สังคมพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ บ้านหนองพลวง .หนองพลวง .ประทาย .นครราชสีมา เพื่อนำไก่พันธุ์ไข่จำนวน 400 ตัว พร้อมอาหาร 40 ถุง มอบให้ผู้สูงอายุ จำนวน 16 ราย วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง โปรแกรม 23-123 ให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 13 คน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา นำผู้สูงอายุจำนวน 63 คน เข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 ในงานชุมนุมครั้งนี้ มีพิธีการมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบพรพระสันตะปาปาให้กับผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างจากสังฆมณฑลต่างๆจำนวน 20 คน และ ลูกกตัญญูต่อบุพการี จำนวน 18 คน โดยผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างของสังฆมณฑล คือ มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์ จากอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา และลูกกตัญญูต่อบุพการีของสังฆมณฑล คือ มารีอา จิรภรณ์ หอมพิกุล จากวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง และวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น จากการประกวดชมรมผู้สูงอายุประจำปี .. 2019 ในงานมีการแสดงของผู้สูงอายุจากสังฆมณฑลที่มาร่วมงาน ซึ่งผู้สูงอายุจากอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา เป็นตัวแทนในการแสดง เต้นบาสโลบ ในปี2020 สังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 15/2020

วันที่ 26 มีนาคม 2562   ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดตั้งองค์สาธารณประโยชน์ด้านการจัดสวัดิการสังคม  ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อสังคม. ศึกษากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาชุมชน การช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะลำบากและผู้สูงอายุ   อาคารอเนกประสงค์ชุมชน บ้านโคกปราสาท/ปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพฯ เดินทางมาเข้า" ค่ายเมล็ดพันธุ์เซนต์คาเบรียล #4 " ไร่จักราช .จักราช นครราชสีมา ในวันที่ 19-22 มี..62 โดยมีคณะนักเรียน .1- .6 และครูรวม 37 คน มาสัมผัสธรรมชาติผ่านการใช้ชีวิตกลุ่มร่วมกัน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา และประธานผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โรงเรียนเปิดทำการทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน ในวันดังกล่าว ภาคเช้ามีพิธีมิสซาโดยคุณพ่อจักรี พันธ์สมบัติ (คุณพ่อเจ้าวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง)หลังจากมิสซาคุณพ่อได้อบรมหัวข้อมหาพรตให้กับผู้สูงอายุ พักเที่ยง ผู้สูงอายุนำปิ่นโตจากบ้านมาทานด้วยกัน ภาคบ่าย ผู้สูงอายุเรียนวิชาสุขศึกษา โดยมีวิทยากร คุณศศิธร กรณ์สกุล จากอนามัยประปา .ปากช่อง มาให้ความรู้เรื่องหลัก 11 . เพื่อสุขภาพกายใจที่ดีของผู้สูงอายุ” ,คุณวิเชียร สุขตาม เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมฯ ได้อธิบายเรื่องการทำงานคาริตัสวัดให้กับผู้สูงอายุ หลังจากนั้น ผู้สูงอายุแบ่งปันพระวาจา บีอีซี และปิดท้ายท้าย กิจเมตตา ออกเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่12 มีนาคม 2562  เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนานครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่ประชุมและติดตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย  ที่ได้รับทุนสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสุกรขุนและการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ   “งบประมาณโครงการปี2560” บ้านบุไทย หมู่ที่8 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่9 ตำบลห้วยยาง และบ้านหญ้าคา หมู่ที่6 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ลงเยี่ยมเยียนคุณพ่อเจ้าวัด และผู้สูงอายุ พร้อมติดตามงานออมทรัพย์ วัดมารดาพระศาสนจักร หนองพวง .หนองบัวแดง .ชัยภูมิ ผู้สูงอายุจะใช้เวลาว่างในการสานกระติ๊บข้าว โดยขายราคาส่งใบละ 100 บาท และถักเปลยวน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่14 พฤษภาคม 2019 สำนักเลขาธิการฯฝ่ายสังคม จัดประชุมคณะกรรมการเกษตรคารีตัสไทยแลนด์ครั้งที่2/2019  ณ ห้องประชุมฝ่ายสังคม  อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อติดตามความเลื่อนไหวการดำเนินงานแผนแม่บทงานเกษตรกรรมยั่งยืนพระศาสนจักรฯและนำเสนอแผนงานเกษตรกรรมยังยืนของแต่ละเขตมิสซัง และการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล :การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ในเชิงบูรณาการสู่ชุมชน

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมจัดประชุมและลงพื้นที่ติดตาม สมาชิกเครือข่ายโครงการราชบุรีโมเดล : การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ในเชิงบูรณาการสู่ชุมชนบ้านโคกปราสาทและชุมชนบ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมจัดอบรมกระบวนการผลิตสารอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า” เพื่อยับยั้งเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตร ให้กับสมาชิกเครือข่าย โครงการราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต  ผู้บริโภคพืชผักเกษตรอินทรีย์ ในเชิงบูรณาการสู่ชุมชน บ้านโคกปราสาทและบ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ  อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์..

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่เพื่อประชุมและติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการปี2561  บ้านโนนแก้วหมู่ที่4 และบ้านโนนแฝก หมู่ที่5 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพุธที่ 23 มกราคม .. 2562   แผนกสตรี ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดการการประชุมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองไม้งาม .เมือง .ชัยภูมิ  เพื่อติดตามความคืบหน้าของกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ  และหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

Credit: แผนกสตรี ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา มอบรถเข็นให้กับนายน้อย พิมพ์เทพ ผู้พิการ ที่บ้านโคกปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม  2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ลงเยี่ยมเยียนและติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ ของผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง การเลี้ยงไก่ไข่ ทำให้ผู้สูงอายุและลูกหลานได้มีไข่ได้กินทุกวัน เหลือจากการกิน ก็นำไข่ขายในหมู่บ้าน ทำให้มีรายได้เสริม Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันอังคารที่ 14 .. 2562 คุณพ่อปราโมทย์ ชินโคตร เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร  บ้านหนองพลวง  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ สัตบุรุษในพื้นที่ บ้านหนองพลวง   ตำบลหนองพวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเก็บข้อมูล ผู้สูงอายุ และชาวบ้านที่ห่างวัด เพื่อหาแนวทางปฏิบัติต่อไป  “ภารกิจตามหาลูกแกะพระเจ้า

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 13 มีนาคม 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา เดินทางมาเยี่ยมและติดตามงานออมทรัพย์ และงานฌาปนกิจเครือข่ายศูนย์สังคม บ้านคงถาวร .คูขาด .คง .นครราชสีมา เพื่ออัพเดตทะเบียนสมาชิก ฌาปนกิจฯ และติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์พระคริสตราชาเมืองคง ซึ่งเป็นกลุ่มก่อตั้งใหม่โดยมีศูนย์สังคมฯ สนับสนุนทุนเริ่มต้น และช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้ลงพื้นที่บ้านคงถาวรพัฒนา หมู่ที่3 และหมู่ที่ 17 ตำบลคูขาด เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานคนพิการและผู้ยากไร้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย  

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่15 มีนาคม 2562 คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรรังษี ผู้อำนวยการ และนายวิเชียร สุขตาม เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ประชุมร่วมกับแกนนำเกษตรกร เพื่อวางแผนงานกองทุนขับเคลื่อน โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับสังฆมณฑล บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 15 มี..62 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน (โคกปราสาท) .ไทยเจริญ .ปะคำ .บุรีรัมย์  ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น วิชาพระคัมภีร์ วิชาสุขศึกษา และออกเยี่ยมผู้สูงวัยที่นอนป่วยติดเตียง บรรดาผู้สูงอายุต่างได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมการให้คำปรึกษาสำหรับสมาชิกเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานอภิบาลผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกัก บ้านคริสตินา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

คืนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมวินเซนเดอปอลโดยประธานมนตรีสังฆณฑลนครราชสีมา   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์มิสซังนครราชสีมา ร่วมสวดภาวนา พร้อมให้กำลังใจ กับครอบครัว คุณ ชาตรี เปลี่ยนพันธ์ุ ที่บ้านแป้ง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK