การศึกษา

บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ บาดหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง และ บาดหลวง มนัสชัย ประทุมปี  ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ หัวข้อการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ แก่นคำสอน ศาสนา วิถีชีวิต และ การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาคริสต์แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ระหว่างวันที่26 เเละ 29 มีนาคม ..2564

ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 วันที่21-22 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา โดยคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมพร้อมกับให้ข้อคิดและบรรยายให้กับคณะครูจำนวน 67 คน จาก 11 โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา  วิทยากรให้การอบรม 2 ท่าน 1.ดร.สมยศ ชิณโคตร 2. ดร.พิรุณ เรืองไพศาล และคุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร  อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและร่วมฟังอบรมในครั้งนี้ 

ภาพข่าว ครูMbac

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 . วัดหนองบัว ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบาหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง บาหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ คุณพิชิต สุขีวัฒน์ และคุณอัจฉรา สุขีวัฒน์ เป็น วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และ ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 คณะนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 10 ได้เข้าเยี่ยมชม สักการสถานและฟังบรรยาย อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบาหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 10 เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

โรงเรียนมารีย์รักษ์ นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรมขั้นที่ 2 โรงเรียนมารีย์รักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 

ภาพข่าว มาสเซอร์สมบัติ พิมพ์จันทร์

ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา โดยคุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ (รสน.) เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมพร้อมกับให้ข้อคิดและบรรยายให้กับคณะครูจำนวน 56 คน จากโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา  วิทยากรให้การอบรม 2 ท่าน 1.ดร.สมยศ ชิณโคตร 2. ดร.พิรุณ เรืองไพศาล และคุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร  อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและร่วมฟังอบรมในครั้งนี้ 

ภาพข่าว ครู MBAC

โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม : โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง นครราชสีมา โดยบาดหลวงจักรี พันธ์สมบัติและคณะครูจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม ขั้นที่ 2 โดยมี บาดหลวงเอกชัย ชิณโคตร และมาสเตอร์ สมบัติ พิมพ์จันทร์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563

ภาพข่าว มาสเซอร์สมบัติ พิมพ์จันทร์

ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตตามกระแสเรียกวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2018 

โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

Credit: Theresa Upatham

ในโอกาสเปิดปีการศึกษา  2563  ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้เชิญผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะและปรึกษาหารือ ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในวันอังคารที่  20  ตุลาคม  2563    ห้องประชุมสำนักมิสซังคาทอลิก  ในเวลา 10.30 – 12.00 .   โดยคุณพ่อสุรชัย  เจริญพงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอบรม สังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ภาพข่าว ครู MBAC

วันพุธที่ 14  ตุลาคม  2563  คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ(MBAC)  ได้นำนักศึกษาระดับปวช.1/2  1/4  1/6  1/8  เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มระดับ ปวช.1 ปวช. 2 ปวช.3  จำนวน  665 คน  รับฟังบรรยายความรู้ในเรื่องศาสนาคริสต์   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ในระหว่างเวลา 14.00 - 15.30 . กิจกรรมนี้อยู่ในการเรียนการสอนคาบชมรม (อวท.)  ซึ่งในวันที่ 21 ตุลาคม 2563  นักศึกษาระดับปวช. 1/1 1/3 1/5 1/7    จะไปทำกิจกรรมและในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2  ปวช. 3 จะเข้าร่วมฟังบรรยายในลำดับต่อไป 

ภาพข่าว ครู MBAC

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมารดาวนารักษ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพข่าว มาสเซอร์สมบัติ พิมพ์จันทร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม .. 2017 เวลา 09.00 . โรงเรียนมารีย์วิทยา พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา สังฆมณฑลนครราชสีมา น้อมวันทาสดุดีโดยมี บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อบรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในงาน ประธานได้มอบช่อดอกไม้แก่ซิสเตอร์ ผู้บริหาร ที่เข้าดำรงตำแหน่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ และมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมอบโล่ครูดีศรีสังฆมณฑลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ช่วงท้ายของงาน ประธานและคณะกรรมการ ได้เดินเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนมารีย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

OK