คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมา

พระสังฆราชยอเซฟซูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

คุณพ่อโรแบร์  มัลแซร์

คุณพ่อสุเทพ วนพงษ์ทิพากร

คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิพัฒน์

อุปสังฆราช

คุณพ่อสุข ศรจันทร์

คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร

คุณพ่อชำนาญ กล้าหาญ

คุณพ่อประยูร นามวงศ์

คุณพ่อสมคิด เจริญนารถ

คุณพ่อประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม

คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ

คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง

คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์

คุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์

คุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี

คุณพ่อสุรชัย เจริญพงษ์

คุณพ่ออนุสรณ์ สุรียัพ

คุณพ่อสมดุล วาปีทะ

คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี

คุณพ่อจักรกรี พันธ์สมบัติ

คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม

คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล

คุณพ่อฟิล มะหุซาย

คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส

คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง

คุณพ่อสมชาย หมอกครบุรี

คุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ

คุณพ่อชาญชัย  ประทุมปี

คุณพ่อวิชญะ ประทุมมา

คุณพ่อมนัสชัย  ประทุมปี