สังคมพัฒนา

ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ฝ่ายการฟื้นฟูสังคมมนุษย์-ครีตัส แผนกพัฒนาสังคม  ได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการและแกนนำอาสาสมัครชุมชนร่วมเวที สัมมนาพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานด้านสังคมระดับวัดและโครงการคนสู้ชีวิต  ระหว่างวันที่3-6  กันยายน 2561 ณ โรงแรมวินเพลช. ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.  Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561  ฝ่ายการฟื้นฟูสังคมมนุษย์-คารีตัส แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนานครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนโครงการและการจัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ให้กับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครในชุมชน บ้านโคกประสาท และบ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ร่วมงานโครงการคนสู้ชีวิต นำไปสู่การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆได้อย่างยั่งยืน..

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2561ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิโคเออร์และคณะอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์(เลี้ยงสุกรขุน/ไก่ไข่) บ้านโนนแก้วหมู่ 4 และบ้านโนนแฝกหมู่5 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา เดินทางลงไปเยี่ยมยายฟั่น ศรีคราม สัตบุรุษวัดปากช่อง  ซึ่งประสบอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยไหม้วอดไปทั้งหลัง  โชคดีที่ขณะเกิดเพลิงไหม้  ยายฟั่นได้ไปนอนพักอาศัยอยู่บ้านหลานสาวซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง จึงไม่ได้รับอันตรายใดๆ  มีเพียงหลานชายที่นอนพักอยู่แต่ก็ไม่ได้รับอันตรายเช่นกัน  สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้คือไฟฟ้าลัดวงจร  ทางแผนกพัฒนาฯ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

สัมมนาพนักงานศูนย์สังคมพัฒนา 4 มิสซังอีสาน

วันที่ 20-22 ..2561   เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา นครราชสีมา เดินทางไปสัมมนาพนักงานศูนย์สังคมพัฒนา 4 มิสซังอีสาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง  โดยพักคืนแรกที่ โรงแรมตองเจ็ด  นครพนม  คืนที่สองนั่งเรือข้ามฝั่งไปยัง สปป.ลาว ชมบรรยากาศแม่น้ำเทินติดชายแดนเวียดนาม  ศึกษาวิถีชุมชนคาทอลิกบ้านน้ำดิ๊ก ชมถ้ำนางแอ่น  และเข้าคำนับ พระสังฆราชยอห์น มารีย์เวียเนย์ ปรีดา อินธิราช สังฆมณฑลสะหวันนะเขต-ท่าแขกประเทศลาว  พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็น   ก่อนเดินทางกลับฝั่งไทยคณะพนักงานศูนย์สังคมพัฒนา 4 มิสซังอีสานร่วมมิสซากับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จันทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระสังฆราชยอห์น มารีย์เวียเนย์ ปรีดา อินธิราช เป็นประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ   จากนั้นแยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ประธานผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน ได้พาเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายปรีชา เพียซ้าย และนางวิไล เพียโคตร ครอบครัวได้ประสบอัคคีภัย โดยอัคคีภัยครั้งนี้เกิดจากขณะใช้เครื่องซักผ้าและกระแสไฟฟ้าได้ตก จึงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องซักผ้า อีกทั้งขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ในบ้าน ไฟได้ไหม้เครื่องซักผ้า และลามไปตามผนังและคานบ้าน โชคดีที่เพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์และได้แจ้งรถดับเพลิงได้ทัน จึงทำให้เกิดความเสียหายไม่มาก

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

ประชุมเกษตรกรเครือข่ายคารีตัสไทยแลนด์ 

นายวิเชียร สุขตาม เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา  เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทิศทางงานเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชนคาทอลิก วัดนักบุญอักเนส ชัฏป่าหวาย ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561

     การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากเวทีสัมมนาเกษตรกรในเครือข่าย   คารีตัสไทยแลนด์ (Caritas Thailand) เมื่อเดือนกันยายน 2017 ที่ผ่านมาคณะกรรมการเกษตรได้มีการหารือและกำหนดให้จัดเวทีเพื่อการเรียนรู้ยุทธศาสตร์การทำงานโครงการของคณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืน   โดยเน้นการพัฒนาของเครือข่ายฯ อันอยู่บนของการส่งเสริมภาคประชาชน เกษตรกรและเกษตรกรรายย่อยให้สามารถพึ่งตนเองได้

    สำนักเลขากรรมาธิการฝ่ายสังคมคารีตัสไทยแลนด์(Caritas Thailand)  ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯ ทั้ง 10 สังฆมณฑล  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)ร่วมกันกำหนดแผนงานพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน และ 2)ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการนำร่องทำโครงการเชื่อมโยงภาคี/เครือข่ายกับองค์กรที่ส่งเสริมพัฒนาการผลิต การบริโภคเกษตรอินทร์ เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของคณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืนคารีตัสไทยแลนด์(Caritas Thailand)

การประชุมครั้งนี้ได้เชิญ บาทหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อ่องนาวา เจ้าอาวาสวัดนักบุญอักแนส (ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการฯ สังฆมณฑลราชบุรี) ได้วิเคราะห์สถานการณ์ ข้อท้าทายและโอกาสสำหรับเกษตรกร:กรณีศึกษาโครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล รูปแบบการพัฒนาชุมชนด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งผลิตและการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จากชุมชนสู่ ตลาดโรงพยาบาล และโรงเรียน

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

เยี่ยมกลุ่มฌาปนกิจเมืองคง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  งานออมทรัพย์และฌาปนกิจเครือข่ายศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา ได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มฌาปนกิจบ้านคงถาวร วัดคริสตราชาเมืองคง  .คง .นครราชสีมา  ซึ่งมีสมาชิกฌาปนกิจจำนวน 170 ครอบครัว  มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน ในครั้งนี้เป็นการออกพบปะสมาชิกเพื่อพูดคุยและตอบข้อสงสัยต่างๆ ของงานฌาปนกิจ  จากนั้นได้เดินทางไปส่งมอบเงินฌาปนกิจให้ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตด้วย Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

ประชุมโครงการคนสู้ชีวิต

ประชุมคณะทำงานโครงการคนสู้ชีวิต (CPVP) ครั้งที่1/2561  ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2561  ห้องประชุมสำนักมิสซังนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

การประชุมครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการคนสู้ชีวิต เข้าร่วม 23  คน จากพื้นที่การดำเนินงานโครงการฯ  ทั้งสิ้น 10 พื้นที่ของ 9 สังฆมณฑลในประเทศไทยและพื้นที่ คารีตัส   ท่าแขกประเทศลาว   จุดประสงค์ของการประชุมเพื่อร่วมทำความเข้าใจถึงเนื้อหาและรายละเอียดของ " โครงการคนสู้ชีวิตปี 2017 – 2020 "  ตลอดจนแผนงานและแนวทางการดำเนินงานในปี 2018 Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

ข่าวทุนการศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อนำเงินทุนการศึกษาไปมอบให้เด็กทุนมูลนิธิลุ่มแม่น้ำโขง (ENFANTS du MEKONG : EDM) เป็นทุนมาจากองค์กรของชาวฝรั่งเศส เป็นองค์กรของเอกชน ปัจจุบันเด็กจะได้รับเงินทุน 22 ยูโรต่อเดือน และเด็กทุนอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 1. .เมืองนครราชสีมา  2. หนองบัวโคก  3. โคกไค  4. โป่งนคร Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

เตรียมเทศกาลมหาพรตปี 2018

วันที่ 30-31 มกราคม 2018   งานมหาพรต ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา ได้เดินทางไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาลประจำปี 2561/2018  สำหรับประเด็นในปีนี้คือ  “ เพราะความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ความรักของคนจำนวนมากจะเย็นลง ” (มธ 24 :12)    จัดโดยแผนกพัฒนาในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน  ลาดกระบัง กรุงเทพฯ Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

   วันที่ 23 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑล ที่สำนักมิสซังนครราชสีมา  1. เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวกิจกรรมผู้สูงอายุแต่ละวัด 2. โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท) 3. แจ้งความคืบหน้าของการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 13/2561 ที่สังฆมณฑลราชบุรี 4.โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง 5. การทำทะเบียนผู้สูงอายุแต่ละวัด 6.แผนอภิบาลงานผู้สูงอายุที่จะทำในปี 2561 Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

   วันที่ 17 มกราคม 2561 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2561 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบการดำเนินงานผู้สูงอายุของทั้ง 10 สังฆมณฑลที่ผ่านมา และนำส่งเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท) งวดที่ 1/2561 จำนวนเงิน 11,070 บาท และติดตามเรื่องสืบเนื่องต่างๆ

 1. ความคืบหน้าของการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 13/2561 ที่สังฆมณฑลราชบุรี 

 2. การนำเสนอรายชื่อผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี ประจำปี 2561 เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ 

 3.โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง

 Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

   วันที่ 19 มกราคม 2561 ลงเยี่ยมผู้สูงอายุวัดมารดาพระศาสนจักร หนองพวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จากการเยี่ยมครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าผู้สูงอายุที่วัดนี้ ล้วนแล้วแต่มีทักษะในการประกอบอาชีพ เพราะทุกคนจะมีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น สานสุ่มไก่ สานกระติ๊บข้าว ถักเปล หรือแม้แต่ไปรับจ้างตัดอ้อยเป็นต้น Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

  วันที่ 11-14 ธันวาคม 2560 นายวิเชียร สุขตาม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านสังคมระดับวัด จัดโดยกรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas Thailand) ณ โรงแรมรีเจนท์พาเลช อุบลราชธานี  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 47 คน จาก 7 สังฆมณฑล และได้รับเกียรติจากพระสัฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  เป็นประธานพิธีมิสซาเปิดการสัมมนา  โดยมีเนื้อหาสำคัญ  เกี่ยวกับชีวิตจิต "คำสอนด้านสังคมในภาคปฏิบัติ " และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนางานด้านสังคมระดับวัดตลอดจนการหารือและร่วมเสนอแนวทางแผนการทำงานร่วมกัน Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

 วันที่ 22 ธ.ค.60 งานมหาพรตศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของ ด.ญ.เจนจิรา ห่ามสันเทียะ อายุ 8 ปี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ขอรับทุนจากกปัจจัยโครงการมหาพรตในโรงเรียนประจำปี 2560  ซึ่งครอบครัวนี้ได้รับการดูแลเรื่องความเป็นอยู่จากโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยามาตั้งแต่สมัยย่าของเด็ก คือนางกุหลาบ ห่ามสันเทียะ ปัจจุบันอาศัยกับย่าวัย 75 ปี เนื่องจากแม่ทิ้งตั้งแต่ 3 เดือน ส่วนพ่อก็เพิ่งมาเสียชีวิตได้ไม่นาน สภาพความเป็นอยู่ บ้านที่อาศัยมีแต่กองขยะของเก่าเพื่อเตรียมคัดสำหรับขายโดยจะมีผู้มารับซื้อที่บ้านแต่ก็จะขายได้เงินเพียงเล็กน้อย และมีขโมยชุกชุม  การเดินทางมาโรงเรียนต้องนั่งรถรับส่งซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนค่อนข้างไกล

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

วันผู้ยากไร้โลก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 

เนื่องในโอกาสวันผู้ยากไร้โลก ทางศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ได้ทำกิจกรรมร่วมกับวัดต่างๆดังนี้ 

1.มอบรถเข็นให้กับน้องแอ๋ม  อายุ 18 ปี (พิการมาแต่กำเนิด)และมอบเงินช่วยเหลือให้น้องแอ๋มและครอบครัว วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล  หนองหญ้าปล้อง 

 2.เยี่ยมเยียนผู้พิการคนตาบอด นางสงัด รอดวินิจ วัดพระคริสตราชา  เมืองคง 

3.ซ่อมแซมบ้านให้นางวัลลิณี ผู้พิการทางสายตา ซึ่งตามองเห็นได้เลือนรางและนางวัลลิณี มีลูกพิการ  ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก  

4. เยี่ยมเยียนผู้พิการตาบอดทั้งสองคน  นายประสิทธิ์ และมารดาวัดแม่พระถวายพระกุมารในวิหาร หนองพลวง อ. ประทาย  

5.เยี่ยมผู้ป่วยวาระสุดท้าย  วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการมหาพรตในโรงเรียน

งานมหาพรต 

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมาได้จัดประชุมคณะกรรมการมหาพรตในโรงเรียน ปี 2560 ครั้งที่ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุมโรงเรียนมารีรักษ์ โดยครั้งนี้ได้มีการส่งมอบปัจจัยการรณรงค์ประจำปี 2560  มีโรงเรียนมาเข้าประชุมและส่งมอบปัจจัยจำนวน 10 โรงเรียน  และมีกำหนดการจะส่งมอบปัจจัยพร้อมเสนอชื่อรายชื่อนักเรียนทุน (สงเคราะห์) เพื่อรับมอบปัจจัยในวันที่ 10 มกราคม 2561

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

    แผนกพลศีลสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดอบรมฟื้นฟูจิตใจจิตตาธิการและกรรมการพลศีลระดับชาติ ประจำปี 2017 Villa Reina Resort เขาใหญ่ .ปากช่อง .นครราชสีมา