สังคมพัฒนา

เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2020 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ร่วมเวที อบรมพัฒนาศักยภาพโครงการคนสู้ชีวิต (CPVP)ประจำปี2020 วัดนักบุญมาร์การิตาอาลาก็อก บ้านหนองบัวทอง ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแกนนำอาสาสมัครในชุมชนไทยทั่วประเทศ ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มทักษะในการบริการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อยกระดับงานบริการให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ จะได้เกิดประโยชน์ในการทำงานทั้งในภาพรวมและในพื้นที่ต่อไป..

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

วันที่ 28 เมษายน 2020 สำนักเลขาธิการ คาริตัสไทยแลนด์ “ Caritas ThaiLand “ ร่วมกับ ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม แผนกผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ส่งมอบข้าวของอาหารแห้ง/สิ่งของที่ใช้ในครัวเรือนให้กับ คพ.ประสาท ใหม่เพียรวงศ์ และอาสาสมัคร เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ชุมชนบ้านไทรทม .สระทอง .หนองหงส์ ในช่วงวิกฤตสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โรคโควิด-19)  ที่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครอบครัวยายส่วย ตลอดนอก สัตบุรุษบ้านหนองเพชร .ห้วยหิน .หนองหงส์ .บุรีรัมย์ ที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากวาตภัยพายุฝนฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านพังเสียหาย เมื่อต้นเดือนเมษายน63 ที่ผ่านมา และทางศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาจะปรึกษาหารือหาวิธีการช่วยเหลือต่อไป...

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

วันที่ 8 เมษายน 2020 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม แผนกผู้สูงอายุ ลงพื้นที่วัดคาทอลิกบ้านหนองไม้งาม เพื่อส่งมอบอาหารแห้ง/สิ่งของที่จำเป็นใช้ในครัวเรือนให้กับซิสเตอร์ณัฐพร โคตะพัฒน์และอาสาสมัครเพื่อสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยมให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นเขตทำงานจังหวัดชัยภูมิ บ้านแก้งคร้อ บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านหนองทุ่ม บ้านหนองไม้งาม ทั้งนี้ได้แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่าโควิด-19 “ ให้กำลังใจพี่น้องในชุมชนให้มีแรงสู้ชีวิตต่อไป..

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

วันที่  10-14 กุมภาพันธ์ 2020  สัมมนาบุคลากรศูนย์สังคมพัฒนา4มิสซังอีสา นประจำปีครั้งที่28  ณ ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑล อุบลราชธานี ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี การสัมมนาครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานฝ่ายสังคมบนพื้นฐานคุณค่าศาสนา-วัฒนธรรม  ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนามนุษย์ทั้งครบคลุมทุกมิติ และในการสัมมนาบุคลากรศูนย์สังคมพัฒนา4 มิสซังอีสานปีได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนหน่วยงานฝ่ายสังคมคาริตัส สปป.ลาว และได้มอบทุนพร้อมสิ่งของให้กับบาดหลวง,ซิสเตอร์ที่ประจำวัดคาทอลิกเขตสังฆมณฑลเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก  เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารชนบทต่อไป

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2019 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมร่วมกับมูลนิธิโคเออร์ และหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบเกียติบัตรและมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทยเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน21 คน อาคารห้องประชุม อเนกประสงค์ หมู่ที่2 บ้านไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาดหลวงประสาท ใหม่เพียรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟไทรทม และคุณชลัท สัจจะเวทะ ตัวแทนหอการค้าแห่งประเทศไทย และตัวแทนคณะ CRS “ Corporate Social Responsibility “ บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์จำกัด (มหาชน) บริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์จำกัด บริษัทบางกอกโพลีแซคจำกัด และบริษัทไอ.พี.เทรดดิ้งจำกัด ที่ให้การสนับสนุนทุนโครงการปี2019/2562

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

วันที่26 กันยายน 2019 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม และแผนกผู้สูงอายุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ:กระบวนการเก็บข้อมูลในเชิงลึก/การคืนข้อมูลสู่ชุมชน และวิธีการยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตลอดจนหลักการเขียนโครงการ เพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  จากหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาชีวิตช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะลำบาก การอบรมครั้งนี้ได้เชิญ ดร.ปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  มาบรรยายให้องค์ความรู้กับแกนนำ/อาสาสมัคร/ผู้สูงอายุในชุมชน ณ ห้องประชุมวัดนักบุญเทเรซาบ้านโนนแก้ว ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สังคมพัฒนา ลงพื้นที่สำรวจวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ พร้อมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ ของพี่น้อง ในชุมชนบ้านโนนแฝก .ตะโก .ห้วยแถลง .นครราชสีมา เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2019 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : กระบวนการเก็บข้อมูลในเชิงลึก/คืนข้อมูลสู่ชุมชน และวิธีการยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  เพื่อเขียนโครงการเสนอขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จากภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะลำบาก ทั้งนี้ได้เชิญ ดร.ปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  พมจ.บุรีรัมย์ มาบรรยายในการอบรมครั้งนี้.   ห้องประชุมวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท/ปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพข่าวศูนย์สังคมพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019  ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา  จัดอบรมภาคทฤษฎีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย เขตจังหวัดบุรีรัมย์  ประเด็นเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน    ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่2 บ้านไทรทม ตำบลสระทอง  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 แผนกผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑล ทั้งนี้มีคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ และคณะกรรมการจำนวน 35 คนเข้าร่วมประชุม ในวันดังกล่าวได้จัดอบรมการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการและอื่นๆให้กับผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุจะได้นำความรู้ที่ได้รับ  ไปฝึกเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนและนำทุนมาดำเนินกิจกรรมและพัฒนากลุ่มของตนต่อไป

 ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 62 คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมพี่น้องสัตบุรุษ วัดพระคริสตราชา เมืองคง บ้านโนนตาแก้ว บ้านสนวน แบะบ้านโคกเพ็ด เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่และรับฟังสภาพปัญหาต่าง ๆ หาแนวทางส่งเสริม และสนับสนุนในการดำรงชีวิตแก่พี่น้องต่อไป ภารกิจตามหาออกเยี่ยมลูกแกะของพระเจ้า

" ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา มธ. 25:40 "  

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ บ้านหนองพลวง .หนองพลวง .ประทาย .นครราชสีมา เพื่อนำไก่พันธุ์ไข่จำนวน 400 ตัว พร้อมอาหาร 40 ถุง มอบให้ผู้สูงอายุ จำนวน 16 ราย วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง โปรแกรม 23-123 ให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 13 คน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา นำผู้สูงอายุจำนวน 63 คน เข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 ในงานชุมนุมครั้งนี้ มีพิธีการมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบพรพระสันตะปาปาให้กับผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างจากสังฆมณฑลต่างๆจำนวน 20 คน และ ลูกกตัญญูต่อบุพการี จำนวน 18 คน โดยผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างของสังฆมณฑล คือ มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์ จากอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา และลูกกตัญญูต่อบุพการีของสังฆมณฑล คือ มารีอา จิรภรณ์ หอมพิกุล จากวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง และวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น จากการประกวดชมรมผู้สูงอายุประจำปี .. 2019 ในงานมีการแสดงของผู้สูงอายุจากสังฆมณฑลที่มาร่วมงาน ซึ่งผู้สูงอายุจากอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา เป็นตัวแทนในการแสดง เต้นบาสโลบ ในปี2020 สังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 15/2020

วันที่ 26 มีนาคม 2562   ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดตั้งองค์สาธารณประโยชน์ด้านการจัดสวัดิการสังคม  ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อสังคม. ศึกษากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาชุมชน การช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะลำบากและผู้สูงอายุ   อาคารอเนกประสงค์ชุมชน บ้านโคกปราสาท/ปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์.  ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพฯ เดินทางมาเข้า" ค่ายเมล็ดพันธุ์เซนต์คาเบรียล #4 " ไร่จักราช .จักราช นครราชสีมา ในวันที่ 19-22 มี..62 โดยมีคณะนักเรียน .1- .6 และครูรวม 37 คน มาสัมผัสธรรมชาติผ่านการใช้ชีวิตกลุ่มร่วมกัน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา และประธานผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โรงเรียนเปิดทำการทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน ในวันดังกล่าว ภาคเช้ามีพิธีมิสซาโดยคุณพ่อจักรี พันธ์สมบัติ (คุณพ่อเจ้าวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง)หลังจากมิสซาคุณพ่อได้อบรมหัวข้อมหาพรตให้กับผู้สูงอายุ พักเที่ยง ผู้สูงอายุนำปิ่นโตจากบ้านมาทานด้วยกัน ภาคบ่าย ผู้สูงอายุเรียนวิชาสุขศึกษา โดยมีวิทยากร คุณศศิธร กรณ์สกุล จากอนามัยประปา .ปากช่อง มาให้ความรู้เรื่องหลัก 11 . เพื่อสุขภาพกายใจที่ดีของผู้สูงอายุ” ,คุณวิเชียร สุขตาม เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมฯ ได้อธิบายเรื่องการทำงานคาริตัสวัดให้กับผู้สูงอายุ หลังจากนั้น ผู้สูงอายุแบ่งปันพระวาจา บีอีซี และปิดท้ายท้าย กิจเมตตา ออกเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ลงเยี่ยมเยียนคุณพ่อเจ้าวัด และผู้สูงอายุ พร้อมติดตามงานออมทรัพย์ วัดมารดาพระศาสนจักร หนองพวง .หนองบัวแดง .ชัยภูมิ ผู้สูงอายุจะใช้เวลาว่างในการสานกระติ๊บข้าว โดยขายราคาส่งใบละ 100 บาท และถักเปลยวน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2020 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย หัวข้อ :เรื่องหลักการทำบัญชีครัวเรือน และการบริหารจัดการเลี้ยงสุกรขุน ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่19 บ้านโนนสะอาด ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากคุณปุญญิสา คำนาค คุณวัชรี นิลรัตน์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง และคุณเสกสรรค์ เลิศกลาง คุณพงษ์สุพรรณ คณิตชยานันท์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มาบรรยายเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้หลักการทำบัญชีเบื้องต้นและเข้าใจหลักการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเลี้ยงสุกรขุนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและมีรายได้เป็นของตนเองอย่างยั่งยืนตลอดไป...  ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

วันที่ 17-18 มิถุนายน 62 เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมพัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่น้องคริสตชน ในเขตพื้นที่วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง อำเภอบัวลาย โดยมีกลุ่มเยาวชนแบร์โทนีเป็นผู้นำทางลงพื้นที่เยี่ยมตามบ้าน เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชน และเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาวิถีชีวิตให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ทั้งนี้ยังมีการเยี่ยมเยือนสำรวจในชุมชนต่อไป ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมจัดอบรมกระบวนการผลิตสารอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า” เพื่อยับยั้งเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตร ให้กับสมาชิกเครือข่าย โครงการราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต  ผู้บริโภคพืชผักเกษตรอินทรีย์ ในเชิงบูรณาการสู่ชุมชน บ้านโคกปราสาทและบ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ  อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์..

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 5 มิถุนายน 2020 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคมและแผนกผู้สูงอายุ ร่วมกับแกนนำอาสาสมัครวัดคาทอลิกปากช่อง ลงพื้นที่มอบเห็ดนางฟ้าภูฐานจำนวน300ก้อน เพื่อสงเคราะห์ส่งเสริมอาชีพให้กับนางสาวดาราณี หมุนโคกสูง ผู้ดูแลนายณรงค์ หมุนโคกสูงผู้พิการป่วยติดเตียง บ้านโปรงประทุน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และมอบอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวพยุงตัวผู้สูงอายุ ให้กับนางบุญส่ง แก้วปลาด(ยายแขก) บ้านจันทึก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา...

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา และผู้ประสานงานผู้สูงอายุ ลงเยี่ยมเยียนโรงเรียนผู้สูงอายุคาทอลิกวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานโคกปราสาท/ปราสาทพร เพื่อติดตามเรื่องการยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  ขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดตั้ง และในวันดังกล่าวทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมต่างๆเช่น ทำกิจกรรมการทักทายและการไหว้ ,แบ่งปันเรื่องราวการถูกโจรปล้นที่หมู่บ้านเมื่อประมาณปี 2500 ,แบ่งปันการไปเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุที่ อบต.ไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ จ.บุรีรัมย์ , แบ่งปันเรื่องการสวดสายประคำว่าในแต่ละวันมีการสวดแบบไหน อย่างไร และผู้สูงอายุได้เสนอให้ทางโรงเรียนจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย และวิทยากรพาทำกิจกรรมสันทนาการ  ตอนเที่ยงทางโรงเรียนได้จัดอาหารให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารร่วมกัน และแบ่งสายนำอาหารไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ติดเตียง และผู้ยากไร้ ในหมู่บ้าน

16 กันยายน 2019 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่บ้านหนองเพชร หมู่5 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อเยี่ยมเยียน สัตบุรุษให้กำลังใจ และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้อยู่ในภาวะลำบากในชุมชนอันนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่17-18 เดือนสิงหาคม 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา (แผนกพัฒนาสังคม) ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิโคเออร์และคณะอาจารย์จากแผนกสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้คำแนะนำการเลี้ยงสุกรให้แก่ผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้พิการ หลังจากการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์(สุกร) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย บ้านผไทรินทร์ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ และ บ้านไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพข่าวศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 เครือข่ายเกษตรกร ชุมชน/วัดคาทอลิก บ้านโคกปราสาท_ปราสาทพร .ไทยเจริญ .ประคำ .บุรีรัมย์ ในการนำร่องเรื่องการรณรงค์การทำเกษตรปลอดสารพิษ นำไปสู่เกษตรอินทร์อย่างยั่งยืน.. ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำอาสาสมัครในโครงการคนสู้ชีวิต . ศูนย์อภิบาลคามิเลียน เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ การอบรมครั้งนี้เพื่อให้แกนนำอาสาสมัครที่ทำงานในโครงการ สามารถพัฒนาทักษะการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ติดเตียง ได้เกิดประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่ต่อไป 

 ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ 12 - 14 มิถุนายน เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ สำนักมิสซัง ได้รับมอบหมายจากคุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี ให้ลงพื้นที่ออกเยี่ยม สำรวจสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องคริสตชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่บ้านคูขาด บ้านคงสามัคคี  บ้านหนองหว้า อ.คง เพื่อหาแนวทางส่งเสริมอาชีพ ให้พี่น้องมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นลำดับต่อไปภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่14 พฤษภาคม 2019 สำนักเลขาธิการฯฝ่ายสังคม จัดประชุมคณะกรรมการเกษตรคารีตัสไทยแลนด์ครั้งที่2/2019  ณ ห้องประชุมฝ่ายสังคม  อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อติดตามความเลื่อนไหวการดำเนินงานแผนแม่บทงานเกษตรกรรมยั่งยืนพระศาสนจักรฯและนำเสนอแผนงานเกษตรกรรมยังยืนของแต่ละเขตมิสซัง และการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล :การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ในเชิงบูรณาการสู่ชุมชน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่เพื่อประชุมและติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการปี2561  บ้านโนนแก้วหมู่ที่4 และบ้านโนนแฝก หมู่ที่5 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา มอบรถเข็นให้กับนายน้อย พิมพ์เทพ ผู้พิการ ที่บ้านโคกปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพุธที่ 23 มกราคม .. 2562   แผนกสตรี ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดการการประชุมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองไม้งาม .เมือง .ชัยภูมิ  เพื่อติดตามความคืบหน้าของกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ  และหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

Credit: แผนกสตรี ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมจัดประชุมและลงพื้นที่ติดตาม สมาชิกเครือข่ายโครงการราชบุรีโมเดล : การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ในเชิงบูรณาการสู่ชุมชนบ้านโคกปราสาทและชุมชนบ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมการให้คำปรึกษาสำหรับสมาชิกเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานอภิบาลผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกัก บ้านคริสตินา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

แผนกครอบครัวจัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 83 ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดขึ้นที่ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ การสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวนี้ มีวิทยากรให้ความรู้ ให้การช่วยเหลือตลอดจนจบการสัมมนาจากรุ่นพี่เขตศาสนปกครองนครราชสีมาที่เคยผ่านการเข้าอบรมมาแล้ว มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 8 คู่ จากเขตวัดชัยภูมิ บรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและกำลังใจมากมาย

Credit: ภาพข่าวศูนย์สังคมพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562  ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ร่วมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในงานพัฒนา ระดับสังฆมณฑล บ้านหาดหฤทัย  

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่15 มีนาคม 2562 คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรรังษี ผู้อำนวยการ และนายวิเชียร สุขตาม เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ประชุมร่วมกับแกนนำเกษตรกร เพื่อวางแผนงานกองทุนขับเคลื่อน โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับสังฆมณฑล บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 4 มิถุนายน 2020 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม ร่วมกับมูลนิธิโคเออร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์(หลักการเลี้ยงสุกร) ให้กับผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้พิการ ตามวัตถุประสงค์โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์หมู่19 บ้านโนนสะอาด ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรบรรยายเนื้อหาวิชาการ: “หลักการเลี้ยงสุกรทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้พิการได้รับความรู้ภาคทฤษฎี ที่จะได้นำไปปฎิบัติประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป...

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

วันที่ 22 ตุลาคม 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่ประชุมเพื่อชี้แจงแบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา35 “ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่จะดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทยในปี2020 หมู่ที่5,19 ตำบลนาฝาย และหมู่ที่1 ตำบลท่าหินโงม  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาพข่าว แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

#เยี่ยมเยือนคริสตชนบ้านโนนแก้ว 

คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม สังฆมณฑลนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนชีวิตคริสตชนบ้านโนนแก้ว ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วย ผู้สูงอายุและสอบถามความต้องการของคนในชุมชน กว่า 70 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นไปได้ด้วยดีและตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนมากที่สุด #พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา

ภาพข่าว ศูนย์พัฒนาสังคม สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่10-12 กันยายน 2019 สำนักเลขา กรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas ThaiLand) ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯ และองค์กรสมาชิก จัดเวทีสัมมนาพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2019 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้แกนนำอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการคนสู้ชีวิต ได้สามารถเรียนรู้กระบวนการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนที่ทำงานกับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะลำบากในชุมชน อันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 3 เดือน กันยายน 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา (แผนกพัฒนาสังคม) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย บ้านท่าหินโงม ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  และได้สำรวจพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่บ้านท่าหินโงม  เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

วันที่ 5 กรกฎาคม 2019  บาดหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ได้มอบเงินทุนสนับสนุนการเลี้ยงสุกร พร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ให้กับผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้พิการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย เขตตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ และตำบลสระทองอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน  21คน 

ภาพข่าวศูนย์สังคมพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2019  ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา จัดอบรมภาคทฤษฎีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย เขตจังหวัดบุรีรัมย์  : ประเด็นเรื่อง สิทธิประโยชน์ การเข้าถึงการบริการ และประเด็นเรื่อง ความปลอดภัยการทำงานของผู้พิการ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์. หมู่ที่2 บ้านไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 19 มิถุนายน 62 เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมพัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสัมภาษณ์พี่น้องคริสตชนในเขตวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง รับฟังสภาพปัญหาความเป็นอยู่ ข้อเสนอแนะจากพี่น้องเพื่อพัฒนาให้ครอบครัวและชุมชนวัดมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามงาน เยี่ยมให้กำลังใจและเก็บข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชนหมู่บ้านหนองไม้ตาย ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันอังคารที่ 14 .. 2562 คุณพ่อปราโมทย์ ชินโคตร เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร  บ้านหนองพลวง  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ สัตบุรุษในพื้นที่ บ้านหนองพลวง   ตำบลหนองพวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเก็บข้อมูล ผู้สูงอายุ และชาวบ้านที่ห่างวัด เพื่อหาแนวทางปฏิบัติต่อไป  “ภารกิจตามหาลูกแกะพระเจ้า

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 15 มี..62 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน (โคกปราสาท) .ไทยเจริญ .ปะคำ .บุรีรัมย์  ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น วิชาพระคัมภีร์ วิชาสุขศึกษา และออกเยี่ยมผู้สูงวัยที่นอนป่วยติดเตียง บรรดาผู้สูงอายุต่างได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 13 มีนาคม 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา เดินทางมาเยี่ยมและติดตามงานออมทรัพย์ และงานฌาปนกิจเครือข่ายศูนย์สังคม บ้านคงถาวร .คูขาด .คง .นครราชสีมา เพื่ออัพเดตทะเบียนสมาชิก ฌาปนกิจฯ และติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์พระคริสตราชาเมืองคง ซึ่งเป็นกลุ่มก่อตั้งใหม่โดยมีศูนย์สังคมฯ สนับสนุนทุนเริ่มต้น และช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้ลงพื้นที่บ้านคงถาวรพัฒนา หมู่ที่3 และหมู่ที่ 17 ตำบลคูขาด เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานคนพิการและผู้ยากไร้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย  

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม  2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ลงเยี่ยมเยียนและติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ ของผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง การเลี้ยงไก่ไข่ ทำให้ผู้สูงอายุและลูกหลานได้มีไข่ได้กินทุกวัน เหลือจากการกิน ก็นำไข่ขายในหมู่บ้าน ทำให้มีรายได้เสริม Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่12 มีนาคม 2562  เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนานครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่ประชุมและติดตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย  ที่ได้รับทุนสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสุกรขุนและการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ   “งบประมาณโครงการปี2560” บ้านบุไทย หมู่ที่8 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่9 ตำบลห้วยยาง และบ้านหญ้าคา หมู่ที่6 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

คืนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมวินเซนเดอปอลโดยประธานมนตรีสังฆณฑลนครราชสีมา   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์มิสซังนครราชสีมา ร่วมสวดภาวนา พร้อมให้กำลังใจ กับครอบครัว คุณ ชาตรี เปลี่ยนพันธ์ุ ที่บ้านแป้ง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

OK