สังคมพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา และประธานผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โรงเรียนเปิดทำการทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน ในวันดังกล่าว ภาคเช้ามีพิธีมิสซาโดยคุณพ่อจักรี พันธ์สมบัติ (คุณพ่อเจ้าวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง)หลังจากมิสซาคุณพ่อได้อบรมหัวข้อมหาพรตให้กับผู้สูงอายุ พักเที่ยง ผู้สูงอายุนำปิ่นโตจากบ้านมาทานด้วยกัน ภาคบ่าย ผู้สูงอายุเรียนวิชาสุขศึกษา โดยมีวิทยากร คุณศศิธร กรณ์สกุล จากอนามัยประปา .ปากช่อง มาให้ความรู้เรื่องหลัก 11 . เพื่อสุขภาพกายใจที่ดีของผู้สูงอายุ” ,คุณวิเชียร สุขตาม เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมฯ ได้อธิบายเรื่องการทำงานคาริตัสวัดให้กับผู้สูงอายุ หลังจากนั้น ผู้สูงอายุแบ่งปันพระวาจา บีอีซี และปิดท้ายท้าย กิจเมตตา ออกเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่12 มีนาคม 2562  เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนานครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่ประชุมและติดตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย  ที่ได้รับทุนสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสุกรขุนและการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ   “งบประมาณโครงการปี2560” บ้านบุไทย หมู่ที่8 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่9 ตำบลห้วยยาง และบ้านหญ้าคา หมู่ที่6 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 8 มีนาคม 2562 งานออมทรัพย์ศูนย์สังคมพัฒนาได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เขตวัดหนองบัวลาย  อ.หนองบัวลาย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นกลุ่ม ที่ศูนย์สังคมฯ ได้เข้าไปสนับสนุนเงินทุนในบางส่วน  มีสมาชิก จำนวน 60 คน และมีการดำเนินกิจกรรม เป็นปกติดี โดยมีคุณนิกูล บูรกิจ  อบต.เป็นเหรัญญิกของกลุ่ม Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 8 มีนาคม 2019 เวลา 15.30 . คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามสภาพความเป็นอยู่ครอบครัวของนางจำรัส ในเขต .เทพาลัย .คง จังหวัดนครราชสีมา หลังฝ่ายแพร่ธรรมเคยลงเยี่ยมไปเพื่อหาแนวทางช่วยเหลืออย่างยั่งยืน โดยการสร้างอาชีพให้กับครอบครัว Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมสวดภาวนาเพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณแม่พิมพ์ เอี่ยมภิรมย์ มารดาของคุณสุทินเอี่ยมภิรมย์ สังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่วัดองครักษ์ อำเภอ บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 23 มกราคม 2019  เวลา 13.00 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่บ้านปราสาทพร และบ้านโคกปราสาท ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ สัมภาษณ์พี่น้องคาทอลิค ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยHIV และผู้ยากไร้ จำนวน 4 ราย เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นลำดับต่อไป

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมลงพื้นที่เพื่อประชุมและติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการปี2561  บ้านโนนแก้วหมู่ที่4 และบ้านโนนแฝก หมู่ที่5 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมจัดอบรมกระบวนการผลิตสารอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า” เพื่อยับยั้งเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตร ให้กับสมาชิกเครือข่าย โครงการราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต  ผู้บริโภคพืชผักเกษตรอินทรีย์ ในเชิงบูรณาการสู่ชุมชน บ้านโคกปราสาทและบ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ  อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์..

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพุธที่ 23 มกราคม .. 2562   แผนกสตรี ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดการการประชุมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองไม้งาม .เมือง .ชัยภูมิ  เพื่อติดตามความคืบหน้าของกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ  และหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

Credit: แผนกสตรี ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา มอบรถเข็นให้กับนายน้อย พิมพ์เทพ ผู้พิการ ที่บ้านโคกปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมจัดประชุมและลงพื้นที่ติดตาม สมาชิกเครือข่ายโครงการราชบุรีโมเดล : การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ในเชิงบูรณาการสู่ชุมชนบ้านโคกปราสาทและชุมชนบ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคมและแผนกผู้สูงอายุ จัดศึกษาดูงาน โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้นำผู้สูงอายุ / อาสาสมัครผู้นำเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านโคกปราสาทและบ้านปราสาทพร   ศึกษาวิธีการบริหารจัดการตลาดพืชผักอินทรีย์ และการบริหารจัดการสหกรณ์ชุมชนบ้านหนองโกน้อย  ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกำนันเฉลิมวุฒิ เนตร์ชาติ  บรรยายแบ่งปันความเป็นมาและประสบการณ์การบริหารจัดการในชุมชน หนองโกน้อยโมเดลสู่ความยั่งยืน....  Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 13 มีนาคม 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา เดินทางมาเยี่ยมและติดตามงานออมทรัพย์ และงานฌาปนกิจเครือข่ายศูนย์สังคม บ้านคงถาวร .คูขาด .คง .นครราชสีมา เพื่ออัพเดตทะเบียนสมาชิก ฌาปนกิจฯ และติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์พระคริสตราชาเมืองคง ซึ่งเป็นกลุ่มก่อตั้งใหม่โดยมีศูนย์สังคมฯ สนับสนุนทุนเริ่มต้น และช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้ลงพื้นที่บ้านคงถาวรพัฒนา หมู่ที่3 และหมู่ที่ 17 ตำบลคูขาด เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานคนพิการและผู้ยากไร้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย  

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม  2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ลงเยี่ยมเยียนและติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ ของผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง การเลี้ยงไก่ไข่ ทำให้ผู้สูงอายุและลูกหลานได้มีไข่ได้กินทุกวัน เหลือจากการกิน ก็นำไข่ขายในหมู่บ้าน ทำให้มีรายได้เสริม Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

คืนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมวินเซนเดอปอลโดยประธานมนตรีสังฆณฑลนครราชสีมา   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์มิสซังนครราชสีมา ร่วมสวดภาวนา พร้อมให้กำลังใจ กับครอบครัว คุณ ชาตรี เปลี่ยนพันธ์ุ ที่บ้านแป้ง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมการให้คำปรึกษาสำหรับสมาชิกเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานอภิบาลผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกัก บ้านคริสตินา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 15.30 . สมาคมนักบุญวินเซน เดอ ปอล นำโดย นายสุเทพ 

หมายมี ประธานมนตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์มิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา และครูโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านเลขที่146 หมู่ 7 บ้านศรีสง่า ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิเพื่อเก็บข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป 

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่16 มกราคม 2019 สำนักเลขาธิการ กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คารีตัสไทยแลนด์) และแผนกพัฒนาสังคมร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯทั้ง10แห่ง จัดประชุมคณะกรรมการเกษตร ครั้งที่1/2019    ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี ตำบลบุงไหม  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่15 มกราคม 2019 สำนักเลขาธิการ กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คารีตัสไทยแลนด์) และแผนกพัฒนาสังคมมนุษย์ ศูนย์สังคมพัฒนาฯ และองค์กรสมาชิก จัดประชุมทีมดำเนินโครงการคนสู้ชีวิต ครั้งที่1 /2019   ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ตำบลบุงไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม  ประชุม/ประชาคม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย บ้านผไทรินทร์ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  โดย มีผู้นำชุมชนและผู้พิการ /ผู้ดูแลผู้พิการ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบ วัตถุประสงค์ ที่จะเข้าร่วมโครงการใน ปี 2562 ต่อไป  Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ได้จัดประชุมแกนนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้บริโภคเกษตรอินทร์ในเชิงบูรณาการ สู่หมู่บ้านโคกปราสาท / บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา  ได้ส่งเจ้าหน้าที่และแกนนำเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนสังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนคารีตัสไทยแลนด์ (ระดับชาติ) บ้านสวนจันทร์. อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่26 ตุลาคม 2561  ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์-คารีตัส แผนกพัฒนาสังคม/ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา และมูลิธิหอการค้าไทย  จัดพิธีมอบเงินทุนสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณาพชีวิตผู้พการไทย   บ้านโนนแฝกหมู่ที่5และบ้านโนนแก้ว หมูที่4 ตำบลตะโก อำเภห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงสุกรขุน จากบริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด  / บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัดมหาชน / บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด มหาชน /บริษัททางดอนเมือง จำกัด มหาชน

ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ฝ่ายการฟื้นฟูสังคมมนุษย์-ครีตัส แผนกพัฒนาสังคม  ได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการและแกนนำอาสาสมัครชุมชนร่วมเวที สัมมนาพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานด้านสังคมระดับวัดและโครงการคนสู้ชีวิต  ระหว่างวันที่3-6  กันยายน 2561 ณ โรงแรมวินเพลช. ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.  Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม จัดประชุมและเสวนา  เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับสังฆมณฑล  . ศูนย์เรียนรู้การเกษตร-ไร่จักราช. ตำบลหนองคล้า อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561  ฝ่ายการฟื้นฟูสังคมมนุษย์-คารีตัส แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนานครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนโครงการและการจัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ให้กับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครในชุมชน บ้านโคกประสาท และบ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ร่วมงานโครงการคนสู้ชีวิต นำไปสู่การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆได้อย่างยั่งยืน..

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK