แผนกครอบครัวจัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 2 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 - 25 สิงหาคม 2562 ณ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีวิทยากรจากเขตศาสนปกครองจันทบุรีมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ การสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 2 รุ่นที่ 8 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 5 คู่ ด้วยกัน  ทั้งนี้ สมาชิก ส.ช.ค. เขตศาสนปกครองนครราชสีมา นำคณะโดยคุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง ได้ถือโอกาสเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ คุณวันชัย วิทยากรจากเขตศาสนปกครองจันทบุรี ผู้ให้การช่วยเหลือตลอดมาเป็นอย่างดี บรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และกำลังใจ

ภาพข่าว แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

แผนกครอบครัว สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดให้มีการอบรมเยาวชนบทบาทลูกต่อครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยเยาวชนผู้เข้ารับการอบรม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จำนวน 43 คน โดยมีวิทยาการให้ความรู้และการแบ่งปันจากทีมงานแผนกครอบครัว  สังฆมณฑลจันทบุรี และรุ่นพี่จากสังฆมณฑลจันทบุรี รุ่นพี่จากสังฆมณฑลนครราชสีมา คุณครูโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ภาพข่าวศูนย์สังคมพัฒนาฯ

แผนกครอบครัว สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดให้มีการอบรม “Who am I” สำหรับวิทยากรงานส่งเสริมชีวิตครอบครัว ครูแนะแนว และคริสตชนที่สนใจ ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2562 ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 13 ท่าน Who am Iมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทำความรู้จักกับตนเอง ค้นพบความเป็นจริงที่สำคัญที่มีอยู่ในตนเอง เพื่อเสริมสร้างการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น โดยมี บาทหลวงบุญส่ง หงษ์ทอง พระสงฆ์จากสังฆมณฑลราชบุรี มาเป็นผู้แบ่งปันในครั้งนี้ ขอบคุณครอบครัวโทเกาะที่เปิดบ้านให้ผู้ร่วมอบรมได้ใช้สถานที่อบรม พักผ่อนและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและมีคุณค่าในครั้งนี้...

Credit: แผนกครอบครัว สังฆมณฑลนครราชสีมา

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 82 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ .แก้งคร้อ .ชัยภูมิ โดยมีวิทยากร และทีมงานช่วยเหลือ จากรุ่นพี่สังฆมณฑลนครราชสีมาและสังฆมณฑลจันทบุรีตลอดการสัมมนา

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 8-10 มีนาคม 2562 แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 81 จัดขึ้นที่ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ .แก้งคร้อ .ชัยภูมิ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ให้การช่วยเหลือจากรุ่นที่สังฆมณฑลนครราชสีมาที่เคยผ่านการเข้าอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 3 คู่ 1 ฝา

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ แผนกสตรี

วันที่ 16 กันยายน .. 2561 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก .ราชบุรี ตัวแทนพี่น้องส...ร่วมให้กำลังใจ คุณนุ้ย ผู้ประสานงานครอบครัวระดับชาติ จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก คุณแม่มารีอา ลู้ด ปิ่นนพเกล้า ขอพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับคุณแม่มารีอา ลู้ด ปิ่นนพเกล้า ตลอดนิรันดร

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 รุ่นที่ 79 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม .. 2561 โรงเรียนมารีย์รักษ์ .นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 9 คู่ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ให้การช่วยเหลือทีมงานจากจังหวัดจันทบุรี และจากทีมงานรุ่นพี่สังฆมณฑลนครราชสีมาที่เคยผ่านการเข้าอบรมมาร่วมด้วย

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดให้มีงานสัมมนาเยาวชนกับทางเลือก ( Choice ) ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โตเกียวคันทรีอินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ทบทวนเหตุการณ์ครั้งในอดีต ทั้งดีและไม่ดี เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง เห็นถึงคุณค่าของตนเองและคนที่อยู่รอบข้าง เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคตข้างหน้า ในงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 29 คน โดยมีวิทยากรช่วยเหลือ บาทหลวงบุญส่ง หงส์ทอง ทีมงานจากสังฆมณฑลนครราชสีมาและทีมงานจากสังฆมณฑลราชบุรี

 Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกครอบครัว จัดให้มีงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัว ขึ้นในวันที่ 14-16 กันยายน .. 2561 โดยสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศไทย จำนวน 350 คน ตัวแทนผู้เข้าร่วมงานจากสังฆมณฑลนครราชสีมา จำนวน 35 คน นอกเหนือจากการเข้าอบรมสัมมนา มีคืนราตรีสัมพันธ์ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้ทำงานอภิบาลจากทุกสังฆมณฑล ได้พบปะพูดคุย สร้างปฏิบัติสัมพันธ์กันระหว่างผู้ทำงานด้วยกัน

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 60 เวลา 15.30 น. ทีมงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวนครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์ โดยมีคุณชนเทพ สังข์ทองหลาง หัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัว และพี่น้อง ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 22 พฤษภาคม ..2561 ออกเยี่ยมและติดตามงานสงเคราะห์สตรี บ้านโนนงิ้วและบ้านโนนแฝก .ห้วยแถลง .นครราชสีมา ติดตามเยี่ยมเยียนสตรีที่ได้ให้การช่วยเหลือในเรื่องการเลี้ยงปลาดุกที่บ้านของ คุณวัลลิณี รุ่งโรจน์  เราพบปัญหาในการเลี้ยงปลาดุก ในเรื่องของชนิดอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาดุก และการดูแลความสะอาดของบ่อปลาดุก นอกจากนี้ยังพบว่าลูกชายที่พิการของคุณวัลลิณี นอนหลับและมีแมลงต่างๆ ตอม จึงได้ช่วยกันทำความสะอาดและจัดซื้อมุ้งครอบกันยุงและแมลงวันให้กับลูกชายของวัลลิณี  รุ่งโรจน์  แผนกสตรี ต้องหาเวลามาพูดคุยกับคนที่ดูแลครอบครัวนี้อีกครั้งหนึ่ง ในการช่วยเหลือ    คุณวัลลิณี และลูกชายต่อไป เพื่อให้เขาได้อยู่อย่างสมกับการเป็นลูกของพระ จากนั้นภาคบ่าย ประมาณ 13.30 . ก็ได้ไปเยี่ยมยายน้อย ครุตนอก   ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินได้แล้ว

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

       สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขนาดแผนกครอบครัวและชุมนุมผู้ปฏิบัติงานครอบครัว สังฆมณฑลและองค์กรครอบครัว ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 24 ถึง 26 พฤศจิกายน 2017

Credit: คุณชัยชาญ

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 พากลุ่มสตรีวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว เข้าพบคุณพ่อเจ้าวัดคนใหม่ เจ้าหน้าที่แผนกสตรีและแกนนำกลุ่มสตรีหมู่บ้านโนนแก้ว ได้เข้าพบ บาทหลวงสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เพื่อรายงานจุดประสงค์ และการดำเนินงานของกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านโนนแก้ว และพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียด อาทิเช่น จุดประสงค์ของโครงการนี้ การทำกิจกรรมของกลุ่มที่ผ่านมา และรายงานผลกำไรการค้าขายผักที่ผ่านมา และรวมไปถึงเรื่องที่อยากให้ช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่ม ได้แก่ เรื่องการเพิ่มที่ดินในการเพาะปลูก และเรื่องการตลาด

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

    แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 74 ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลนครรราชสีมา ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม ค.ศ.​2017 มีคู่สมรสเข้าร่วมทั้งสิ้น 9 คู่ จากหนองหญ้าปล้อง 4 คู่ หนองบัวแดง 2 คู่ และจากบุรีรัมย์ 3 คู่ ทีมงานจากจันทบุรีนำโดยคุณลุงวันชัย ทรงพลอยจำนวน 7 ท่าน นอกจากนี้ยังมีบรรดารุ่นพี่กว่า 30 ชีวิต โดยประธานรุ่นนี้คือคุณการุณ ผิวงามและคุณพัชรินทร์ คำแพง จากหนองหญ้าปล้อง 

    คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง ผู้อำนวยการได้เน้นย้ำถึงบทบาทการทำงานของรุ่นพี่ ทั้งในแง่กำลังใจ และการเข้าร่วมบริการรุ่นน้อง รุ่นที่ 75 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 นี้ สถานที่ยังคงกำหนดไว้ที่เดิม ขอบคุณภาพจากทีมงาน ส.ช.ค.ทุกท่าน

OK