สังคมพัฒนา

วันที่15 มกราคม 2019 สำนักเลขาธิการ กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คารีตัสไทยแลนด์) และแผนกพัฒนาสังคมมนุษย์ ศูนย์สังคมพัฒนาฯ และองค์กรสมาชิก จัดประชุมทีมดำเนินโครงการคนสู้ชีวิต ครั้งที่1 /2019   ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ตำบลบุงไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม  ประชุม/ประชาคม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย บ้านผไทรินทร์ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  โดย มีผู้นำชุมชนและผู้พิการ /ผู้ดูแลผู้พิการ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบ วัตถุประสงค์ ที่จะเข้าร่วมโครงการใน ปี 2562 ต่อไป  Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม จัดประชุมและเสวนา  เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับสังฆมณฑล  . ศูนย์เรียนรู้การเกษตร-ไร่จักราช. ตำบลหนองคล้า อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561  ฝ่ายการฟื้นฟูสังคมมนุษย์-คารีตัส แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนานครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนโครงการและการจัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ให้กับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครในชุมชน บ้านโคกประสาท และบ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ร่วมงานโครงการคนสู้ชีวิต นำไปสู่การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆได้อย่างยั่งยืน..

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคมและแผนกผู้สูงอายุ จัดศึกษาดูงาน โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้นำผู้สูงอายุ / อาสาสมัครผู้นำเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านโคกปราสาทและบ้านปราสาทพร   ศึกษาวิธีการบริหารจัดการตลาดพืชผักอินทรีย์ และการบริหารจัดการสหกรณ์ชุมชนบ้านหนองโกน้อย  ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกำนันเฉลิมวุฒิ เนตร์ชาติ  บรรยายแบ่งปันความเป็นมาและประสบการณ์การบริหารจัดการในชุมชน หนองโกน้อยโมเดลสู่ความยั่งยืน....  Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา  ได้ส่งเจ้าหน้าที่และแกนนำเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนสังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนคารีตัสไทยแลนด์ (ระดับชาติ) บ้านสวนจันทร์. อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ได้จัดประชุมแกนนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้บริโภคเกษตรอินทร์ในเชิงบูรณาการ สู่หมู่บ้านโคกปราสาท / บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่16 มกราคม 2019 สำนักเลขาธิการ กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คารีตัสไทยแลนด์) และแผนกพัฒนาสังคมร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯทั้ง10แห่ง จัดประชุมคณะกรรมการเกษตร ครั้งที่1/2019    ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี ตำบลบุงไหม  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่26 ตุลาคม 2561  ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์-คารีตัส แผนกพัฒนาสังคม/ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา และมูลิธิหอการค้าไทย  จัดพิธีมอบเงินทุนสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณาพชีวิตผู้พการไทย   บ้านโนนแฝกหมู่ที่5และบ้านโนนแก้ว หมูที่4 ตำบลตะโก อำเภห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงสุกรขุน จากบริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด  / บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัดมหาชน / บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด มหาชน /บริษัททางดอนเมือง จำกัด มหาชน

ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ฝ่ายการฟื้นฟูสังคมมนุษย์-ครีตัส แผนกพัฒนาสังคม  ได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการและแกนนำอาสาสมัครชุมชนร่วมเวที สัมมนาพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานด้านสังคมระดับวัดและโครงการคนสู้ชีวิต  ระหว่างวันที่3-6  กันยายน 2561 ณ โรงแรมวินเพลช. ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.  Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2561ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิโคเออร์และคณะอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์(เลี้ยงสุกรขุน/ไก่ไข่) บ้านโนนแก้วหมู่ 4 และบ้านโนนแฝกหมู่5 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา