ผู้สูงอายุ

วันนี้วันอาทิตย์ที่22กรกฏาคม2561 กลุ่มคริสตชนชุมชนแห่งความเชื่อวัดน.เปาโลกลับใจแก้งคร้อได้ร่วมแบ่งปันพระวาจางานบีอีซีวิถีชุมชนวัดร่วมแบ่งปัน...ในหัวข้อความเป็นหนึ่งเดียวกัน...จากนั้น ร่วมใจไปสวดภาวนาให้ขอพระผู้เจ็บป่วยโดยมีคพ.เกรียงไกร ยิ่งยงพ่อเจ้าวัดได้นำศีลเจิมคนไข้ให้กับพ่อใหญ่มี  ขอพระอวยพรทุกท่านด้วยพระเมตตาแห่งพระพรด้วยเทอญ Credit:  คุณแอมดา

ข่าวงานผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม  2561

ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี จิตตาธิการแผนกผู้สูงอายุ ได้นำทีมผู้สูงอายุจากวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โดยมีคุณพ่อเจ้าวัดคุณพ่อจักรี  พันธ์สมบัติ และที่ปรึกษาคุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี ร่วมคณะด้วย อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุจากวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท/ปราสาทพร เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ .สูงเนิน .นครราชสีมา 

 Credit: ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน วันฉลองพระเมตตา ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลงิ้ว และฆราวาสแพร่ธรรมวัดนักบุญเปตรโนนแฝก นำพระพรแห่งพระเมตตา เยี่ยมเยียนคริสตชนที่จ็บป่วย และอาศัยอยู่ห่างไกลจากวัด เยี่ยมครอบครัวนายบุญเลิศ. ประราศี ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งในช่องปาก Credit: ฝ่ายแพร่ธรรม

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018  โอกาสวันฉลองพระเมตตา คุณพ่อสมคิด เจริญนารถ นำกลุ่มคริสตชนวัดหนองบัวแดง นำพระพรพระเมตตาไปเยี่ยมเยี่ยนให้ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชุนหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และ ร่วมสวดสายประคำที่คลองเจริญ แทนมิสซาวันอาทิตย์ (ขอพระทรงเมตตาผู้ป่วยและผู้อภิบาลครับ)

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาได้มอบวีลแชร์แก่ผู้พิการไม่สามารถเดินได้ โดยผ่านทางสมาคมวินเซน เดอ ปอล สำหรับผู้ที่ได้รับวีลแชร์ได้แก่ นายนาก ผ่านงูเหลือม นางสาวคำคูณ ผ่านงูเหลือม นายสมพิษ ผ่านงูเหลือม ซึ่งเป็นพี่น้องกัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 11/10 บ้านทองหลาง อำเภอจักราช และนายชูศรี รอสันเทียะ อาศัยอยู่บ้านพันดุง ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 คน นับถือศาสนาพุทธ ทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม

พิธีปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ได้จัดจัดพิธีปิดและมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพโครงการดังกล่าว  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  วัดนักบุญอิสิดอร์ บ้านบุไทย ตำบลห้วยยาง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   โดยได้เชิญผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนสนับสนุนให้กับผู้พิการ จำนวน 9 ราย  ซึ่งมีบริษัทที่ให้การสนับสนุนเงินทุน ตามมาตรา 35 เพื่อช่วยผู้พิการ ได้แก่ บริษัท JWD info  Logistics จำกัด / บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์จำกัด (มหาชน) /บริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์จำกัด  ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน 2 กิจกรรม คือปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 2 ราย และเลี้ยงสุกรขุน 7 ราย

หน่วยงานที่สนับสนุน โครงการฯ ในพื้นที่

1. สำนักงานคาทอลิกเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) คุณสุปราณี ดีละดา

2. บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)

ตัวแทนบริษัทที่สนับสนุนเงินทุน ลงพื้นที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

1. คุณนาทลดา ทองมาก บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัก (มหาชน)

2. คุณชลัท สัจจะเวทะ บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

3. คุณเสรี ประภากรสิทธิ์  บริษัทลีอาหารสัตว์จำกัด

4. คุณนบพร ประไพวรรณ์กุล /คุณสิทธิชัย มิกโกสุม บริษัท JWD Info Logistics จำกัด (มหาชน)

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

งานผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

    ตัวแทนผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลและผู้ประสานงาน เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2017/2560 หัวข้อ  “สูงค่าจิตเมตตา ภูมิปัญญาผู้สูงวัย” ระหว่างวันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ทั้งนี้การสัมมนาและประชุมใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากตัวแทนผู้สูงอายุจากทั้ง 10 สังฆมณฑลในการสัมมนาและประชุมฯดังกล่าว มีการบรรยายหัวข้อต่างๆดังนี้

1.“กิจเมตตา ศิษย์พระคริสต์ ชีวิตจิต ผู้สูงวัย” บรรยายโดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

2.“ชุมชนแบ่งปันความรักและเมตตาจิต ภูมิปัญญาผู้สูงวัย” บรรยายโดย คุณพ่อ ดร. วุฒิชัย อ่องนาวา 

3.“Best Practice โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ” บรรยายโดย คุณเอ นพรัตน์ และทีมงานคาริตัสไทยแลนด์

4.“สาระสำคัญของกฤษฎีกาสมัชชาใหม่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015” บรรยาย 

     โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

เมื่อวันอาทิตที่กันยายน  2017 คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้เดินทางไปส่งศีลผู้สูงอายุที่มาวัดไม่ได้ บ้านหนองห่าง .นครราชสีมา

1.วัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ จำนวน 9 คน

2. วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง จำนวน 5 คน

3. วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ จำนวน 12 คน

4. วัดแม่พระถวายพระกุมารในวิหาร หนองพลวง จำนวน 5 คน

5. วัดพระคริสตราชา เมืองคง จำนวน 6 คน

6. วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง จำนวน 14 คน

7. อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จำนวน 10 คน

8. วัดนักบุญยอแซฟบ้านหัน จำนวน 3 คน

9. วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว จำนวน 9 คน

10. วัดนักบุญยอแซฟ โนนงิ้ว จำนวน 3 คน

11. วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก จำนวน 7 คน

12. วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง จำนวน 7 คน

13. วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ จำนวน 10 คน

14. วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท/ปราสาทพร จำนวน 15 คน 

15. วัดนักบุญยอแซฟไทรทม จำนวน 7 คน

16. วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง จำนวน 5 คน

17. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง จำนวน 4 คน

ข่าวงานผู้สูงอายุ

     แผนกงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา ซึ่งมีคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี เป็นจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ ได้จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2017 ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2017 ที่วัดนักบุญยออากิมและอันนา ไร่วนานุรักษ์ .วังน้ำเขียว .นคราชสีมา ทั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ จำนวน 131 คน ดังนี้

ภาคเช้า คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ได้ทำวจนพิธีกรรมเปิดงานผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา และคุณประภาพร โพธิชิต ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ และ หู คอ จมูก จากโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ได้แนะนำวิธีดูแลรักษาตาและหูของผู้สูงอายุอีกทั้งยังมีทีมงานจากโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ได้พาผู้สูงอายุฝึกบริหารสมอง และได้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

ภาคบ่าย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ได้พูดข้อคิดสะกิดใจ " ตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็น หูของท่านเป็นสุขที่ได้ฟัง" มธ. 13; 16 - 17 ต่อจากนั้น สามเณรพระวิสุทธิวงศ์ ได้พาผู้สูงอายุทำกิจกรรมสันทนาการ 5 ฐาน ซึ่งผู้สูงอายุให้ความร่วมมือและสนุกสนานไปกับกิจกรรมฐานต่างๆ ช่วงเย็นคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี และคุณพ่อชำนาญ กล้าหาญ ได้ทำวนจพิธีกรรมและรับศีลอภัยบาป และพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนภาคค่ำ เป็นการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุจากวัดต่างๆ การแสดงเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้สูงอายุทั่วทั้งงาน 

     พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างของสังฆมณฑลนครราชสีมา จำนวน 14 คน และ ลูกกตัญญู จำนวน 14 คน