนักเรียนโรงเรียนมารดาวนารักษ์ ชั้น ม.2-3 จำนวน 80 คน ภายใต้หัวข้อ ยุติความเลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ โดยในการจัดกิจกรรมได้อ้างอิงพระวารสารนักบุญยอห์น บทที่ 8 : 1-11 เรื่องหญิงผิดประเวณี  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ร่วมแบ่งปันความรู้และข้อคิดให้กับน้องๆนักเรียน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ประสานมูลนิธิกู้ภัยฮุก 31 นำเรือลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบอาหาร ข้าวสาร น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน ถุงยังชีพ ณ วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564  ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ให้กับกลุ่มผู้พิการเขตวัดพระคริสตราชา บ้านเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทั้งคนพิการ ผู้ดูแล และอาสาสมัคร กว่า 30 คนโดยมีวิทยากรจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จ.นครราชสีมา สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครราชสีมาสนง.พัฒนาชุมชน อำเภอคงสนง.ปศุสัตว์ อำเภอคง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมครั้งนี้ ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา 

วันที่ 27 กันยายน 2564 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดมอบเช็ทกระเป๋าเครื่องมือแพทย์ ไว้ประจำวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว , วัดพระคริสตราชา เมืองคง , วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง เพื่อให้ทีมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อสผ.) ได้ใช้ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการเพื่อผู้สูงอายุ

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 28 กันยายน 2564 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องกลุ่มเครือข่ายงาน ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทด

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับชุมชนวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท ปราสาทพร และโรงเรียนมารดาวนารักษ์  จัดประชุมหารือเรื่องการจัดงานเสวนา ในฐานะเป็น 7 วัดคาทอลิกนำร่องทั่วประเทศ ในโครงการผลิตและบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัย เพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม  

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องที่มีความสนใจด้านเกษตรกรรมครัวเรือน และสมุนไพรร่วมงานได้ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคมนี้  ภายในงานหลังพิธีมิสซา มีเวทีเสวนา และตลาดผักผลไม้ปลอดสารพิษให้ได้เลือกซื้อ รวมถึงการแสดงของนักเรียน โรงเรียนมารดาวนารักษ์

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย (.35) ประจำปี 2564 วัดพระคริสตราชาเมืองคง โดยมีคุณพ่อเปโตร ปราโมทย์ ชินโคตร เป็นผู้มอบใบประกาศ และตัวแทนจากมูลนิธิหอการค้ามูลนิธิโคเออร์ เป็นผู้มอบปัจจัยในการฝึกปฏิบัติงาน พร้อมลงตรวจเยี่ยมเล้าหมูของผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการ

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการไทย (เลี้ยงไก่ไข่

เมื่อวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2565 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา  ได้จัดอบรมเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ ความปลอดภัยในการทำงาน และการทำบัญชีครัวเรือน โดยมี คุณพ่ออนุสรณ์ สุริยัพ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมให้โอวาทแก่คนพิการและผู้ดูแลที่เข้ารับการอบรม จำนวน 20 ครอบครัว  ซึ่งมีวิทยากรมาจาก สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นครราชสีมา , สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีคิ้ว , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นครราชสีมา ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมตามบ้าน เพื่อให้คำแนะนำในการจัดเตรียมทำเล้าไก่ไข่

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิขอนำเรือลงพื้นที่แจกอาหาร เครื่องดื่ม ให้ความช่วยเหลือพี่น้องสัตบุรุษผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยหลังสถานการณ์ดีขึ้นจะมีการรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่เยียวยาอีกครั้ง  ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา และแจ้งข้อมูลที่ท่านทราบเกี่ยวกับพี่น้องคาทอลิกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกับทางศูนย์สังคมพัฒนาฯ เพื่อลงพื้นที่ให้การเยียวยาหลังน้ำลด สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา โทร 089 777 39979 , 094 439 4555