การศึกษา

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 . วัดหนองบัว ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบาหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง บาหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ คุณพิชิต สุขีวัฒน์ และคุณอัจฉรา สุขีวัฒน์ เป็น วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และ ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 คณะนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 10 ได้เข้าเยี่ยมชม สักการสถานและฟังบรรยาย อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบาหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 10 เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตตามกระแสเรียกวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2018 

โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

Credit: Theresa Upatham

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม .. 2017 เวลา 09.00 . โรงเรียนมารีย์วิทยา พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา สังฆมณฑลนครราชสีมา น้อมวันทาสดุดีโดยมี บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อบรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในงาน ประธานได้มอบช่อดอกไม้แก่ซิสเตอร์ ผู้บริหาร ที่เข้าดำรงตำแหน่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ และมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมอบโล่ครูดีศรีสังฆมณฑลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ช่วงท้ายของงาน ประธานและคณะกรรมการ ได้เดินเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนมารีย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK