วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา นำโดยบาทหลวงวิชญะ ประทุมมาและทีมงาน จัดกิจกรรม "ค่ายคุณธรรมนำใจ สร้างสายใยแห่งรัก" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาคารมารีอา 

พิธีลงนามความร่วมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ กับ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป และบริษัทในเครือ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

มิสซานักเรียนสายป.3 : มิสซาเปิดปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนสายประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพข่าว คุณพ่อเอกชัย

ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง มารีย์วิทยา ครั้งที่ 1 : โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา นำโดยบาทหลวงเปรมปรี วาปีโส ผู้จัดการ เซอร์วีร์จีนี เทพิน เดชานนท์ ผู้อำนวยการและคณะสงฆ์ คณะเซอร์ผู้ร่วมบริหาร จัดให้คณะครูและนักเรียนนำเสนอโครงงานคุณธรรม ต่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเสริมพลังจากฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมา นำโดย บาทหลวง สุรชัย เจริญพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ บาทหลวงเอกชัย ชิณโคตร แผนกอัตลักษณ์การศึกษา  ดร.สมยศ ชิณโคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ (MBAC) ดร.พิรุณ เรืองไพศาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์รักษ์ และมาสเตอร์สมเกียรติ ชินโคตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ (MBAC) ณ หอประชุมมารีอา โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา 31-10-2565

ภาพข่าว คุณพ่อEkachai Chinnakort

เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมรี่(กลุ่มบีอีซีวัดมารีย์สมภพ) อบรมฟื้นฟูจิตใจ โครงงานคุณธรรม โดยมีบาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร และนายสมบัติ พิมพ์จันทร์ เป็นวิทยากร

ภาพข่าว เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมรี่

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนมารีย์นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับโล่เกียรติยศ "องค์กรคนดี" ประจำปี2565 จากคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา

ภาพข่าว โรงเรียนมารีย์นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้เวลา 08.30 .  บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์   สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  เปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพครู  โรงเรียนมารดาวนารักษ์ ร่วมด้วยคุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี   เจ้าอาวาสและผู้จัดการโรงเรียน   คุณพ่อบัวทอง  บุญทอด  และคุณพ่ออุดม  ดีเลิศประดิษฐ์   พร้อมทั้งบรรยายพิเศษแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

ภาพข่าว อนาสตาเซีย กอร์ดอน 

อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนนักศึกษา MBAC เรื่อง "การพัฒนาโครงงานคุณธรรม"ในวิทยาลัยคุณธรรมต้นแบบ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ (MBAC) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 28-09-65

ภาพข่าว คุณพ่อEkachai Chinnakort

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนหลักสูตร English Program บ้านสวนเดิ่นยิ้ม (Orientation) พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และเดินชมถ่ายรูปกับเครื่องบิน Boeing 747 ที่ Airplane Park Korat เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนักเรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเวลานาน และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด..

ภาพข่าว  โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีม

รับโล่โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ : โรงเรียนมารีพิทักษ์ นางรอง บุรีรัมย์ รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Visitation)จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และได้รับโล่โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ จากการประเมินระดับสังฆมณฑลนครราชสีมา 07-07-2565

ภาพข่าว คุณพ่อ Ekachai Chinnakort

16 มกราคม เวลา 21:41 . อบรมโครงงานคุณธรรม : 15-16 มกราคม 2565 ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมแก่คณะสามเณรเล็กจำนวน 28 คน โดยมีคุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง อธิการ และ ดร.สุภาพร วาปีโส ให้การสนับสนุนตลอดการอบรม วัดน้อยสามเณราลัยนักบุญเปาโล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพข่าว คุณพ่อ Ekachai Chinnakort

คณะสามเณรพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา บ้านเณรกลาง 

เข้าพบขอพรบิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

โอกาสย้ายสถานศึกษาไปแห่งใหม่

โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ เปิดสอนพิเศษวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 .เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม ..2565 เป็นวันปิดคอร์สการเรียนวันเสาร์ของภาคเรียนที่ 1 โดยมีการแสดงของนักเรียน ดังนี้ 1.การแสดงมายากล 2.การแสดงนิทานภาษาอังกฤษ (นักเรียนคอร์ส iep) 3.การแสดงทักษะกีฬา 4.การแสดงเต้นประกอบเพลงระดับอนุบาล โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการมาเรียนของบุตรหลานมา โอกาสนี้

ภาพข่าว โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ

องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น : โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการประเมินจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีการศึกษา 2565

ภาพข่าว คุณพ่อEkachai Chinnakort

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน .. 2565 โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา 

ได้รับเกียรติจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษารวมกับองค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น และส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของนักเรียน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม >> https://photos.app.goo.gl/piUmQmLnZNPobXkQ9

วันที่ 4-7 กันยายน 2565 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ส่งคณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8-9 กันยายน 64 บาดหลวงพัฒนชัย อินธิรถ บาดหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง บาดหลวง มนัสชัย ประทุมปี  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย ความรู้ แนวปฏิบัติ ข้อคำสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 นครราชสีมา