พันธกิจ MISSION 

1. ปลูกฝังความเชื่อที่เข้มแข็งให้คริสตชนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

2. ฟื้นฟูชีวิตคริสตชนทุกระดับให้เจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าอาศัยพระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ สามารถเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าด้วยชีวิตของตน

3. พัฒนาคริสตชนทุกระดับให้เป็นศิษย์ธรรมทูตที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นคงและมองเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า มีความมุ่งมั่นกล้าก้าวออกไปประกาศข่าวดีสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิมด้วยความกระตือรือร้น ด้วยวิธีการและการแสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ

4. พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับเคารพคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รักรับใช้ทุกคนโดยเน้นผู้ยากไร้

5. พัฒนาให้คริสตชนฆราวาสให้มีความรู้ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับการงานอาชีพของตน

6. พัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรมีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

7. พัฒนาให้ทุกองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

8. พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับเห็นคุณค่าและสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงาม

9. พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับรักษ์สิ่งสร้าง ฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

10. พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับดำเนินชีวิตเรียบง่าย พอเพียง ลด ละเลิกความโลภตามคุณค่าพระวรสาร

11. พัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรนำวิถีชุมชนวัด (BECs) มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

12. เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อเพื่อเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรแห่งความรัก ความยุติธรรม สันติและความชื่นชมยินดี

13. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี