ประวัติวัดแม่พระฟาติมา 

หมู่บ้านบุญนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา     

    วัดแม่พระฟาติมา หมู่บ้านบุญนิมิตร เป็นกลุ่มคนที่อพยพย้ายมากจากที่ดินของสังฆมณฑลนครราชสีมา คือ ชุมชนโนนจำเพาะซึ่งอยู่บริเวณหลังสถานีรถไฟใกล้ๆ กับอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ดซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 200 กว่าครอบครัว ซึ่งมีกลุ่มคริสตชนอาศัยอยู่ด้วยจำนวน 10 ครอบครัว ชาวบ้านได้เช่าที่ดินของสังฆมณฑลอยู่จนเป็นชุมชนแออัด ต่อมาทางสังฆมณฑลมีความจำเป็นจะต้องใช้ที่ดินผืนนี้เพี่อให้เกิดประโยชน์และ เป็นระเบียบ(ปัจจุบันคือที่ตั้งของ

โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ) จึงเรียกชาวบ้านในชุมชนมาประชุมสำหรับการย้ายออกจากพื้นที่และได้ประชุมกัน หลายครั้งแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ จนครั้งสุดท้าย คุณพ่อประยูร นามวงษ์ อุปสังฆราช ได้ตัดสินใจซื้อที่ดินผืนหนึ่งประมาณ 40 ไร่เศษ ที่ตำบลหนองตาคง ซึ่งเป็นหนองและป่ารกร้าง และให้ชาวบ้านย้ายไปอยู่ที่แห่งนี้ โดยจัดแบ่งที่ดิน 40 ตาราวาง ต่อ 1 ครอบครัวให้ฟรี ซึ่งทางสังฆมณฑลช่วยเหลือในด้านการรื้อถอนและขนย้ายด้วย 

ที่ดินที่หนองตาคงแห่งใหม่ นี้ ทางสังฆมณฑล โดยการนำของคุณพ่อประยูร นามวงษ์ได้ดำเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย อาทิการปรับ ถมที่ดิน การทำถนนภายในหมู่บ้าน, การจัดระบบการระบายน้ำ , การขุดสระน้ำ, ระบบประปาและไฟฟ้า ซึ่งทางสังฆมณฑลได้ขอความช่วยเหลือจากการเคหะจังหวัตนครราชสีมา สำหรับการดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากการเคหะของจังหวัด ซึ่งเมื่อดำเนินการต่างๆ  เรียบร้อยแล้ว ทางสังฆมณฑลได้มอบหมู่บ้านบุญนิมิตให้กับทางจังหวัด และได้ทำพิธีการมอบให้เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2535 และทางสังฆมณฑลได้จัดสรรที่ดินประมาณ 4 ไร่ไว้สำหรับการสร้างสถานที่ประกอบศาสนกิจในอนาคตในชุมชนหมู่บ้านบุญนิมิตรนี้ มีกลุ่มคริสตชนอาศัยอยู่ประมาณ 10 ครอบครัว ทางสังฆมณฑลได้เล็งเห็นถึงการอภิบาลกลุ่มคริสตชนนี้ ดังนั้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2535 ซึ่งเป็นเดือนแม่พระสายประคำ ทางพระคุณเจ้าพเยาว์ มณี ทรัพย์ คุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์ คุณพ่อประยูร พงษ์พิศณ์ อธิการโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เซอร์มารีชาโลเม กับสภาอภิบาลอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูรด์ โดยคุณวิไลวรรณ เริงสุขพัฒน์ คุณวิไลพร สิริจินดา คุณขจิตพรรณ อภิชาตธนพัฒน์ คุณจงกล กอสเตอร์ คุณกรองใจ วัฒนศักดิ์ คุณประจวบ ตัญเจริญ คุณพรทิพา พฤติศาสน์ คุณเจริญศรี ไชยสุข ได้รวมทุนกันจัดสร้างศาลสำหรับให้แม่พระประทับ เพื่อเป็นองค์อุปถัมภ์ของหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข และต่อมาโดยการเสนอของสภาอภิบาลอาสนวิหาร ได้บอกกับคุณพ่ออาทรว่าจะขอแห่แม่พระจากอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมือง ลูร์ด ไปยังหมู่บ้านบุญนิมิตเพื่อจัดตั้งไว้ที่ศาล จึงได้มีการแห่แม่พระอย่างสมกียรติ โดยได้แห่แม่พระจากอาสนวิหารฯ ไปยังหมู่บ้านบุญนิมิต เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร เมื่อถึงหมู่บ้านบุญนิมิต ก็ได้มีการแห่งแม่พระรอบหมู่บ้าน 1 รอบ จึงนำแม่พระมาประทับบนศาลที่จัดไว้ และสวดสายประคำ 1 สาย ได้ทำการเสกแม่พระ หลังจากนั้นก็มีการแสดงดนตรีของบ้านเณรกลางและการร้องเพลงจากทางโรงพยาบาล เซนต์เมรี่ และมีการจัดเลี้ยง ขนมและนำ้แก่ชาวบ้าน

 

ต่อมาทางสภาอภิบาล อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด เห็นว่าเพื่อเป็นการเสริมสร้างความศรัทธาแก่ชาวบ้านและเป็นการเผยแพร่ศาสนา ทางอ้อม จึงได้ตกลงกับหลายๆ ฝ่ายเช่น โรงเรียนมารีย์วิทยา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ และบ้านเณรกลาง จัดให้มีการสวดสายประคำและแห่แม่พระทุกวันที่ 13 ของเดือนซึ่งมีชาวบ้านต่างศาสนามาร่วมด้วย

 

ระยะ เวลา 14 ปีที่ผ่านมา มีพระสงฆ์ไปถวายบูชามิสซาให้แก่คริสตชน โดยใช้บ้านหนึ่งหลังเป็นที่ประกอบพิธีฯ ซึ่งบ้านหลังนี้ได้รับการบริจาคจากคุณป้าจงกล กอสเตอร์ สัตบุรุษอาสนวิหารฯ ต่อมาทางสังฆมณฑลนครราชสีมาเล็งเห็นความสำคัญในการก่อสร้างวัดหลังใหม่ขึ้น เพื่อความเหมาะสมและเป็นการเสริมสร้างความศรัทธาให้กับคริสตชนมากขึ้น และหวังว่าจะเป็นโอกาสในการแพร่ธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย

Mass Times 

Sunday 07.30 a.m.