ฆราวาส

ภาวะผู้นำแบบพระเยซูเจ้า: แบ่งปันหัวข้อรูปแบบภาวะผู้นำแบบพระเยซูเจ้า(Jesus Christ’s Leadership model)แก่คณะบราเดอร์สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 05-10-2563

ภาพข่าว คุณพ่อEkachai Chinnakort

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2019  เวลา 09.30 . พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฯ และพิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่เพื่อเตรียมล้างบาปในปีนี้ จำนวน 38 คนโดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา

ในวันที่ 22 พฤษภาคม ..2020 เจ้าหน้าที่ศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตนครราชสีมา 7 คน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน โนนแฝก และสมาชิกในชุมชนบ้านโนนแฝก รวมจำนวน 26 คน ได้ประชุมและปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการ รื้อฟื้นกลุ่มธนาคารข้าวบ้านโนนแฝกขึ้นมา ในการประชุมครั้งที่ 2 นี้ สมาชิกได้ช่วยกันพิจารณา กฎ-ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มธนาคารข้าวร่วมกัน หลังจากนั้นได้เลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อรับใช้และทำงานให้กับกลุ่มและชุมชนโดยมีวาระการทำงาน 2 ปี หลังจากนี้ คณะกรรมการกลุ่มธนาคารข้าว ชุดใหม่นี้ จะดำเนินการติดตามเงินและข้าวที่มีอยู่ในกลุ่ม และจะนำเข้ามาบริหารจัดการใหม่อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ให้สามารถตรวจสอบได้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2019 หอประชุมมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เวลา 13.00-15.00 . ได้จัดอบรมการเงินและบัญชีโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยได้เชิญบริษัท นทีออดิท ออฟฟิต จำกัด กรุงเทพฯ เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ ปรึกษาและให้คำแนะนำก่อนปฎิบัติงานตามโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ สวดสายประคำ สถานที่ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีอาจารย์ไพศาล แสงงิ้ว ม.กฤษ รับเป็นเจ้าภาพ มีซิสเตอร์ คุณพ่อ พร้อมด้วยสัตบุรุษมาร่วมสวดภาวนาขอพรแม่พระอย่างอบอุ่น  

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 18 ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา บรรยายในหัวข้อศาสนสัมพันธ์กับการส่งเสริมกระแสเรียกพระสงฆ์และนักบวชเชิงรุกในประเทศไทยในฐานะสมาชิกเซอร์ร่า"ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่"

วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 เวลา 8.30 . แผนกที่ดินและทรัพย์สินสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน ซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ครูฝ่ายอาคารสถานที่ทรัพย์สินของโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียน จากสังฆมณฑลอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เปิดเดือนแม่พระ   เวลา 19.00 น สวดสายประคำ พร้อมกับขบวนแห่พระแม่มารีย์รอบบริเวณโรงเรียนมารย์อนุสรณ์  อย่างสมเกียรติ  โดยมีคณะครู  พนักงาน  และสัตบุรุษมา ร่วมเป็นจำนวนมาก  Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

คณะวินเซนต์ เดอ ปอล นครราชสีมา  นำโดย นายสุเทพ หมายมี ประธานมนตรีสังฆมณฑล นำคณะสมาชิกทั้ง 5 คณะ เข้าคำนับพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พร้อมรับฟังโอวาท ว่าด้วยเรื่องของการกระตือรือร้นในงานที่ทำ การมีจิตสาธารณะ และการขยายเครือข่าย ซึ่งเป็นการประกาศข่าวดีบอกบุญให้กับผู้อื่นได้มีส่วนร่วมในการทำดี ช่วยเหลือพี่น้องผู้ได้รับความเดือดร้อน  Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018 เวลา 8.30 น. พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลอัครสาวก และพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง ประธานสภาฯ ประธานเขตฯ ประธานกลุ่มฯ ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2018-2019 ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา

ชุมนุมพลมารีย์ระดับสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมพิธีอาชีเอสเพื่อเป็นการรื้อฟื้นและปฏิญาณตนต่อพระแม่มารีย์ สำหรับการทำหน้าที่พลมารีย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา

Credit: พลมารีย์

งานอภิบาลเด็ก-เยาวชน บ้านหนองหญ้าปล้อง

  กิจกรรมรวมกลุ่มเด็กคำสอน บ้านหนองหญ้าปล้อง ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน ช่วยกันเก็บขยะรอบหมู่บ้าน หลังจากนั้นไปเยี่ยมน้องแอ๋ม. ที่เป็นเด็กพิการที่บ้านอยู่ริมเขา น้องแอ๋มหัวเราะมีความสุขมากๆ ที่มีเพื่อน ไปเยี่ยม  เดินทางต่อไปเยี่ยมลุงแม็ค ที่พิการ เด็กเรียนรู้จัก ความเมตตาสงสาร การเห็นอกเห็นใจคนอื่น ช่วยเหลือ แบ่งปัน... ยอมรับความแตกต่างของแต่ละคน

   จากนั้นเรามาที่วัด มีกิจกรรมสนุกสนาน ร่วมกัน นำกิจกรรมโดยพี่ๆ เยาวชนและผู้ฝึกหัดของคณะ. รับประทานอาหารร่วมกัน  รับของขวัญที่ระลึกและกลับบ้าน การปลูกฝังสิ่งดีงามในตัวเด็กเยาวชน ในยุคปัจจุบัน ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยาก แต่ทีละเล็กทีละน้อย เมล็ดพันธุ์เหล่านี้คงได้ซึมซับและเติบโต เป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่งอกงาม...เราหวังเช่นนั้นจริง ....

Credit: ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

กิจกรรมแห่ดาวคริสต์มาส ครั้งที่ 1" ปฐมบทแห่งดาวสีมานคร "เคลื่อนขบวนแห่เวลา 18.00 .จากลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ถึง อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ดจำนวน 22ขบวน ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักการโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ และสัตบุรุษวัดนักบุญเทเรซาบ้านโนนแก้ว ร่วมฉลองนักบุญ เทเรซา องค์อุปถัมภ์ของ วัด และ โรงเรียน. วันที่ 1 ตุลาคม .. 2561

Credit: ทีมข่าววัดโนนแก้ว

OK